วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

วาระการประชุม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

สาระสำคัญ วาระการประชุมครู
 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
มงคล สุวรรณกล่อม
ผอ.รร.วัดมโนรม สพป.ชบ.๓
1.       การย้ายผู้บริหารการศึกษา ของ สพป.ชบ. ๓ นายอัศนีย์  ศรีสุข ย้ายไป สพป.นครนายก  นายวีระพงศ์ เดชบุญ  จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ มาแทน  รองผอ.สพป. ๓ นายชาญ สุคนธ์สราญ ย้ายไป สพป.สระบุรีเขต ๒  และ สพป.ชบ. ๓ กำหนดประชุม ผอ.รร. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
2.       ผลการประกวดโรงเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่  โรงเรียนวัดมโนรมได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ การประเมินระดับจังหวัดจะอยูในช่วง สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
          งานที่ควรได้รับการเตรียมการต่อไป
          ๑. งานข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายต่างต้องได้รับการตรวจสอบ และจัดแสดงในเอกสารรูปเล่ม ป้ายนิเทศ และในแฟ้มงาน ได้แก่  ป้ายข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา ข้อมูลครูและบุคลากร ที่เป็นสารสนเทศที่แสดง ความเพียงพอ  ความครบถ้วน
          ๒. ให้ฟื้นฟูวงเมโลเดียน ระดับประถมศึกษา
          ๓. ให้แปลเนื้อเพลงมาร์ทมโนรม และใช้ทำนองมาร์ท ฝึกนักเรียนให้ร้องได้ทั้งโรงเรียน
          ๔. ให้นำ
Best Practice  ของระดับประถมศึกษา ขึ้นแสดง บนเว็ปไซต์ โรงเรียน
          ๕.. ให้ตั้งสภานักเรียนระดับประถมศึกษา
          ๖. ให้ความรู้และฝึกฝนนักเรียนที่เสนอ
Best Practice  ให้มีความรู้ลึก กว้าง มีไหวพริบปฏิภาณ ในการตอบคำถาม และพูดจาไพเราะ มีหางเสียง คะ ครับ เป็นต้น
3.       การใช้ E Office  สพป.ชบ. ๓ ของโรงเรียน
          รหัส โรงเรียน ๐๔๐๓๖๐๒  ชื่อผู้ใช้  มงคล  นามสกุล สุวรรณกล่อม  รหสผ่าน ๑๒๓๔
4.       การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
5.       การประชุมผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่  ๑ วันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
6.       การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
          ก)  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน  นางสมพิศ ชินวงศ์ เป็น หน.จนท.การเงิน  นางศิวิมล เนียมโสภา และ นางสาวจีราวดี เกษี เป็น ผช.จนท.การเงิน
          ข) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ  นางสาวปอวลี ผลประทุม เป็น หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ  และ นางสาวอาภารัตน์  แสงสุวรรณ นางสาวนิตยา ลุนหล้า นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ช่วงชั้น
7.       การกำหนดภารกิจงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔ (ตามเอกสารที่แนบ)
8.       การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ วันที่ ๖-๗  ต.ค. ๒๕๕๔  ทำพิธีเปิดปิด วันที่ ๗ ต.ค.  ประธานเปิด เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประธานปิด นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
          โยธวาทิต โรงเรียนมโนรมนำขบวน
          การแสดงเปิดสนาม โรงเรียนวัดมโนรมแสดงชุดที่ ๑
          โรงเรียนวัดมโนรม รับงานจัดทำสนาม(ช่องวิ่ง) และดูแลฝ่ายเทคนิคการจัดการแข่งขัน
9.       การประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑  กำหนดศูนย์การแข่งขันระดับกลุ่มดังนี้
          โรงเรียนวัดบ้านนา (ปฐมวัย,ภาษาไทย) 
          โรงเรียนวัดมโนรม (คณิต วิทย์ ศิลปะ อังกฤษ คอมพิวเตอร์) 
          โรงเรียนบ้านชากยายจีน (สุขศึกษาพลศึกษา สังคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
          โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม (การงานอาชีพ)

มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระที่โรงเรียนวัดมโนรม เป็นศูนย์การแข่งขัน(ครูจารรุวรรณ,ครูอนุชิต ,ครูอุบล,ครูลิ้ม,ครูธนิตตา,ครูจันจิรา ) วางแผนการใช้สถานสถานที่จัดประกวด ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
          มอบหมายให้ครูร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดประกวดระดับกลุ่มดังนี้
         
