วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายงานการประชุม ผอ.โรงเรียน สพป.ชบ.3 ครั้งที่ 6/2554

 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครั้งที่ 6/2554
วันที่  9  พฤษภาคม  2554
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
----------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
          ก่อนเข้าวาระการประชุม นายวสันต์  อุษณีษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในฐานะตัวแทนข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน แสดงความยินดีกับ นายอัศนีย์  ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และนางสุธารัตน์  เตียวปิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
          - นายอัศนีย์  ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กล่าวขอบคุณรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งการได้รับเครื่องราชฯ  ในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ให้เพื่อเป็นการตอบแทนความอุตสาหะ พากเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และจะรับใช้ประเทศชาติให้เต็มความสามารถต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1   การจัดสรรงบประมาณ
     นางพจนารถ  แก้วผลึก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และในครั้งนี้ได้มาติดตามขอข้อมูลโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบดังกล่าว
          1.2 ปรับปรุงองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
               ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ในการนี้จึงขอให้กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มประชุม
แล้วเสนอรายชื่อเป็นตัวแทนของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่มีโรงเรียนไม่เกิน 7 โรงเรียน ให้เสนอกลุ่มละ 1 คน และกลุ่มโรงเรียนที่มีโรงเรียนเกินกว่า 7 โรงเรียน ให้เสนอกลุ่มละ 2 คน โดยเสนอรายชื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จะได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการยกร่างปรับปรุงองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป     
          1.3 การคัดเลือกผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
               ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
และจะพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 แต่เนื่องจากประธานคณะกรรมการ (ผอ.สพป.ชบ.3)
ติดราชการจึงขอเลื่อนการพิจารณา และนัดประชุมกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
เวลา 11.30 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
               จึงขอเชิญคณะกรรมการตามรายชื่อในคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 3 ที่ 252/2554 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามหนังสือที่แจ้งให้ทราบ
          1.4 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2554
               ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2554        ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอในที่ประชุม คือ แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก     
ที่ประชุม  รับทราบ                                             
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่  11 เมษายน  2554
           ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่  11  เมษายน  2554  เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
           3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
               1. โครงการยกระดับปรับปรุงคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
                   ตามที่กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำโครงการยกระดับปรับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายฯ โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ และบัดนี้
การดำเนินงานได้ลุล่วงแล้ว ตามปฏิทินที่คณะกรรมการเครือข่ายฯ ได้จัดทำในวันที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนบางละมุง ที่ผ่านมานั้น จึงขอให้ คณะกรรมการเครือข่ายฯที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งดำเนินการ และส่งข้อมูล ให้แก่ กลุ่มงานประกันฯ ดังนี้
                   1. สรุปรายงานโครงการที่จัดประชุมปฏิบัติการในกลุ่มโรงเรียน จำนวน 1 ชุด
                   2. จัดส่งแผ่นข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน 18 มาตรฐาน ที่มีตัวบ่งชี้ด้วย จำนวน
                        1 แผ่น
                   3. ส่งแบบประเมินคุณภาพภายใน 18 มาตรฐาน ซึ่งจะต้องมีผลการประเมิน ระดับปฐมวัย
                         ด้านผู้เรียนและครูด้วย (ถ้ามีระดับปฐมวัย) ฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนละ 1 ชุด โดยกลุ่ม
                         รวบรวมส่งพร้อมกัน ซึ่งท้ายเล่มแบบประเมิน ให้แนบรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายฯ
                       ที่ประเมินด้วย และให้ทุกโรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
                       รอบสาม จำนวน 1 ชุด (ข้อมูลนี้เก็บไว้ใช้ถึง 3 ปี)
                   4. ส่งแบบตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายใน โรงเรียนละ  1 ชุด และท้ายเล่มให้แนบรายชื่อ
                        คณะกรรมการเครือข่ายฯ ด้วย และ โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน 1 ชุด
                   5. ให้เร่งจัดทำเรื่องเบิก-จ่ายงบประมาณ ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยด่วน
 ที่ประชุม  รับทราบ
               2. การจัดกิจกรรมโครงการภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2554
                   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2554 จำนวน 3 โครงการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดแจ้งให้ทราบในที่ประชุมแล้ว
ที่ประชุม  รับทราบ
              3. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยการขับเคลื่อนหลักสูตร
