วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5 / 2554 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 5 / 2554  วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
โรงเรียนวัดมโนรม    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์
เริ่มประชุม เวลา 15.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.       ครูประจำชั้นต้องฝึกสวดมนต์แปลให้กับนักเรียนในชั้นของตนเอง และให้นักเรียนสวดมนต์ก่อนกลับบ้านทุกวัน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
2.       แนะนำครูใหม่ จำนวน 3 ท่าน
-          นายกุณฑล  สันทัดการ                  อายุ 30 ปี
-          นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม          อายุ 26 ปี
-          นางสาวสาวิตรี  โสภณ                  อายุ 32 ปี
3.       ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาลาออกและให้ออก จำนวน 2 ท่าน
-          นางสาววริน  แซ่อึ้ง  ลาออกเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพได้
-          นางสาวอรทัย  สินศิริ  ลาออกเนื่องจากกลับภูมิลำเนา
4.       นายลิ้ม  สนทอง  ครูโรงเรียนวัดมโนรมเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 – 1 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี    จังหวัดนครราชศรีมา
5.        โรงเรียนวัดมโนรมได้รับอัตราครูใหม่ จำนวน 5 อัตรา ประกอบด้วย
-          วิชาเอกประถมศึกษา           จำนวน 2 อัตรา
-          วิชาเอกสังคมศึกษา             จำนวน 1 อัตรา
-          วิชาเอกภาษาไทย              จำนวน 1 อัตรา
-          วิชาเอกภาษาอังกฤษ           จำนวน 1 อัตรา
6.       ครูอมรรัตน์  ณ หนองคาย จะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
7.          การเบิกจ่ายเงินให้ผู้ปกครองนักเรียน ในโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2554
                        ระดับอนุบาลศึกษาได้รับ
-          ค่าอุปกรณ์การเรียน       รายละ 100 บาท
-          ค่าเครื่องแบบนักเรียน     รายละ 300 บาท
                        ระดับประถมศึกษาได้รับ
-          ค่าอุปกรณ์การเรียน       รายละ 195 บาท
-          ค่าเครื่องแบบนักเรียน     รายละ 360 บาท
                        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
-          ค่าอุปกรณ์การเรียน       รายละ 210 บาท
-          ค่าเครื่องแบบนักเรียน     รายละ 450 บาท
                   ผู้อำนวยการกำชับให้ครูประจำชั้นดูแลจ่ายเงินนักเรียนให้ทั่วถึงครบ 100% พร้อมทั้งทำเอกสารให้ถูกต้อง   เมื่อทำเอกสารการจ่ายเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน
                   มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 8 เมษายน 2554
                   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 8 เมษายน 2554
ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
1.          โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดมโนรม ปีการศึกษา 2554 ดำเนินการดังนี้
-    คณะกรรมการดำเนินงาน โดยให้ครูมีส่วนร่วมมากขึ้น จัดทำระบบบัญชีตามหลักโครงการอาหารกลางวัน ด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส
-    ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย หลักการและแนวปฏิบัติ                
-    “เป็นโครงการที่ไม่หวังผลกำไร เป้าหมายให้บริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี 100 % โดยใช้หลักธรรมาภิบาล”
-    เป้าหมายการให้บริการอาหารกลางวันกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 100%
-    การฝึกระเบียบวินัย มารยาทในการับประทานอาหารของนักเรียน
-    ครูประจำชั้นควรควบคุมดูแล จัดที่นั่งรับประทาน ให้เป็นสัดส่วน โดยนั่งประจำที่เดิมทุกวัน       เพื่อความเป็นระเบียบ พร้อมทั้งการวางจานอาหารที่รับประทานเสร็จแล้วในที่ ที่จัดเตรียมไว้ให้
-    ฝึกไม่ให้นักเรียนทิ้งขยะเกลื่อนกลาด เพราะในปัจจุบันโรงอาหารยังไม่สะอาด
2.          ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนวัดมโนรม ปีการศึกษา 2554
           โรงเรียนจะจัดทำปฏิทินการศึกษา และแจกให้กับครูทุกคน
-    ในปฏิทินจะบอกระยะเวลาการเปิดเรียน ตลอดปีการศึกษา จำนวน 201 วัน
-    การเปิด - ปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2
3.          การดำเนินงานโครงการสวัสดิการโรงเรียน
-       มีคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นครูระดับชั้น ป.1 – ป.6 โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
-       ระดับชั้น ป.1 – ป.3      ดูแลการบริการขนมและน้ำดื่ม
-       ระดับชั้น ป.4 – ป.6      ดูแลการขายอุปกรณ์การเรียน
-       ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย หลักการและแนวปฏิบัติ               
 “เป็นโครงการที่จัดหาผลประโยชน์ในโรงเรียน เพื่อย้อนสู่การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมสวัสดิการ การบริการ ครูและนักเรียน บนหลักธรรมาภิบาล”
4.          เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารกลางวันที่ดำเนินงานมาเป็นเวลา 8 วัน  พอสังเขปดังนี้
-       รับเงินจากเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน        จำนวน 71,864 บาท
-       บริหารอาหารกลางวันกับนักเรียน           จำนวน 1,378  คน