ภาษาไทย ..................................................................................
          คณิตศาสตร์..................................................................................
          สังคมศึกษา.................................................................................
          ศิลปศึกษา (รายการที่ ๑-๘)...............................................................
                   ขับร้อง รายการที่ ๑๔
๑๖...................................................................
          ภาษาอังกฤษ.................................................................................
          เทคโนโลยี..................................................................................
          การงานอาชีพ.................................................................................
          สุขศึกษาพงศึกษา......................................................................
          วิทยาศาสตร์.............................................................................
ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มกำหนดให้ ผอ.รร. เป็นผู้ดูแลการประกวดตามกลุ่มสาระดังนี้ ปฐมวัย (ผอ.อัมพร) ภาษาไทย (ผอ.พิชัย)  คณิตศาสตร์ (ผอ.ประสาน) วิทยาศาสตร์ (ผอ.อำพล) ศิลปศึกษา(ผอ.ธวัชชัย)  สังคมศึกษา (ผอ.วีรภัทร) สุขศึกษา พลศึกษา (ผอ.อัมพา  ผองไพฑูรย์) การงานอาชีพ (ผอ.สนธยา)  เทคโนโลยี (ผอ.ประสงค์)   ภาษาอังกฤษ (ผอ.มงคล)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผอ.กันตทัช) 

          กำหนดให้ศูนย์แข่งขันจัดอาหารให้ครูและนักเรียน ที่ร่วมแข่งขัน นักเรียนหัวละ ๒๕ บาท ครูท่านละ ๕๐ บาท  ให้สวัสดิการจัดการ
          กำหนดให้โรงเรียนเสนอรายชื่อกรรมการจากแต่ละโรงเรียน ทาง E-office ให้โรงเรียนวัดมโนรมภายในวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๔  และนัดประชุมกรรมการ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ที่ห้องประชุมน้อมศิลป์ โรงเรียนวัดมโนรม เวลา ๑๓.๐๐ น.
10.   การฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน  มีแนวปฏิบัติดังนี้
                    ๑. ให้ครูประจำชั้นสอนมารยาทการรับประทานอาหารนักเรียน ๑๐๐ %
                   ๒. เริ่มจากห้องเรียน สู่โรงอาหาร
                    ๓. เพื่อครูจะตอบปัญหาได้ว่า ...เด็กได้รับประทานอาหารครบ ๑๐๐
%
หรือไม่  ...นักเรียนรับประทานอาหารหมด หรือไม่..... นักเรียนมีมารยาทดีแล้วหรือไม่.....เป็นต้น
                    ๔. เริ่มดำเนินการทดลอง ฝึกปฏิบัติ ภาคเรียนที่ ๒
                    ๕. ห้องเรียนใดที่ครูรับรองว่าดีแล้วให้ ไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารได้ตามปกติ
11.   การใช้น้ำประปาในโรงเรียน   ขอความร่วมมือในการใช้น้ำกับครูและนักเรียนทุกคนดังนี้
          ๑. ให้ความรู้นักเรียน และฝึกปฏิบัตินักเรียนจนเป็นนิสัย 
 
         
๒. ให้ทุกห้องเรียนดำเนินการให้นักเรียนมีแก้วน้ำส่วนตัวทุกคน
          ๓. รณรงค์การใช้นำในระหว่างเวลาเรียน ไม่เกิน  ๑๒ ยูนิต ต่อวัน
          ๔. รณรงค์การใช้นำหลังเลิกเรียน ไม่เกินวันละ ๒ ยูนิต
          ๕. ให้ผู้พักอาศัยโนโรงเรียน ช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำในโรงเรียน ตามสัดส่วนดังนี้  ให้ กำหนดค่าใช้จ่ายน้ำประปา หลังเวลาเลิกเรียน ดังนี้  สมมุติให้การใช้นำหลังเลิกเรียนเป็น ๕ ส่วน  โรงเรียน  ๑ ส่วน  ครูอนุชิต ๑ ส่วน ครูอโนทัย ๑ ส่วน ครูลิ้ม ๑ ส่วน  นักการ ๑ ส่วน โดยคำนวณจากหน่วยน้ำที่ใช้หลักเลิกเรียนทุกวัน จากทะเบียนคุมมาตรน้ำประจำวัน)
12.   กำหนดการเลือกตั้งประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  รับสมัครวันที่ ๓ -๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๔
13.   การจัดงานเกษียณอายุ ข้าราชการของ ข้าราชการครูในอำเภอศรีราชา
การส่งเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามคำร้องของ สพป.ชบ.๓  และให้ครูชื่นสุขดำเนินการ รวบรวมได้เงิน  จำนวน ๑๕๐๐ บาท

