วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดมโนรม

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาครั้งที่ ........./๒๕๕๕วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์
(ต่อ)

........................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ การเข้าค่ายคุณธรรมของครูแะบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล วันที่ ๒๒ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ.สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒๐๒๒๐    คุณครูุกท่านศึกษารายละเอียด สิ่งที่ต้องเตรียม อุปกรณ์ สิ่งของ ข้อปฏิบัติ แผนที่เส้นทางการเดินทาง  ที่นี่    http://www.buddhasavika.com/ 
๓.๒ รายงานการดำเนินการ BEST PRACTICE ช่่วงชั้น และกลุ่มสาระ และโครงการตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การจัดงานเกษียณอายุราชการ และแสดงมุฑิตาจิต แก่ ครูจันทนา กิติเวชานนท์  และครูเบญจวรรณ บุญศรี
๔.๒ การสอนชดเชย กรณีปิดเรียนวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
๔.๓ การติดตามงานต่าง ๆ ในระบบประกันคุณภาพภายใน งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การสนับสนุนงานเกษียณอายุราชการของโรงเรียนในสพป.ชบ.๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น