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติ
                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ แล้ว จำนวน 5 กลุ่มโรงเรียน และจะดำเนินการประชุมปฏิบัติการแก่กลุ่มโรงเรียนที่เหลือภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ จะได้
ประสานรายละเอียดการดำเนินงานกับกลุ่มโรงเรียนที่เหลือตามกำหนดการประชุมต่อไป
ที่ประชุม  รับทราบ
              4. การนิเทศเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
                  ด้วยในเดือนพฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นเดือนแรกของวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เนื่องจากภาระงานการประชุม/อบรมมีมาก ประกอบกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จะประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศโรงเรียนในเดือนพฤษภาคม 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จึงกำหนดออกนิเทศโรงเรียนในเดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
ที่ประชุม  รับทราบ
 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
     1. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชบ.3 ปี พ.ศ.2554
        ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปี พ.ศ.2554 ตามประกาศลงวันที่ 17 เมษายน 2554 นั้น  บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ปี ตามลำดับที่สอบได้แยกตามกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
                   1. ภาษาไทย               จำนวน  12  คน
                   2. ภาษาอังกฤษ           จำนวน  15  คน
                   3. คณิตศาสตร์             จำนวน   5   คน
                   4. วิทยาศาสตร์            จำนวน   8   คน
                   5. สังคมศึกษา             จำนวน  13  คน
                   6. ดนตรีศึกษา             จำนวน  24  คน
                   7. นาฏศิลป์                จำนวน  20  คน
                   8. คอมพิวเตอร์            จำนวน  51  คน
                   9. ศิลปศึกษา              จำนวน  11  คน
                   10. เทคโนโลยีทางการศึกษา       จำนวน  28  คน
                             รวม              จำนวน 187 คน
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จะเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวครั้งแรก ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 - 10.00 น. รวมจำนวน 18 อัตรา
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
                  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูทุกท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ในการสอบแข่งขันฯ ซึ่งจะให้กลุ่มบริหารงานบุคคลทำหนังสือขอบคุณเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
ที่ประชุม  รับทราบ
              2. รายงานกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทำผิดวินัย
                  ในเดือนพฤษภาคม 2554 มีรายงานกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย จำนวน 6 ราย รายละเอียดแจ้งให้ทราบในที่ประชุมแล้ว
                  ประธานฯ ให้ผู้บริหารโรงเรียนแจ้งเตือนข้าราชการครูเรื่องการปลอมลายมือชื่อของผู้อื่น
ซึ่งอาจทำให้ถูกลงโทษปลดออกจากราชการได้
ที่ประชุม  รับทราบ
            3 กลุ่มนโยบายและแผน
                1. โรงเรียนดีประจำตำบล
                   โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 14 โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท ให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น แล้วรายงานขอซื้อ/จ้าง พร้อมประมาณการส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
                2. งบแปรญัตติ
                    ด้วยมีบางโรงเรียนได้จัดส่งรายละเอียดของบแปรญัตติ แต่เอกสารยังต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
หากโรงเรียนใดได้รับแจ้งว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อนุมัติ
ให้เตรียมดำเนินการได้
ที่ประชุม  รับทราบ      
             4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                ไม่มีวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม  รับทราบ
           5 หน่วยตรวจสอบภายใน    
               ไม่มีวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ที่ประชุม  รับทราบ                                                                                          
           6 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
               ไม่มีวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                  
ที่ประชุม  รับทราบ
 7 กลุ่มอำนวยการ
1. การติดตามการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ข้อ 6 ครั้งที่ 2                   ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 ได้มาติดตามการจัดส่งรายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคตง. ข้อ 6 ครั้งที่ 2 ด้วยตนเอง ว่ามีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชบ.3 ยังไม่ได้จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.1) ซึ่งได้เลยกำหนดระยะเวลาที่ต้องส่งแล้ว (ภายใน 30 ธันวาคม 2553) จำนวน 7 โรงเรียน ดังนั้น ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งติดต่อกลุ่มอำนวยการโดยด่วน (ติดต่อที่คุณปิ่นเพชร แช่มช้อย)
ที่ประชุม  รับทราบ
              2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
                  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในขึ้น ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียน จำนวน 1 คน  (ผู้เข้าประชุมในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ)รายละเอียดกำหนดการจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง       
 ที่ประชุม  รับทราบ
            8 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                1. เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2554
                   ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
