วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

การประชุมหัวหน้าช่วงชั้น ครั้งที่1/2555 โรงเรียนวัดมโนรม

รายงานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์ โรงเรียนวัดมโนรม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
             เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดยนายมงคล  สุวรรณกล่อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ๑.๑  งานวิชาการ
-  การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554  ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 ของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6  ศูนย์สอบโรงเรียนวัดมโนรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการและคัดเลือกนักเรียนร่วมแข่งขันโอลิมปิค และทางวิชาการโรงเรียนต้องดำเนินการแต่ตั้งคณะกรรมการ    คุมสอบ เนื่องจากปีนี้ สพป.ชบ.3 ไม่ได้แจ้งโรงเรียนทราบข่าว และทาง สสวท.จะทำการประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 12 มีนาคม 2555                                                                                      
ผู้อำนวยการ
: เสนอ ว่าโรงเรียนน่าจะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนที่เก่งโดยคัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ เข้าร่วมสอบ                     
- การบริหารงานวิชาการ มีปัญหาและไม่คล่องตัว                                                           
ผู้อำนวยการ : เสนอควรปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยให้ ครูประภี คำประทุม แต่งตั้งครูวิชาการระดับประถมศึกษาเพิ่ม และรวมทั้งให้ ครูประภี คำประทุม  ติดตามการทดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย 
๑.๒  งานการเงินและพัสดุ  
- การนำรักเรียนเข้าร่วมแข่งงานศิลปหัตถกรรมการนักเรียน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๕   ทางโรงเรียนสำรองเงินให้กับครูอนุชิตยืม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท    
ผู้อำนวยการ :  เสนอให้ครูอนุชิตและครูลัดดาวัลย์ ดำเนินการปรึกษากันเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้เงิน และการจัดทำโครงการเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการต่อไป  
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโรงเรียนพระราชทาน     
ผู้อำนวยการ :  เสนอให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่สวัสดิการโรงเรียนคุยกัน เพื่อเร่งรัดการรับเงินคืน
๑.๓  การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี  สำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่   
- จัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๓ วัน พร้อมกันทั้งหมด  
- ลูกเสือสำรอง ชั้น ป.๑-๓ ไม่ต้องพักแรม ให้จัดกิจกรรมเข้าฐานและเดินทางแต่ระยะทางไม่ไกล และให้หัวหน้าระดับชั้นประชุมครูของตนในการวางแผน และการดำเนินงาน    
- ลูกเสือสามัญ ชั้น ป.๔-๕ ไม่ต้องพักแรมแต่ทำกิจกรรมร่วมกับชั้น ป.๖      
- ลูกเสือสามัญ ชั้น ป.๖ จำนวน ๑๐๘ คน เข้าค่ายพักแรม และทำกิจกรรมร่วมกันกับชั้น ป.๔-๕        
- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.๑-๒ ไม่ต้องพักแรมแต่ทำกิจกรรมร่วมกับชั้น ม.๓
- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.๓ จำนวน ๑๐๓ คน เข้าค่ายพักแรม และทำกิจกรรมร่วมกันกับ ชั้น ม.๑-๒ 
ผู้อำนวยการ :  เสนอให้ครูทุกคนมาร่วมกิจกรรมรวมทั้งครูอนุบาลช่วยกิจกรรมรอบกองไฟ และดำเนินการขอใช้สถานที่จากดาวเทียม และใช้สถานที่ของโรงเรียนเน้นเด็กนอนเต้นท์ ทำพิธีเปิดพร้อมกันและแยกไปทำแกรนด์ฮาว ส่วนปิดใช้ ป.๖ และม.๓
ครูประคองสรุป : ลูกเสือสำรอง ทำกิจกรรม ๒ วัน วันแรกเข้าฐานบ่ายเดินทางไกลและวันที่สอง ทำกิจกรรมเบา ๆ  เช่น วาดภาพระบายสี          
- การแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายพักแรมนี้ ให้แต่ละระดับชั้นส่งรายชื่อมาแล้วรวบรวมเป็นฉบับเดียวกัน    
- ลูกเสือสำรอง รับประทานอาหารของโรงเรียนตามปกติ เพิ่มของว่าง เช่น น้ำหวานและขนมปัง         
- ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เน้นปรุงอาหารกินเองบ้าง ๑-๒ มื้อ(มื้อเย็น) ตอนเช้าของทุกวันมีข้าวต้ม และมื้อเที่ยงกินที่โรงเรียนโดยแยกจุดกินเป็นสายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่
