วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

บ.ฟอสเตอร์ วีลเลอร์(ประเทศไทย) แหลมฉบัง จำกัดร่วมกับโรงเรียนวัดมโนรม เตรียมแผนอพยพหนีไฟ

เพื่อนครูที่เคารพรัก วันนี้เราได้ mail จาก บ.ฟอสเตอร์วีลเลอร์ โดยคุณเจตน์จันทร์ เส้งซ้าย แจ้งกำหนดการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ในวันที่ 23 กันยายน 54 นี้  ทำให้รู้สึกว่า บ.ฟอสเตอร์วีลเลอร์ ได้ทำโครงการนี้กับโรงเรียน ด้วยความจริงใจและมาตรฐานที่สูงมาก เมื่อโครงการนี้บรรลุผล เชื่อว่าโรงเรียนวัดมโนรม จะเป็นต้นแบบของการวางระบบป้องกันอัคคีภัยครบวงจรสมบูรณ์แบบ  จึงหวังว่าพวกเราทุกคน จะใส่ใจให้ความร่วมมือให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ดังที่ บ.ฟอสเตอร์วีลเลอร์ตั้งใจ จึงนำเนื้อความใน Mail มาแจ้งให้ทราบต่อไป

เรียน ผู้อำนายการโรงเรียนวัดมโนรม
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการซ้อมแผนอพยพ

      จากความมุ่งมั่นของ บริษัทฟอสเตอร์ วีลเลอร์ฯ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน การป้องกันและ
การระงับอัคคียภัยให้กับโรงเรียนวัดมโนรมแล้ว บริษัทฟอสเตอร์ วีลเลอร์ฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญ
ของการศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดมโนรม จึงได้ให้การส่งเสริม และสนับสนุนอุปกรณ์ทางด้าน
การศึกษาเป็นชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาจนถึงการเพิ่มพูนทักษะที่จำ
เป็น แก่เด็กนักเรียน
กระผมจึงเรียนมาเพื่อเพิ่มกำหนดการของวันที่ 23 กันยายน 2554 ดังนี้

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554, 13.00 -14.30น.
      13.15 น. เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนของแผนอพยพหนีไฟ
     13.55น. สิ้นสุดของการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
     14.00น. พิธีการส่งมอบระบบป้องกันและการระงับอัคคีภัยให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน โดยผู้
จัดการบริษัท FW
                  - มอบป้าย
                 - มอบรางวัลวาดภาพชนะเลิศ แก่ เด็กหญิง วลัยพร สุพรรณโรจน์ ม.1/1
                  - มอบรางวัลเรียงความชนะเลิศ แก่ เด็กหญิง ณัฐกานต์ สนองสุข ม. 2/1
                  - มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดับเพลิงเบื้องต้น
แก่ตัวแทนของครูและนักเรียน
                  - มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น