วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

MANOROM BIG CLEANING DAY

วันนี้เป็นการทำกิจกรรม Big Cleaning day ครั้งที่ ๒ ของโรงเรียน ในปีการศึกษานี้ ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนวัดมโนรม ได้รับรางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม จาก ปตท. ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของ ชาวมโนรมทุกคน  จึงเป็นแรงเสริมที่น่าจะสร้างเป้าหมายสู่ความสำเร็จของโครงการในปีนี้ต่อไป 
หัวใจของ กิจกรรม Big Cleaning Day   น่าจะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ พอสรุปได้ดังนี้
๑. มีความตระหนักว่าทุกคน(เรา)คือ Jigsaw ของความสำเร็จ นั่นหมายถึง ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ  และรู้เป้าหมายของงานที่ต้องปฏิบัติ
๒. มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน ระหว่าง ผู้บริหาร คณะกรรมการ ๕ ส. ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน มีการแบ่งงานให้นักเรียน มีประชุม ชี้แจง วางแผน มอบหมายงาน ให้ขัดเจน
๓. ใส่ใจ ให้ใจกับงาน เกิดความรู้สึกว่าเราคือส่วนหนึ่งของโครงการนี้
๔.การสร้างภาวะผู้นำ ผู้ตาม และการทำงานเป็นทีม ให้แก่ตัวเอง และนักเรียน
๕. ครูที่ปรึกษาเขต(ครูประจำชั้น) ต้องกำกับ ติดตาม แนะนำ การทำงานให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานเป็น และเสร็จทันเวลา
๖. ควรมีการประเมินหลายรูปแบบ โดยกรรมการ ๕ ส. การประเมินตนเองของนักเรียนในแต่ละห้อง (กรรมการ ๕ ส.ห้องเรียน) การประเมินตนเองของกลุ่มที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ
๗. ยอมรับในสิ่งบกพร่อง และปรับปรุงแก้ใขให้ดีขึ้น โดยกระบวนการกลุ่ม
๘. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สำหรับการต่อยอดโครงการ ๕ ส. ให้สมบูรณ์มากขึ้น  
ผมคิดว่าอาจจะมีปัจจัยอีกหลาย ๆ เรื่องที่เป็นตัวแปรของความสำเร็จในโครงการ ๕ ส. และคิดว่า สำหรับโรงเรียนวัดมโนรม  ปัจจัย ๘ ประการนี้น่าจะเพียงพอที่จะทำให้การพัฒนาโครงการนี้ของโรงเรียน ให้ประสบความสำเร็จ นั่นคือ โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีระเบียบ น่าดู น่าอยู่ น่ามอง ทุกคนในโรงเรียนมีความสุข และมีสุขนิสัยที่รักความสะอาด ส่งผลให้การทำงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันในโรงเรียน ของทุกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผมหวังว่าทุกคนคงต้องการสิ่งนี้ทุกคน ขอขอบคุณ ทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมพัฒนาโครงการ ๕ ส. ของโรงเรียนทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น