                   1.1 โรงเรียนดีประจำตำบล        
     - กิจกรรมที่ 1.1 มี 3 โรงเรียน ๆ ละ   137,600 บาท
                        - กิจกรรมที่ 1.2 มี 14 โรงเรียน ๆ ละ   25,000 บาท
                        - กิจกรรมที่ 1.3 มี 14 โรงเรียน ๆ ละ    25,000 บาท
                   โดยให้เบิกลักษณะของงบดำเนินงาน
                   1.2 โรงเรียนดีประจำตำบล
                        - กิจกรรมที่ 2.1 มี 1 โรงเรียน (วัดมโนรม)      2,000,000 บาท
                        - กิจกรรมที่ 2.2 มี 3 โรงเรียน ๆ ละ             1,200,000 บาท
                   โดยให้เบิกลักษณะของงบรายจ่ายอื่น
                   1.3 งบลงทุนเพื่อก่อสร้างอาคารของโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 2,890,000 บาท
                   1.4 งบลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 6 โรงเรียน ๆ ละ        65,500 บาท
                        (บ้านหินวง,บ้านทุ่งละหาน,ชุมชนบ้านบางเสร่,วัดรังษีสุทธาวาส,บ้านโรงหีบ
                          และวัดพระประทานพร)
                   1.5 งบลงทุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่                        
                        -  วัดสุทธาวาส                 ได้ 112,500 บาท
                        -  อนุบาลบ้านบางพระ        ได้ 162,500 บาท                                       
                        -   อนุบาลบ้านเตาถ่าน        ได้ 112,500 บาท
                   1.6 งบลงทุน โรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2554 รวม 3 โรงเรียน ๆ ละ 459,600 บาท
                   1.7 งบแลกเป้าที่ทางกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งจัดสรรให้กับ
                          โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน ให้เร่งเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม 2554 หากพ้นจากนี้ถือว่า
                        โรงเรียนไม่ประสงค์ขอใช้เงินงบประมาณดังกล่าว
 ที่ประชุม  รับทราบ
                2. การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ปี 2553 (งบแปรญัตติ,งบ SP2)
                    ขณะนี้ได้หมดสัญญาแล้วทุกโรงเรียน (บ้านอำเภอ,บ้านขลอด,บ้านห้วยกุ่ม,วัดหนองจับเต่า,
ชุมชนบ้านช่องแสมสาร,จุกเสม็ด,บ้านทุ่งกลม,วัดเขาคันธมาทน์,บ้านภูไทร,วัดสว่างอารมณ์,วัดพระประทานพร,ชุมชนบ้านบางเสร่ และอนุบาลบางละมุง) โดยเฉพาะโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมดสัญญาตั้งแต่วันที่ 11
ตุลาคม 2553 และปัจจุบันยังไม่ส่งเบิก อัตราค่าปรับกับวงเงินที่เหลือมีผลที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับทาง
ราชการ ควรที่จะดำเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ กรณี ผู้ละทิ้งงานจ้าง ซึ่งเมื่อถึงกำหนดส่งงาน
โรงเรียนมีหน้าที่ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างให้ส่งงาน
ที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา           
     ไม่มี           
ที่ประชุม  รับทราบ                                    
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ
               5.1 การประชุมสัมมนากฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
                    นายวสันต์  อุษณีษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 แจ้งว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนากฎหมายการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ณ หอประชุมคุรุสภา นั้น เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ยกเลิกการหักและส่งเงิน กบข. และได้ลงนามในนามผู้อำนวยการฯ แล้ว
                   ประธานฯ แจ้งว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ต้องหักเงินและส่งเงิน กบข.จากสมาชิกทุกคนตามปกติ เพื่อจัดส่งให้ กบข.ตามกฎหมายต่อไป
ที่ประชุม  รับทราบ
               5.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                   นายวัชรินทร์  ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. แจ้งว่า
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 30 ราย โดยให้มารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
ที่ประชุม  รับทราบ
               5.3 การจัดสรรอัตรากำลัง
                     นายวัชรินทร์  ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. แจ้งว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้รับจัดสรรอัตรากำลัง จำนวน 123 ราย ซึ่งเป็น
การบรรจุและรับย้ายจากการคืนอัตราเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2552 และอัตราเกษียณก่อนกำหนด      
ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 62 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 61 อัตรา
ที่ประชุม  รับทราบ
               5.4 การจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
                     นางสาวอัญญา  หมื่นกล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด แจ้งว่า จากการประชุมตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะซื้อที่ดิน
แปลงใดเพื่อสร้างสำนักงานฯ และประชาสัมพันธ์การกู้เงินฯ ดังนี้
-          การกู้เงินสหกรณ์ฯ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 300 งวด
-          หลังจากหักเงินกู้ฯ แล้วต้องมีเงินคงเหลือ 20 %
-          การกู้ฉุกเฉิน เอทีเอ็ม สามารถกู้ได้ จำนวน 100,000 บาท หากเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป
     ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
-          การรับรองการเป็นโสด ข้าราชการครู สามารถรับรองตนเองได้โดยไม่ต้องให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้รับรอง
ที่ประชุม  รับทราบ
เลิกประชุมเวลา  11.20 น.

          รุ่งรัตน์  พฤติวรพงศ์กุล                                          สมทรง  ส่งเสริม
       (นางรุ่งรัตน์  พฤติวรพงศ์กุล)                                  (นางสาวสมทรง  ส่งเสริม)
         ผู้จดรายงานการประชุม                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น