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

SATURDAY PLUS & ONE HOUR PLUS

SATURDAY PLUS การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันเสาร์ ของโรงเรียนวัดมโนรม เป็นการเสริมผลสัมฤทธิ์ ของงานที่ต้องการให้เห็นโดยเชิงประจักษ์ อย่างชนิดที่ให้ผลทันใจ  ฉะนั้นการที่ทุกคนจะต้องทำงานเพิ่มอีก ๑ วันในวันเสาร์ จึงต้องเป็นการเสียเวลาที่คุ้มค่าจริง ๆ เพราะ วันเสาร์คือวันหยุดราชการ เป็นเวลาของครอบครัว เป็นเวลาที่ควรได้ผักผ่อน  แต่หากจะต้องทำงานวันเสาร์ ต้องใช้เวลาที่ต้องเบียดบังเวลาครอบครัวอย่างคุ้มค่า  จึงขอสร้างข้อตกลงร่วมกันว่า
๑. ต้องตรงเวลา
เรานัดกัน ในเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. และบางครั้งเราต้องนัดนักเรียนด้วย  ถ้าเราไม่ตรงเวลา เด็กก็สับสน เมื่อครั้งแรกของการนัดหมายคลาดเคลื่อน กำหนดการอื่น ๆก็คลาดเคลื่อน ผมจึงขอนัดหมายเรื่องความตรงต่อเวลาเป็นอันดับแรก และขอให้ทุกคนให้ความสำคัญ
๒.ต้องเต็มเวลา  เราต้องทำงานเพิ่ม ๖ ชั่วไมงในวันเสาร์ ทุกคนต้องวางแผนใช้เวลาในส่วนนี้ให้คุ้มค่าที่สุด
๓. ต้องเต็มความรู้ความสามารถ โดยการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง ศักยภาพในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ทีม กลุ่ม คณะทำงาน ฯ  ให้เต็มที่ การแสดงภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี  และทำงานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔. ต้องเต็มใจ ข้อนี้จะทำให้ทุกคนทำงานได้มีความสุขขึ้น  คงต้องทำใจให้มีความสุขกับงานที่ทำ ณ ขณะนั้น
การทำงานในวันเสาร์ หลายโรงเรียนก็ทำกันทั้งนั้น ทำมานานแล้ว แต่ถ้าการมาทำงานในวันเสาร์ไม่มีองค์ประกอบขอ ๔ ต.ที่ว่า การทำงานในวันเสาร์ก็สูญทั้งงานและสลายทั้งครอบครัว เราจะใช้ Saturday Plus  ในบางคราวที่จำเป็น และหากทุกท่านได้ใช้วิธีประเมินผลตนเอง ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลตามมาตรฐานที่ควรเป็น และเราพร้อมที่จะพัฒนางานไปข้างหน้าได้ทันที โดยไม่ทิ้งปัญหาไว้ในอดีต ผมเชื่อว่า Saturday Plus ไม่จำเป็นสำหรับที่นี่ เพื่อทุกคนจะได้ครองตน ครองคน ครองงาน ครองครัว ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลย์ 
ส่วนโครงการหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกเรียนเพื่อคุณภาพชีวิต (ONE HOUR PLUS)   ลักษณะกิจกรรมของโครงการคือ ครูทุกคนต้องคิดแผนงานโครงการที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งนี้มีเป้าหมายเฉพาะกลุ่มนักเรียน โดยคำนึงถึง ความสนใจ ความถนัด  ความต้องการ ทั้งนี้สำหรับนักเรียนบางกลุ่ม บางราย อาจใช้คำว่า ตามความจำเป็นเร่งด่วนเฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะราย  ไม่ใช่ทำกับนักเรียนทั้งหมด เช่น กิจกรรมสอนซ่อมเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมการเข้าถึงข้อมูลสาระสนเทศ(Internet) กิจกรรม กีฬา ดนตรีไทย                  กิจกรรมส่งเสริมนาฏศิลป์                ดนตรีสากล วงสตริง มโนรม กิจกรรมฝึกซ้อมโยธวาทิต  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และค้นคว้าข้อมูล ของห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล  บาสเกตบอล ตะกร้อ เปตอง กระโดดเชือก  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ   กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  เป็นต้น
ต้องขอขอบคุณคุณครูและบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ในโครงการ SATURDAY PLUS และ โครงการ ONE HOUR PLUS ครั้งนี้เป็นอย่างดี

