วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วาระการประชุมข้าราชการครู วันที่ 6 ธันวาคม 2554

วาระการประชุมข้าราชการครู และบุคลากร โรงเรียนวัดมโนรม
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1   การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ของช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) และ ม.1-3  ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2554
1.2   ทุนการศึกษาบริษัทเอสโซ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น
1.3   วันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00- 22.00 น. การร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งาน ชลบุรีรวมใจภักษ์..รักในหลวง
1.4   วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ร่วมเป็นเกียรติในงานส่งมอบน้ำมันสะอาดสู่สังคมไทย บริษัทเอสโซ่ (ศรีราชา) เวลา 17.00 น.ณ ลานอเนกประสงค์โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา
1.5   วันที่ 9 ธันวาคม 2554 ร่วมงานมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ อบจ.ชลบุรี
1.6   วันที่ 10 ธันวาคม 2554 งาน 80 ปี โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โรงเรียนวัดมโนรม สนับสนุนงานเลี้ยง 2 โต๊ะ ๆละ 1600  บาท
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองและติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 การประเมินโรงเรียนพระราชทาน รอบสุดท้าย
2.2 การเตรียมจัดงานกีฬาภายในโรงเรียน วัดมโนรม
2.3 การพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาทีมงานสู่ประสิทธิภาพ(วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม การเดินทางฯ)
2.4 สอบ
O-NET ป.6 เป็นวันที่ 27 ก.พ.55 และ ม.3 เป็นวันที่ 28-29 ก.พ.55 ประกาศผล 28 เม.ย.55
2.5 ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555
ดังนี้   
          ก่อนประถมฯ สมัคร
2-6 มี.ค. 2555 จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัว 11 มี.ค.2555 มอบตัว 18 มี.ค.2555
          ชั้น ป.1 สมัคร 9-13 มี.ค.2555 จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัว 18 มี.ค.2555 มอบตัว 25 มี.ค.2555

          ชั้น ม.1
แบ่งเป็น ประเภทความสามารถพิเศษ สมัคร 30 เม.ย.-1 พ.ค.2555 สอบ ประกาศผล และรายงานตัว 2 พ.ค.2555 มอบตัว 12 พ.ค.2555 ,ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สมัคร 30 เม.ย.-3 พ.ค.2555 สอบ 5 พ.ค.2555 ประกาศผลและรายงานตัว 8 พ.ค. 2555 มอบตัว 12 พ.ค.2555, ประเภทจับสลากในเขตพื้นที่ สมัคร 30 เม.ย.-3 พ.ค.2555 จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว 10 พ.ค.2555 มอบตัว 12 พ.ค.2555 และ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ สมัคร 30 เม.ย.-3 พ.ค.2555 ประกาศผลและรายงานตัว 10 พ.ค.2555 มอบตัว 12 พ.ค.2555
          โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ก่อนประถมศึกษาและป.1 สมัคร 24-28 ก.พ.2555 สอบ 4 มี.ค.2555 ประกาศผล 10 มี.ค.2555 รายงานตัว 17 มี.ค.2555 มอบตัว 25 มี.ค.2555 ระดับ ม.1 และ ม.4 สมัคร 19 มี.ค. 2555 โดย ม.1 สอบ 24 มี.ค. 2555 ส่วน ม.4 สอบ 25 มี.ค.2555 ประกาศผลพร้อมกันวันที่ 1 เม.ย.2555 รายงานตัว 7 เม.ย.2555 มอบตัว 12 พ.ค.2555
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
          3.1 การพิจารณาครูดีในดวงใจ เนื่องในวันครู สพป.ชบ.3 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางประภี คำประทุม นางสมพิศ  ชินวงศ์ นางอโนทัย  สงวนวงษ์ นางแพรวพร  อุดมทรัพย์ นางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล
3.2 การย้ายข้าราชการครู (นางธนิตตา อาร์ปาซ์จ และ นางสาวทิติยา พันธ์ใจธรรม)
          3.2 การเข้าพักในบ้านพักครู หลังที่ว่าง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
          4.1 การเตรียมรับการประเมินโครงการ 5 ส. วันที่ 15 ธันวาคม 2555
          4.2 การจัดงานวันเด็กประจำปี 2555 วันที่ 13 มกราคม 2555
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
          5.1 ……………………………………………


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น