วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เป้าหมายโรงเรียนวัดมโนรม ตามจุดเน้นที่ 3


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 ได้กำหนดจุดเน้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตฯ และสถานศึกษา ไว้ 8 จุดเน้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของโรงเรียนให้สอดคล้องกัน โรงเรียนวัดมโนรม จึงได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานแต่ละจุดเน้น ให้มีเป้าหมายด้านปริมาณ และกำหนดผลงาน ที่เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จให้กับผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นกรอบเป้าหมาย ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ ตามจุดเน้นทั้ง 8 ข้อดังนี้

เป้าหมายโรงเรียนวัดมโนรม
 ตามจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3
 
จุดเน้นที่ 3 นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีทักษะการคิดพื้นฐาน
          3.1 มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการใช้ทักษะภาษาไทยสำหรับครูและนักเรียนทุกระดับ
          เป้าหมาย
          ก) กลุ่มสาระภาษาไทย ดำเนินการร่วมวางแผน /โครงการ และกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการใช้ทักษะภาษาไทยสำหรับครูและนักเรียนทุกระดับ

          ข) ทุกชั้นเรียนมีคู่มือ และแบบฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสม  โดยมีครูผู้สอนภาษาไทยเป็นผู้ดำเนินการ
3.2 มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
          เป้าหมาย
          ก) ครูผู้สอนภาษาไทยทุกกคน มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทุกวัน อย่างน้อย 5-10 นาที เช่น กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน
3.3 มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทั้งรายบุคคล รายห้องเรียน และรายบุคคล
          เป้าหมาย
          ก) มีการจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทั้งรายบุคคล รายห้องเรียน และระดับโรงเรียน โดยครูผู้สอนแต่ละห้อง และสรุปเป็นข้อมูลสาระสนเทศเพื่อพัฒนา และวางแผนอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น