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ONE BY ONE INNOVATION

วันนี้ดูจะมาแปลก ๆ หน่อย ที่ขึ้นหัวข้อว่า ONE BY ONE INNOVATION  (นวัตกรรมตัวต่อตัว) จริงๆ แล้ว สมัยก่อน ตามประสาที่ผมเป็นนักเรียนบ้านนอก ประมาณ ๓๐กว่าปี ที่ผ่านมา ผมรู้จักศัพท์คำว่า ONE BY ONE เพราะชอบดูกีฬาบาสเกตบอล และไฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาชื่อดังของโรงเรียน แต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก แต่ยังจำเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลแบบ ONE BY ONE ได้ดีด้วยเทคนิคนี้จะถูกนำมาใช้ในการเล่นบาสเกตบอล ในสถานการณ์ที่การแข่งขันคู่คี่สูสีกันมาก ทีมเวร์คดูจะเสียเปรียบ แต่ความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาในทีมของตนอูจะดีกว่าฝ่ายตรงข้าม คะแนนผลัดกันแพ้ชนะแต้มแต่แต้ม โคชจะปรับแผนเป็นการเล่นจากใช้ความสามารถของทีมเวร์คเป็นแบบ ONE BY ONE  โดยประกบให้คู่เล่นฝ่ายตนประกบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตัวต่อตัว(block) เธอไปไหนฉันไปด้วย  เพื่อป้องกันการบุกของฝ่ายตรงข้ามและส่วนใหญ่มักได้ผล  ฉะนั้นหลายครั้งในการบริหารงานโรงเรียนที่มีความจำเป็น การทำงานเป็นทีมมีปัญหา แต่มีความจำเป็นในการเร่งรัดชิ้นงานเฉพาะเรื่อง ตามความสามารถและความถนัดของทีมแต่ละคน  วันนี้ผมจึงต้องนำนวัตกรรม ONE BY ONE  มาใช้การบริหารจัดการ เหตุผลเพราะ คนไทยไม่ชอบทำงานเป็นทีม  แต่ชอบ ONE MAN SHOW  มีผลการวิจัยที่ยืนยันว่า เมื่อใดก็ตามที่มีการทำงานเป็นทีม สมาชิกในทีมจะใช้ศักยภาพของตัวเองลดลงมาก และบางครั้งถึงกับไม่มีบทบาทใด ๆ เลย ในการร่วมกระบวนการทำงานเป็นทีม  แต่ถ้าแยกทีมเมื่อใด (ONE MAN SHOW )และต้องรับผิดชอบงานเฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่ง บุคคลคนเดียวกันนั้นจะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างสูงสุด ทั้งนี้เพราะต้องรับผลดีผลเสียนั้นโดยตรง ความกลัวขายหน้า ความกลัวถูกตำหนิ ความกลัวที่จะเสียหน้า หรืออะไรก็แล้วแต่ จะเป็นตัวกระตุ้นให้รู้สึกว่าต้องทำให้ได้ ต้องทำให้ดี ด้วยเหตุนี้ การมอบหมายงานต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ผมจึงนำเทคนิคการเล่นบาสเกตบอล ที่เรียกว่า ONE BY ONE  มาใช้ เช่น หนึ่งคนหนึ่งโครงการ หนึ่งคนหนึ่งชมรม  หนึ่งคนหนึ่งต้น หนึ่งคนหนึ่งสวนหย่อม หนึ่งคนหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชั้นหนึ่งงานอาชีพ หนึ่งชั้นหนึ่งโครงงานเศษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ONE BY ONE  ไม่สามารถใช้ได้กับทุกงาน เพราะงานในโรงเรียนโดยหลักใหญ่ การทำงานเป็นทีม หรือการมีส่วนร่วมยังคงเป็นหลักอยู่เสมอ  ฉะนั้น นวัตกรรม ONE BY ONE  จึงเหมาะสำหรับการทำงานในบางช่วงที่ผู้นำมาใช้ต้องอ่านสภาพ ปัจจุบัน ปัญหา ให้ออก และรูปแบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม ณ ขณะนั้นมีปัญหาหรือไม่ ถ้าทุกคนในองค์กร ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อทีมอย่างดีเยี่ยม นวัตกรรม ONE BY ONE  ก็ไม่จำเป็น ผมคิดว่าอย่างนั้น เห็นด้วยหรือไม่   ......สวัสดี

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

ขั้นตอนการเตรียมงานรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนวัดมโนรม


………………………………………………………
                เวลาประมาณ ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. แขกรับเชิญ  แขกรับเชิญ   (นายกเทศมนตรี  กรรมการสถานศึกษาทุกคน  บริษัทไทยออยล์ บริษัทฟอสเตอร์  ผอ.สำนักวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ศรีราชา  บริษัท ปตท.คลังเขาบ่อยา.....รองสุพรรณ ออกหนังสือเชิญ)  ทยอยมาถึงโรงเรียน ฝ่ายจราจรบริการจอดรถบริเวณที่กำหนดฝ่ายปฏิคมให้การต้อนรับนำสู่ห้องประชุมน้อมศิลป์  ดนตรีไทยบรรเลงสร้างบรรยากาศแบบไทยย้อนยุค ในห้องประชุมน้อมศิลป์  เมื่อคณะกรรมการมาถึงบริเวณโรงเรียน คณะลูกเสือจราจร(ครูสิทธพันธ์ ดูแลการจราจร)   ให้บริการ จอดรถบริเวณ ร่มมะขาม หน้าโรงเรียน  คณะกรรมการประเมิน  ลงจากรถตู้  คณะกรรมการนักเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ   โยธวาทิต ตั้งกองบริเวณ สนามตะกร้อ บรรเลงเพลงมาร์ชมโนรม(ครูศิวิมล)  นักเรียนร้องเพลงหมู่ประสานเสียง (ครู................................)ให้การต้อนรับ  คณะกรรมการนักเรียนให้การต้อนรับ มอบช่อดอกไม้ (หรือ....)  คณะกลองยาวนักเรียน แห่นำคณะกรรมการสู่ห้องประชุมน้อมศิลป์  (ครูอุบล)   สู่ห้องเกียรติยศ ภายในห้องประชุมน้อมศิลป์ (จัดห้อง ประชุมบรรยากาศไทยย้อนยุค)   เชิญคณะกรรมการประเมินนั่งในจุดที่กำหนด  เสริฟอาหารว่างแบบไทย   พิธิการชายหญิงแต่งชุดไทย ๑ คู่  (ครูประคอง ครูทับทิม ครูสาวิตรี ครูธนิตตา ครูพรรณทิพภา ครูลัดดาวัลย์) ดำเนินรายการ  ชมการแสดงนักเรียนที่ชุดที่ ๑ แสดงถึงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ครูสาวิตรี) ชมวีดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนและกิจกรรมเด่นของสถานศึกษา   ชมการร้องเพลงประสานเสียง เพลงพระราชนิพนธ์ ของนักเรียน ป.๑  (เชิญชมนิทรรศการ โดยออกจากห้องประชุมน้อมศิลป์ เวียนขวา
                จุดที่ ๑  สถานที่ ...........................     สาระ ภาษาไทย
                จุดที่ ๒ สถานที่ .............................    สาระ คณิตศาสตร์
จุดที่ ๓ สถานที่ ...........................     สาระ วิทยาศาสตร์
                จุดที่ ๔ สถานที่ .............................    สาระ สังคมศึกษา
จุดที่ ๕  สถานที่ ...........................     สาระ สุขศึกษา
                จุดที่ ๖ สถานที่ .............................    สาระ พลศึกษา
จุดที่ ๗  สถานที่ ...........................     สาระ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
                จุดที่ ๘ สถานที่ .............................    สาระ การงานอาชีพ
จุดที่ ๙  สถานที่ ...........................     สาระ เทคโนโลยี
                จุดที่ ๑๐ สถานที่ .............................    สาระ ลูกเสือ
จุดที่ ๑๑  สถานที่ ...........................     สาระ ชมรม
                จุดที่ ๑๒ สถานที่ .............................    สาระ ...........................
จุดที่ ๑๓ ชมการร้องเพลงประสานเสียง เพลงพระราชนิพนธ์ ของนักเรียน ป.๑ (ครูสุพัตรา)