-       ณ ปัจจุบันจ่ายเงินไปทั้งสิ้น                   จำนวน 62,153 บาท
                   การจัดการเรื่องโครงการอาหารกลางวันนี้ จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยไป
5.          เจ้าหน้าที่ร้านสวัสดิการโรงเรียน ชี้แจงรายละเอียด พอสังเขปดังนี้
-       วันที่ 23 พ.ค. 2554       ขายสินค้าได้รับเงิน        จำนวน  6,757 บาท
-       วันที่ 24 พ.ค. 2554       ขายสินค้าได้รับเงิน        จำนวน  6,851 บาท
-       วันที่ 25 พ.ค. 2554       ขายสินค้าได้รับเงิน        จำนวน  6,391 บาท
6.          ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน และสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน ต้องรายงาน ชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงาน ให้ที่ประชุมทราบเป็นประจำทุกเดือน
7.          ผู้อำนวยการชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
-       ครูประไพ  พรหมประเสริฐ  โอนเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เข้าบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินจำนวน 45,402 บาท
หมายเหตุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่รับรองความถูกต้อง ในการโอนเงินครั้งนี้ เพราะผู้อำนวยการไม่ได้ตรวจสอบความเป็นมาของการจัดทำบัญชี จึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องได้
-       ครูชื่นสุข  วุฒิกานนท์ มอบเงินให้เจ้าหน้าที่สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนเป็นเงิน จำนวน 200,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นเงินคงเหลือจากร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน8.          แนวปฏิบัติของการบริหารการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 มีดังนี้
-       การวางแผนการสอนที่เป็นรูปธรรมตามที่โรงเรียนกำหนด
          กำหนดให้ครูโรงเรียนวัดมโนรมทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาที่สอน      จำนวน 1  ภาคเรียน ภายใน เดือน มิถุนายน 2554
-       การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
             “หัวใจของการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนอยู่ที่ครูผู้สอน” โดยครูต้องมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
-       การวัดประเมินผลที่มีคุณภาพ
-       การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย ที่ถูกต้องแม่นยำ ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียน
-       การพัฒนาตนเองของครูให้ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน
              โดยครูต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู
-       การครองชีวิตครู คือการหมั่นตรวจสอบ การครองตน ครองคน ครองงาน ให้สามารถปฏิบัติงาน  อย่างราบรื่น บนหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
                โดยเน้นให้ครูปฏิบัติตนดังนี้  ดีในเรื่องส่วนตัว ดีกับเพื่อร่วมงาน และมีความรับผิดชอบ      ในหน้าที่การงาน ปฏิบัติงานอย่างแบบเสมอต้น เสมอปลาย
9.             แต่งตั้งครูวิชาการโรงเรียนวัดมโนรม 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งให้ นายอนุชิต  สงแพง เป็นครูวิชาการโรงเรียนวัดมโนรม จากการสรรหาครูวิชาการแต่ละระดับชั้น ดังนี้
1.       นางกัลยา  พืชมงคล            เป็นครูวิชาการระดับชั้น ป.1 – ป.3
2.       นางวราภรณ์  นาบำรุง         เป็นครูวิชาการระดับชั้น ป.4 – ป.6
3.       นายอนุชิต  สงแพง             เป็นครูวิชาการระดับชั้น ม.1 – ม.3
10.         จุดเน้นของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 444-777
            ยุทธศาสตร์ 444-777 หมายความว่า การพัฒนาโรงเรียนดี ประจำตำบลในระยะ 4 เดือนแรก มีเป้าหมายในการดำเนินงาน 7 ประการ ได้แก่
-       มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเชื่อมั่นว่าทำจริงได้
-       มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน
-       สถานศึกษามีความสะอาด
-       มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นพัฒนาให้สวยงาม
-       มีบรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้านสีสันสดใส
-       มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด
-       เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและพัฒนา
                        การพัฒนาใน 4 เดือนต่อมา จะมีการพัฒนา 7 ประการได้แก่
-       มีห้องสมุด 3 ดี
-       มีห้องปฏิบัติการ
-       มีศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
-       มีศูนย์กีฬาชุมชน
-       มีสุขาที่ถูกสุขลักษณะ
-       มีครูใช้แหล่งเรียนรู้และใช้ไอซีที
-       มีการบริหารที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล
      การพัฒนาระยะ 4 เดือน สุดท้าย จะเป็นการพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับโรงเรียนดีประจำ  ตำบล 7 ประการ ได้แก่
-       มีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดีมีมาตรฐาน และมีคุณภาพ
-       มีนักเรียนที่ใฝ่รู้
-       โรงเรียนจะต้องมีลักษณะปลูกฝังใฝ่เรียน
-       โรงเรียนจะต้องปลูกฝังให้นักเรียน มีลักษณะใฝ่ดี
-       มีความเป็นไทย
-       มีสุขภาพดี
-       รักการอ่าน
11.         ผู้อำนวยการ แต่งตั้ง นายประคอง  คำประทุม เป็นหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