มติที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดงาน วันสถาปนาโรงเรียน
- กำหนดให้ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันสถาปนาโรงเรียน โดยจัดทำบุญและทำพิธีทางสงฆ์ นมัสการพระ ๙ องค์ ฉันภัตตาหารเพล ณ โรงเรียนวัดมโนรม  
- การจัดงานวิชาการสู่สาธารณชน ให้ผนวก Best practice เข้ากับทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดทำซุ้มโรงเรียนดีประจำตำบล เช่นห้องสมุด ๓D ทางโรงเรียนจัดงานวิชาการ ก่อนเนื่องจาก ทาง สพป.ชบ.๓ จะจัดงานวิชาการ ในวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
- การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ ของนักเรียนชั้น ป.6  ณ ค่ายวชิราวุธ
ผู้อำนวยการ :  แก้ปัญหาว่าอาจจะไม่เข้าร่วมเพราะทางโรงเรียนจัดการเข้าค่ายพักแรมของโรงเรียนแล้วและเราต้องจัดงานวันวิชาการด้วย เพราะเมื่อปีการศึกษา 2553 เราไม่ได้จัด และที่สำคัญ สมศ. จะมาประเมินโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 เราไม่ควรทำให้ผ่านอย่างเดียวควรได้ระดับ ดีมาก รวมทั้งควรหา อัตลักษณ์ ของโรงเรียนให้ครูทุกคนนำไปคิดอาจจะนิยมไทย อาทิ การกราบไหว้ สวัสดีทักทาย น้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง เป็นต้น                                     
ครูประคอง : เสนอการจัดงานวิชาการคราวต่อไปอาจเชิญโรงเรียนอื่นมาแต่ตั้งจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 1- 2 เดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับชั้น 
ระดับชั้นอนุบาล  ครูแพรวพร  อุดมทรัพย์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3        ครูสมพิศ  ชินวงศ์ และผู้ช่วย ครูวราภรณ์  ศรีจักรโคตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ครูประภี  คำประทุม ผู้ช่วย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3   ครูอนุชิต สงแพง และครูจุรีรัตน์  เจ๊กนอก     
๔.๒  ครูประคอง เสนอผู้อำนวยการว่าต้องการครูเอกพละ จาก สพป.ชบ.3   
๔.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนประจำปี 2555 ผู้อำนวยการมอบหมายให้ รองฯ สุพรรณ ดำเนินการ     
๔.๔ การจ่ายเงินเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
- ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองมารับเงินค่าอุปกรณ์กีฬา ในวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในเวลาทำการ           
- จำนวนเงินที่เด็กได้รับคือ 


อนุบาล           จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท ต่อคน/เทอม     
ชั้น ป.๑-๖        จำนวนเงิน ๑๙๕ บาท ต่อคน/เทอม
ชั้น ม.๑-๓        จำนวนเงิน ๒๑๐ บาท ต่อคน/เทอม  

ผู้อำนวยการ : ให้ครูประจำชั้นเช็คจำนวนนักเรียนที่มีตัว เพื่อแจ้งยอดนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อทำการเบิกเงิน กำหนดจ่ายเงิน วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  และกำหนดส่งเงินคืนพร้อมกับบัญชี  ลงลายมือรับเงินของผู้ปกครอง ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ 
๔.๕  สพป.ชบ.3 แจ้งงบประมาณปี ๒๕๕๕ (ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการให้แล้วเสร็จ                                                            
๔.๖  กำหนดการโรงเรียน 
- วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕                วันสถาปนาโรงเรียนและการจัดงานวิชาการโรงเรียน                    
- วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕                กำหนดส่งข้อสอบ                                                         
- วันที่ ๗,๘,๙   มีนาคม ๒๕๕๕             สอบปลายปี ชั้น ป.๖ และ ม.๓                                          
- วันที่ ๑๒,๑๓,๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๕           สอบปลายปี ชั้น ป.๑-๕ และ ม.๑-๒                                     
- วันที่ ๑๕-๑๖  มีนาคม ๒๕๕๕              ครูจัดทำเอกสารนักเรียนให้แล้วเสร็จ                                    
- วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕                   ประกาศผลสอบ                                                          
- วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕                   วันแห่งความสำเร็จ ม.๓                                                  
- การอนุมัติผลการเรียน                      (ให้ครูเช็คเวลาเรียนก่อน)                               
ผู้อำนวยการ :   ก่อนสอบให้ครูทุกคนดำเนินการให้นักเรียนส่งงานให้แล้วเสร็จก่อนทำการสอบ ๑ สัปดาห์         เมื่อทำการสอบเสร็จแล้วทำการปิด แต่ครูควรเช็คเวลาเรียนให้ได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ วัน และจัดทำเอกสารนักเรียนเสร็จให้ทันตามกำหนด  และการจัดทำสำเนาข้อสอบของครูทุกท่านให้เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรงดำเนินการ                 
๔.๗ บริษัท ปตท.ฯ แจ้งโรงเรียนที่อยู่ในโครงการร่วม ดำเนินการส่งโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ภายในเดือน มกราคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนควรจะส่งโครงการห้องสมุด โดยให้รองฯ สุพรรณ และครูวันเพ็ญ ดำเนินการ                                                                                                                   
๔.๘ ให้เจ้าหน้าที่ธุรการเช็คข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน หากเด็กไม่มีตัวให้ครูประจำชั้นลงชื่อกำกับ เพื่อจะได้ทราบการรับสมัครเด็ก โดยไม่เกินห้องละ ๔๐ คน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑  ครูแพรวพร อุดมทรัพท์ แจ้งผู้จัดทำอาหารกลางวันว่า ไม่ควรทำแกงจืดบ่อยนักเพราะเด็กไม่ชอบกิน                 
ที่ประชุม : เสนอให้ครูแพรวพรคิดรายการอาหารเสนอผู้จัดทำอาหารกลางวันต่อไป      
๕.๒  การดื่มนมของนักเรียน ทางโรงเรียนไม่ได้ มีนโยนายส่งเสริมให้นักเรียนนำนมกลับบ้าน ควรให้เด็ก    ได้ดื่มวันละ ๒ กล่อง ช่วงเวลา เช้า-บ่าย                                                                                       
ผู้อำนวยการ : ฝากครูประจำชั้นสร้างระบบการกินนม และควรกินให้พร้อมๆ กัน                                   
๕.๓  แจ้งครูประภีทราบว่า รองฯ สุพรรณ ขอครูดูแลห้องสมุดแทนคุณครูเรณู เนื่องจากต้องรับผิดชอบ  งานลงทะเบียนนักเรียนแทน และกรอกข้อมูล SMIS       ของโรงเรียน  ครูประภี เสนอให้ครูสุริวัสสา  เป็นครูดูแลห้องสมุดแทนคุณครูเรณู                                                                                                           
๕.๔ ครูประคองเสนอว่าให้ฝ่ายเทคโนโลยีของโรงเรียนเข้าประชุมด้วยเพราะจะได้เพิ่มข้อมูลในเวปไชต์ของโรงเรียนและควรลงตารางสอบเวลาสอบของโรงเรียนด้วย                                                                       
๕.๕  สพป.ชบ.๓  แจ้งองค์ประกอบและรายละเอียดประกอบการย้าย สายครูผู้สอน ครั้งที่ ๑               ในวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เกณฑ์ใหม่                                                                     
๕.๖ เงินจำนวน  ๑,๕๕๕ บาท เป็นค่าสนับสนุนการจัดงานให้กับโรงเรียนวัดมโนรมเนื่องจากเป็นเจ้าภาพงานกีฬาวันครู กลุ่มโรงเรียนศรีราชา๑ เป็นค่า กองเซียร์ และเซียร์รีดเดอร์ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือต้องใช้เงินสวัสดิการของโรงเรียนวัดมโนรม เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                                                  
ผู้อำนวยการ :       ในวันประชุมวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ของผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑  ซึ่งจะแจ้งว่าจำนวนเงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย หากทำเช่นนี้บ่อยก็จะไม่มีโรงเรียนใดอยากเป็นเจ้าภาพ                             
๕.๗ ผู้อำนวยการ ให้ครูประภี  สอบถามและดูแล ค่าน้ำมันรถ ของครูที่ใช้ในการจัดงานของโรงเรียนด้วย 
๕.๘ ผู้อำนวยการฝากครูปอวลี ให้ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน เพราะทรัพย์สินบางอย่างในโรงเรียนไม่มีใครดูแล  จะทำให้สูญหายได้ง่าย                                                                                            
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐น. 
(นางสาวกัญญ์ภา  อุดทา)   เจ้าหน้าที่ธุรการ    บันทึกการประชุม 
(นายมงคล สุวรรณกล่อม) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น