จุดที่ ๑๔ ชมการร้องเพลงประสานเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ป.4-6 (๒๐-๓๐ คน)
 (ครูเจนจิรา)        
จุดที่ ๑๕ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
จุดที่ ๑๖ กิจกรรมโครงการ ๕ ส.
จุดที่ ๑๗ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
จุดที่ ๑๘ ห้องสมุด ๓ ดี    
                คณะกรรมการพักผ่อน ดื่มน้ำ เสริฟผลไม้  ที่ห้องประชุมเล็ก เสร็จสิ้นการประเมิน           เชิญทุกคนรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  (Thank You Party)
>>>>>>>>>>วันรุ่งขึ้น  มุ่งหน้าสู่โรงเรียนดีประจำตำบล >>>>>>>>>>>>>>>
               
               


เค้าโครงการเตรียมจัดงานนิทรรศการของโรงเรียนวัดมโนรม

เค้าโครงการเตรียมจัดงานนิทรรศการของโรงเรียน
เพื่อยกระดับมาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ โรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนดีประจำตำบล หรือ การประเมินโครงการอื่น ๆ
……………………………………………………………………

ส่วนที่ ๑
     
      คณะทำงานจัดทำเอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนพระราชทาน จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล โดยจัดทำรูปเล่ม และเสนอข้อมูลสารสนเทศตามกรอบการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน และ ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานดรงเรียนดีประจำตำบล   คณะทำงานประกอบด้วย นางศิวิมล เนียมโสภา นางสมพิศ ชินวงศ์ นางอโนทัย สงวนวงษ์ นางสาวทิติยา พันธ์ในธรรม นางสาวปอวลี ผลประทุม นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษ นางสาวจันจิรา ดุมแก้ว นางสาวทับทิม พรมบุตร