12.         การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน กิจกรรมเสริมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมต่างๆ เพื่อให้เต็มศักยภาพของนักเรียน การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้เด่นชัด ได้แก่ ลูกเสือ, ดนตรี, กีฬา และงานส่งเสริมอาชีพ


13.         การดำเนินการ 5 ส. ในปีการศึกษา 2554
       ผลการประเมินโครงการ 5 ส. ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดมโนรมได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ดี         ได้คะแนนร้อยละ 85 ได้รับรางวัลเกียรติยศ
       โรงเรียนวัดมโนรม ส่งบุคลากรจำนวน 2 ท่าน คือนางอุบล  พลประถม และนางสาวอาภารัตน์  แสงสุวรรณ
ไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2554
14.          การประชุมอบรม
       วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาโดย การขับเคลื่อนหลักสูตร การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์โรงเรียนวัดมโนรม, ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลนครแหลมฉบัง
       วันที่ 9 มิถุนายน 2554 ประชุมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6 ที่สืบเนื่องจากการประเมินผลระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2553        ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์ โรงเรียนวัดมโนรม  เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
       วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2554 อบรมผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่การเงิน เรื่องระบบการติดตามตรวจสอบการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
15.         โครงการของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 ปีการศึกษา 2554
-          โครงการติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กำหนดเยี่ยมชมโรงเรียนในกลุ่ม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
-          โครงการประกวดและแข่งขันกิจกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียนของกลุ่มโรงเรียน กำหนดจัดไม่เกิน วันที่ 15 พฤษภาคม 2554
-          การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
-          การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนประมาณต้นเดือน กันยายน ประเภทของกีฬาที่แข่ง ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง และ กรีฑา
-          การชุมนุมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
-          โครงการพัฒนาคุณธรรมครู – นักเรียน จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานพัฒนาคุณธรรมนักเรียน
-          การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-          การพัฒนาบุคลากร โดยการศึกษาดูงาน
                   มติที่ประชุม :  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1.             การสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาการทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ครูเขียนปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ช่วงเวลาที่เปิดภาคเรียนที่ 1             ปีการศึกษา 2554 (ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2554 – 25 พ.ค. 2554) เพื่อนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2.             การจัดงาน โครงการเสริมพัฒนาความรู้ของบริษัท Foster Wheeler ในชื่องาน “มโนรมก้าวไกล ปลอดภัยทั้งครอบครัว” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์โรงเรียนวัดมโนรม
สาระสำคัญ คือ การลงนามในเอกสารความตกลงร่วมมือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ร่วมกับบริษัท   Foster Wheeler ประเทศไทย และนิทรรศการกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัย ได้แก่
-          กิจกรรมครอบครัวยิ้ม
-          กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล
-          กิจกรรมขับร้อง ดนตรี
-          กิจกรรมประดิษฐ์ถุงใส่ดินสอ
-          กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
-          กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพวัยรุ่น
ในงานนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญ นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นสักขีพยานฝ่ายโรงเรียน
3.             ให้หัวหน้าระดับชั้นต่างๆ ทั้ง 4 ระดับ รวบรวมโครงการในระดับชั้นของตน ส่งผู้อำนวยการโรงเรียน         เพื่ออนุมัติ และให้เจ้าหน้าที่พัสดุในระดับชั้นดำเนินการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ
        มติที่ประชุม :  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ
1.             การจัดพิธีไหว้ครู วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ให้คณะครูระดับชั้น ป.1 – ป.3 ดำเนินการ
2.             ให้ครูประจำชั้นดูแล แจกหนังสือแบบเรียน ให้นักเรียนในชั้นของตนให้ครบถ้วนทุกวิชา และทุกคน
      มติที่ประชุม :  รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 18.20 น.

                             นางพรพิณ  ฌานจิตกุศล                                        นายมงคล  สุวรรณกล่อม
                             ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น