วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดมโนรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ครั้งที่ ........./๒๕๕๕

วันที่ ๒๐   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์
........................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูเอ็นดู เอื้อสว่างพร ที่เสียคุณแม่ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และคุณครูสิทธิพันธ์ สว่างสังวาลย์  ที่เสียคุณพ่อ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  คณะครูโรงเรียนวัดมโนรม ขอแสดงความเสียใจ และร่วมใว้อาลัยแก่ครอบครัวทั้งสอง ณ โอกาสนี้

๑.๒ การจัดงานที่เป็นกิจกรรมเสริมในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมา หลายงาน ได้แก่
                การจัดกิจกรรมฟุตบอล ๙ คน ของสาระสุขศึกษาพลศึกษา ที่ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมส่งทีมเข้าแข่งขัน จากทุกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่เป็นที่สนใจมากของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนได้ใช้พลังความเป็นวัยรุ่นอย่างเต็มที่ นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  จุดประกายความคิดที่อยากเป็นนักกีฬา ขวนขวายที่จะหาชุดลงแข่งขันที่สวยงาม ยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาของนักเรียน เกิดความรักความสามัคคี กิจกรรมอย่างนี้น่าจะจัดให้มีได้ตลอดปี
                การจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งกลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในหลาย ๆ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสำนึกและตระหนักในการใช้ภาไทยอย่างถูกต้อง ในฐานะเป็นภาษาประจำชาติ   
                การจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา(๒ ส.ค.๒๕๕๕)  วันเข้าพรรษา(๓ ส.ค.๒๕๕๕)  ด้วยการจัดกิจกรรมนักเรียน ตกแต่งประดับต้นเทียน แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ที่วัดมโนรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  
                การจัดกิจกรรมวันวันอาเซี่ยน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  เป็นกิจกรรมที่เสริมความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องของประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน จากการเยี่ยมชม ทุกกลุ่มสาระได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้เหมาะสมและนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม เช่น สาระคณิตศาสตร์ จัดเป็นฐานเรียนรู้สกุลเงินในกลุ่มประเทศอาเซียน สาระภาษาไทย จัดฐานเรียนรู้เรื่องคำทักทาย ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  ไทย-สวัสดี บลูไน – สาลามัตดาตัง สิงคโปร์ - หนีฮ่าว ลาว-สะบายดี  อินโดนีเซีย-สาลามัต เวียง มาเลเซีย-ซาลามัตดาตัง ฟิลิปปินส์-กูมุสตา กัมภูชา-ซัวสเด  พม่า-มิงกาลาบา เวียตนาม-ซินจ่าว กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนรูด้วยดอกไม้ประจำชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน  สนใจเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์นี้
http://web62.sskru.ac.th/aseansskru/maxsite/?name=knowledge&file=readknowledge&id=10   และฐานอื่น ๆ ทั้งหมดจัดได้น่าสนใจ ทั้งสิ้น
                กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในปีนี้ได้คณะครูของช่วงชั้นที่
สองเป็นแม่งานในการดำเนินการเรื่องสถานที่และวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   และกิจกรรมในวันแม่ในปีนี้ ทำได้ลงตัว คุณแม่ของนักเรียนมาร่วมงานมากเป็นพิเศษ กิจกรรมในวันงานสถานที่สวยงาม กิจกรรมเหมาะสม

                ๑.๓ เรื่องที่น่ายินดียิ่งอีกเรื่องหนึ่ง ได้แก่โรงเรียนวัดมโนรมได้รับรางวัลตราพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐- ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา กทม.

                ๑.๔ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามปฏิทิน สพฐ. เรื่องนี้ขอให้ทุกท่านศึกษาระเบียบต่างๆ ในการประเมินที่ทุกท่านสามารถศึกษาจากแหล่งข่าวการศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะเว็บไซด์ที่รวบรวมข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่มาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น