ส่วนที่ ๒

๑. ส่วนเตรียมวงโยธวาธิต บรรเลงต้อนรับประธาน ผู้ดำเนินการ ครูศิวิมล เนียมโสภา และคณะ
๒. ส่วนเตรียมคณะกลองยาว วงใหญ่ เชิญกรรมการสู่สถานที่รับรอง ผู้ดำเนินการ ครูอุบล พลประถม และคณะ
๓. ดนตรีไทย บรรเลงในช่วงต้อนรับ ในห้องเกียรติยศ ผู้ดำเนินการ ครูพรรณทิพภา จำเนียรพรม  และคณะ
๔. นาฏศิลป์ แสดงต้อนรับ ๑ ชุด ผู้ดำเนินการ ครูสาวิตรี โสภณ และคณ
๕. ภาษาไทย รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice ) แสดงการเล่านิทาน ,กิจกรรมส่งเสริมการพูด การอ่าน การเขียน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ผู้ดำเนินการ ครูลัดดาวัลย์ นาคสมบูรณ์ และคณะ
๖. คณิตศาสตร์ รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice) ผู้ดำเนินการ ครูจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน และคณะ
๗. วิทยาศาสตร์ รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice) โครงงานด้านสิ่งแวดล้อม,โครงงานนักประดิษฐ์ ,โครงงานนักวิทยาศาสตร์น้อย ผู้ดำเนินการ ครูอนุชิต สงแพง และคณะ
๘. สังคมศึกษา รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice) จุดเน้น โครงงานคุณธรรม ,โครงงานเกี่ยวกับมหากษัตริย์, โครงงานอาเซียนศึกษา,โครงงานประชาธิปไตย,โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ดำเนินการ ครูจันทนา กิติเวชานนท์ และคณะ
๙. ศิลปศึกษา รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้นเรียน ๑ ชิ้นดนตรี , ๑ ชั้น ๑ การแสดง ๑ ชั้นเรียน ๑ นักวาด(๑ Best Practice) ผู้ดำเนินการ ครูอุบล พลประถม และคณะ
๑๐. สุขศึกษาพลศึกษา รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice) โครงงานกระโดดเชือก, ๑ คน ๑ กีฬาที่ฉันรัก,โครงงานโรงเรียนอ่อนหวาน,โครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์,โครงงานทัลลัสซิเมีย.โครงการเสริมกีฬาต่าง ๆ ผู้ดำเนินการ ครูประคอง คำประทุม และคณะ
๑๑. การงานอาชีพ รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้นเรียน ๑ โครงงานอาชีพ , ๑ ห้อง ๑ สวนของฉัน,๑ คน ๑ ต้นไม้ของฉัน, ผู้ดำเนินการ ครูวราภรณ์ นาบำรุง และคณะ
๑๒. เทคโนโลยี รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice) ผู้ดำเนินการ ครูจันจิรา ดุมแก้วและคณะ
๑๓. ภาษาอังกฤษ รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice) เล่านิทานประกอบท่าทาง, การแสดงสุนทรพจน์, การร่วมเป็นพิธีกรในคณะต้อนรับของโรงเรียน,กิจกรรมภาษาอังกฤษหลังเคารพธงชาติ ผู้ดำเนินการ ครูธนิตตา อาร์ปาจซ์ และคณะ
๑๔. โครงงาน TO BE NUMBER ONE ผู้ดำเนินการ ครูจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน และคณะ
๑๕. แสดงผลงานห้องสมุด ๓ ดี ผู้ดำเนินการ ครูวันเพ็ญ บัณฑิตกุล และคณะ
๑๖. การแสดงผลงานและการดำเนินงานโครงการ ๕ ส. (ธนาคารขยะ,โครงการแยกขยะ ฯ ครูประภี คำประทุม และคณะ
๑๗. กิจกรรมชมรม กิจกรรมเสนอแนะ ๑ คน ๑ ชมรม ผู้ดำเนินการ ครูที่ปรึกษาชมรม และคณะ
๑๘. ส่วนแสดงผลงานความเป็นเลิศของ โรงเรียน ผู้บริหาร และนักเรียน ที่ร่วมประกวดแข่งขันในกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ครูสมพิศ ชินวงศ์ และคณะ
๑๙. ส่วนแสดงแผนงาน โครงการ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น รองฯสุพรรณ แก้วกัญหา,ครูอนุชิต สงแพง และคณะ
๒๐.ส่วนตกแต่งสถานที่ และภูมิทัศน์ โดยร่วมของโรงเรียน ครูอนุชิต สงแพง และคณะ
๒๑. ส่วนแสดงโครงการตามนโยบายหลักของรัฐบาล เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเพติด ผู้ดำเนินการ หัวหน้าโครงการ
๒๒. ส่วนเตรียมของที่ระลึก (ผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) ผู้ดำเนินการ หน.กลุ่มศิลปศึกษา,และฆฯงกลุ่มการงานอาชีพ และคณะ
๒๓. ส่วนเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการครูลัดดาวัลย์ นาคสมบูรณ์ และคณะ
๒๔. ส่วนเตรียม สื่อวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการนางสาวจันจิราดุมแก้ว และคณะ
๒๕. ส่วนเตรียมการต้อนรับ ผู้ดำเนินการ ครูชื่นสุข วุฒิกานนท์ และคณะ
๒๖. ส่วนเตรียม เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ผู้ดำเนินการครูลิ้ม สนทอง, ครูจันจิรา ดุมแก้ว ,ครูสิทธิพันธ์ สว่างสังวาลย์,ครูกุณฑล สัดทัดการ
๒๗. ส่วนเตรียมประเมินผลการดำเนินงาน รอง ผอ.สุพรรณ แก้วกัญหา และคณะ
ฯลฯ


ปฏิทินโรงเรียนที่ควรทราบ
7 กันยายน 2554 ทดสอบสมรรถนะการอ่านของ ม.๓ (สุ่ม 13 คน) และเป็นศูนย์สอบ รวม ๕ โรงเรียน ใช้ห้องประชุมน้อมศิลป์
8 กันยายน 2554 จัดนิทรรศการการศึกษาสู่อาเซียน โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยากลาง
9 กันยายน 2554  8.00-11.30 น.คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ฯ (ทีมละ 2 คน)  โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีสิ่งแวดล้อม
10 กันยายน 2554 อบรมครูการสร้างสื่อวีดีทัศน์ ครั้งที่ 2
13 กันยายน 2554  กลุ่มโรงเรียนจากจังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงานเรื่องการจัดหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
16 กันยายน 2554
07.00 -12.00 น.  โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป.ลพบุรี 2 ดูงานโรงเรียนดีประจำตำบล คณะดูงานประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และคณะครู
13.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานประเมินโรงเรียนระดับเขตพื้นที่
28-30 กันยายน 2554 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
6-7 ตุลาคม 2554  กีฬากลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
28-29 ตุลาคม 2554 ทอดกฐินวัดมโนรมบ.ฟอสเตอร์ วีลเลอร์(ประเทศไทย) แหลมฉบัง จำกัดร่วมกับโรงเรียนวัดมโนรม เตรียมแผนอพยพหนีไฟ

