วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

แจ้งรายละเอียดห้องสอบ และกรรมการประจำห้อง

คณะกรรมการคุมสอบ บรรจุข้าราชการครู ฯ
วันที่   25 -28  เมษายน 2554
โรงเรียนวัดมโนรม

วิชาดนตรีศึกษา
อาคารไทยออยล์(สีม่วงขาว)      
ห้องสอบที่ 1   
1. นางสุรัสดา  สุภารัตน์    2. นางศิวิมล  เนียมโสภา            
ห้องสอบ  2    
1. นางสมพิศ ชินวงศ์    2. นางแพรวพร  อุดมทรัพย์                      
ห้องสอบที่ 3   
1. นางนภัสร  แจ่มใส   2. นางวราภรณ์  นาบำรุง          
วิชานาฏศิลปะ
อาคารตันติวงศ์
ห้องสอบที่ 1   
1. นางประภี  คำประทุม  2. นางสาวจันจิรา ดุมแก้ว 
ห้องสอบที่ 2   
1. นายอนุชิต สงแพง   2. นางสาวนิตยา  ลุนหล้า          
องสอบที่ 3   
1. นางอุทัยวรรณ์  ไทรงาม  2. นางธนิตตา  อาร์ปาจช์               
วิชาคอมพิวเตอร์
อาคารอาทรพัฒนาภิรม (ตึก 4 ชั้น สีส้ม)
ห้องสอบที่ 1   
1. นางมาลี  ศุภเศรษฐศักดิ์   2. นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษ      
ห้องสอบที่ 2   
1. นางพรพิณ  ฌานจิตกุศล 2. นางอุบล  พลประถม                        
ห้องสอบที่ 3   
1. นางลัดดาวัลย์ นาคสมบูรณ์  2.นางสาวอาภารัตน์  แสงสุวรรณ          
ห้องสอบที่ 4   
1. นางเบญจวรรณ  บุญศรี  2. นางจารุวรรณ  จันทร์กลางเดือน   
ห้องสอบที่ 5   
1. นางจันทนา  กิติเวชานนท์ 2. นางสุมิตรา  กมลบาล                      
ห้องสอบที่ 6   
1. นางสาวอมรรัตน์  ณ หนองคาย  2. นางสาวทิติยา  พันธ์ใจธรรม            
ห้องสอบที่ 7   
1. นางเอ็นดู  เอื้อสว่างพร  2. นางกิติยา  ศรีคัง                              
ห้องสอบที่ 8   
1. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์  2. นางกัลยา  พืชอุดม                              
วิชาศิลปศึกษาอาคารไทยออยล์(สีม่วงขาว) 
ห้องสอบที่ 1                         
1. นายลิ้ม  สนทอง        2. นางสาวปอวลี  ผลประทุม             
ห้องสอบ 2
1. นางภัทราวรรณ์  บางสร้อย    2. นางรุจิรา  โสนาพูน                   
วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาคารหลวงพ่อวิรัช

ห้องสอบที่ 1   
1. นางนพวรรณ  ไชยคุณ   2. นางสาวทับทิม  พรหมบุตร           
ห้องสอบที่ 2   
1. นายพิทักษ์ ฌานจิตกุศล 2. นางสาววรัทกาญจน์ วงศ์โชติกาญจน์
ห้องสอบที่ 3   
1. นางอรุณีย์  สุอังคะวาทิน  2. นางสาวสุนทรี  บุญเต็ม                
ห้องสอบที่ 4   
1. นางสาววริศรา เทศพิจิตร    2. นางสาวจีราวะดี  เกษี                          


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น