เพื่อนครูที่เคารพรัก วันนี้เราได้ mail จาก บ.ฟอสเตอร์วีลเลอร์ โดยคุณเจตน์จันทร์ เส้งซ้าย แจ้งกำหนดการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ในวันที่ 23 กันยายน 54 นี้  ทำให้รู้สึกว่า บ.ฟอสเตอร์วีลเลอร์ ได้ทำโครงการนี้กับโรงเรียน ด้วยความจริงใจและมาตรฐานที่สูงมาก เมื่อโครงการนี้บรรลุผล เชื่อว่าโรงเรียนวัดมโนรม จะเป็นต้นแบบของการวางระบบป้องกันอัคคีภัยครบวงจรสมบูรณ์แบบ  จึงหวังว่าพวกเราทุกคน จะใส่ใจให้ความร่วมมือให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ดังที่ บ.ฟอสเตอร์วีลเลอร์ตั้งใจ จึงนำเนื้อความใน Mail มาแจ้งให้ทราบต่อไป

เรียน ผู้อำนายการโรงเรียนวัดมโนรม
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการซ้อมแผนอพยพ

      จากความมุ่งมั่นของ บริษัทฟอสเตอร์ วีลเลอร์ฯ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน การป้องกันและ
การระงับอัคคียภัยให้กับโรงเรียนวัดมโนรมแล้ว บริษัทฟอสเตอร์ วีลเลอร์ฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญ
ของการศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดมโนรม จึงได้ให้การส่งเสริม และสนับสนุนอุปกรณ์ทางด้าน
การศึกษาเป็นชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาจนถึงการเพิ่มพูนทักษะที่จำ
เป็น แก่เด็กนักเรียน
กระผมจึงเรียนมาเพื่อเพิ่มกำหนดการของวันที่ 23 กันยายน 2554 ดังนี้

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554, 13.00 -14.30น.
      13.15 น. เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนของแผนอพยพหนีไฟ
     13.55น. สิ้นสุดของการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
     14.00น. พิธีการส่งมอบระบบป้องกันและการระงับอัคคีภัยให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน โดยผู้
จัดการบริษัท FW
                  - มอบป้าย
                 - มอบรางวัลวาดภาพชนะเลิศ แก่ เด็กหญิง วลัยพร สุพรรณโรจน์ ม.1/1
                  - มอบรางวัลเรียงความชนะเลิศ แก่ เด็กหญิง ณัฐกานต์ สนองสุข ม. 2/1
                  - มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดับเพลิงเบื้องต้น
แก่ตัวแทนของครูและนักเรียน
                  - มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการเด่นของโรงเรียนวัดมโนรม


โครงการเด่นของโรงเรียน

1.             การปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ในโรงเรียน ประกอบด้วย

-         ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน ตันติวงศ์  อาคารหลวงพ่อวิรัช อาคารมโนรม อาคารกาญจนาภิเษก

-         ย้ายและปรับปรุงห้องสมุด สู่โครงการห้องสมุด 3 ดี

-         ย้ายและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง จำนวนเครื่องใช้งานสำหรับการเรียนการสอน 100 เครื่อง

-         ปรับปรุงระบบ NETWORK ทั้งระบบ LAN & WAN

-         จัดวางระบบสัญญาณเตือนภัยในสถานศึกษา

-         ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 จุด เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-         ปรับปรุงสภาพภายในห้องเรียน จำนวน 16 ห้อง

-         ปรับปรุงห้องประชุม อาคารอาทรพัฒนาภิรม ขนาด 200 ที่นั่ง

-         จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 400 ชุด โต๊ะอ่านหนังสือห้องสมุด ขนาด 4 ที่นั่ง 40 ชุด  ตะเก้าอี้ครู 20 ชุด

2.             บริหารงบประมาณ โดยระบบกระจายอำนาจ ใช้ช่วงชั้นเป็นฐาน โดยมีแผนเป็นหลักในการเบิกจ่ายงบประมาณ และบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

3.             โครงการ ๕ ส. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  รางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม ปี 2554 ของ ปตท.
                -
กิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นที่ในโรงเรียนประจำวัน
                -
โครงการธนาคารขยะ
                -
โครงการคัดแยกขยะ
            - ห้องเรียนสีเขียว

4.             สร้างเสริมความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                -
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 100 %
                -
กิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
            - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
            - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
            - กิจกรรม
TO BE NUMBER ONE
                -
โรงเรียนสีขาว

5.             กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
            - การจัดตั้งสภานักเรียน

                -
การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

6.             โครงการอาหารกลางวันคุณภาพ กินฟรี 100%
                -
จัดทำโครงการอาหารกลางวัน โดยโรงเรียนดำเนินการจัดซื่อหาหารสด-แห้ง และจัดให้นักเรียนระดับ อนุบาล – มัธยมศึกษา ฟรี ทุกคน ตลอดปี

7.             โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

-         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.ชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง

-         กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเอกชน

-         บริษัทในเครือไทยออยส์

-         โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่

-         บริษัทปตท. ,คลังปตท. เขาบ่อยา

-         บริษัทฟอสเตอร์วีลเลอร์ (ประเทศไทย)

-         บริษัท GUSCO จำกัด

-         บริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จำกัด

-         ท่าเรือแหลมฉบัง

-         สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

-         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

8.             โครงการห้องสมุดคุณภาพ  3 ดี โดยความร่วมมือให้การสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

9.             โครงการ หนึ่งชั่วโมงหลังเลิกเรียนเพื่อคุณภาพชีวิต  ซึ่งประกอบด้วย
            กิจกรรมสอนซ่อม เสริม
            กิจกรรมการเข้าถึงข้อมูลสาระสนเทศ(
Internet)
               
กิจกรรม กีฬา ดนตรีไทย
            กิจกรรมส่งเสริมนาฏศิลป์
            ดนตรีสากล วงสตริง มโนรม
            กิจกรรมวงโยธวาทิต

            กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และค้นคว้าข้อมูล ของห้องสมุด 
            กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล  บาสเก็ตบอล ตะกร้อ เปตอง กระโดดเชือก
            กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
            กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  “หนึ่งชั้นเรียนหนึ่งอาชีพ”

10.      โครงการโรงเรียนแกนนำอาเซียนศึกษา

11.      โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการของนักเรียน โดยเน้นกิจกรรมในงานประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี

12.      โครงการการร่วมมือส่งเสริมอาชีพนักเรียนระหว่าง โดยความร่วมมือ สนับสนุน ของศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ครบ 36 พรรษา

13.      โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้(KM.) ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน

14.      โครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน การสร้างวินัยในตัวเอง ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่จำเป็นของนักเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย การเข้าแถว การทิ้งขยะ การรับผิดชอบต่อส่วนร่วม วินัยจราจร
            - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
            - กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร

15.      โครงการส่งเสริมการวิจัยสถาบันและการวิจัยในชั้นเรียน

16.      โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
            - การพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
            - การทำสื่อการสอน โดยโปรแกรม
POWERPOINT, DESKTOP AUTHOR
                -
 การเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
            - การเสริมสร้างความรู้เรื่องระบบความปลอดภัยด้านชีวภาพในสถานศึกษา
            - การอบรมเรื่องการระบบการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

                -
การส่งเสริมการจัดทำผลงานเพื่อขอวิทยฐานะของครู
                -
กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม
            - การส่งเสริมการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
            - ศึกษาดูงานโรงเรียน
                        - เรื่องการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ โรงเรียนบ้านดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี 
                        - เรื่องโรงเรียนต้นแบบอาเซียนศึกษา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 เรื่องการจัดการศึกษาอาเซียน

17.      โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
            - หลักสูตร/หน่วยการเรียน เรื่องอาเซียนศึกษา

                -
หลักสูตร/หน่วยการเรียน หลักของเศรษฐกิจพอเพียง
                -
หลักสูตร/หน่วยการเรียน  การคัดแยกขยะ
                -
หลักสูตร/หน่วยการเรียน อาชีพในชุมชน

18.      กิจกรรมเด่นหลังเคารพธงชาติประจำวัน
               
- การอาราธนาศีล และสมาทานศีล 5
                -
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สถาบันกษัตริย์
                - กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์สถาบัน โดยการร้องเพลงมาร์ชมโนรม
                - 
กิจกรรมภาษาอังกฤษวันคำ/ประโยค/สำนวน/วลี
            -  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ/สุภาษิต/คำคม/สำนวน/วลี

                - 
กิจกรรมเสริมความรู้เรื่อง ประเทศในกลุ่มอาเซียน
                - 
กิจกรรมออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพและผ่อนคลายความเครียด

19.      กิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดี ความรักความสามัคคี ต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
            - กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียน จำนำพรรษา
            - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ค่ายคุณธรรม โครงงานคุณธรรม การฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียน การประชุมอบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์
            - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

20.      กิจกรรมการให้บริการชุมชน วัด หน่วยงานอื่น ๆ
                -
การให้บริการสถานที่ สนามและกีฬา ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องสมุดพัฒนปัญญา
                - 
การให้บริการโยธวาทิต
                -
การให้บริการดนตรีไทย
            - การให้บริการการแสดง นาฏศิลป์

                -
การให้บริการบุคลากร วิทยากร

21.      โครงการสวัสดิการครู นักเรียนในโรงเรียน

22.      โครงการระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน

23.      โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศของสถานศึกษา ระบบ ONLINE ด้วย Website โรงเรียน (Http://school.obec.go.th/srimanorom)

24.      โครงการธุรการยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจการให้บริการ