วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร่างวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดมโนรม

ร่างวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดมโนรม
ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔  วันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์ โรงเรียนวัดมโนรม
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.      แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ๒ ท่าน
            - นางอุทัยวรรณ ไทรงาม วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
            - นางวราภรณ์ นาบำรุง
   วิทยฐานะ ชำนาญการ
๒.      แนะนำข้าราชการครูบรรจุใหม่ ๒ ท่าน
            - น.ส.เรณู อันลือชัย
            - นางวราภรณ์ ศรีจักรโคตร
            - นางสุภาพร เสือชม
๓.      ขอบคุณครูทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม จัดงานสัปดาห์ภาษาไทย จัดงานสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
๔.      โครงการพัฒนาระบบป้องกันอุบัติภัยด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยการสนับสนุนของบริษัทฟอสเตอร์วีลเลอร์
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
...........................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.      ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัตน์  เป็นสถานประกอบการตาม พรบ.การศึกษาม.๑๒ โดยบ.ซีพี ฯ รับนักเรียนจบม.ต้น เรียนต่อในระดับ ปวช. โดยมีทุนและอาชีพรองรับในสถานประกอบการของ ซีพี (7-11)
๒.      การแข่งขัน Speech Contest สพป.ชบ. ๓
๓.      กำหนดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ในกีฬานักเรียนนักศึกษาปำปี ๒๕๕๔ อำเภอศรีราชา ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ วันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
๔.      โครงการของกลุ่มโรงเรียน
            ก. กีฬากลุ่มโรงเรียน กำหนดแข่งขันวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เน้น พาเหรด กองเชียร์ และแข่งขันกรีฑา ๖ (อนุบาล) ๘,๑๐,๑๒ ปี(ประถม) และมัธยม (ขยายโอกาส)
            ข. การเข้าค่ายลูกเสือ ของนักเรียน ป.๖ ค่ายวชิราวุธ  ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
            ค. การแสดงผลงานนักเรียนและจัดนิทรรศการสู่สาธารณชน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ มีโครงการจัดร่วมกับกลุ่มบางละมุง ๑ โดยใช้สถานที่ แปซิฟิคปาร์ค ศรีราชา ประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๕
            ง. โครงการคุณธรรมในสถานศึกษา กิจกรรมที่จัดแล้วในวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๔ และจัดในระดับเขตในวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งในระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดมโนรมได้รับรางวัลที่ ๒  ชื่อโครงงาน.........................................................................................................
            จ. โครงการพัฒนาบุคลากร เน้นเรื่องการศึกษาดูงาน ที่เหมาะสมกับกลุ่มของครูในแต่ละระดับ เช่น ดูงานให้เหมาะกับกลุ่มสนใจ และเกี่ยวกับงานที่กำลังพัฒนาของโรงเรียน การสอนเด็กให้ทำโครงงาน ที่เกิดจากระบวนการที่นักเรียนกระทำจริง ตามกระบวนการจัดทำโครงงาน
๕.      โครงการ หนึ่งแสนครูดี”     สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินโครงการ หนึ่งแสนครูดีเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับรางวัล หนึ่งแสนครูดีประจำปี 2554 เป็นปีแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยคุรุสภามีแนวคิดเปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละสังกัดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้ดำเนินการคัดเลือกกันเอง พร้อมกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ทำให้คุรุสภาได้แนวทางที่หลากหลายนำมาใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้คุรุสภาได้กำหนดเกณฑ์กลางเพื่อให้ได้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรยกย่องในหลากหลายรูปแบบ และขยายผลในวงกว้างต่อไป
๖.      การยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน
            - ของครูผู้สอน ส่งภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
            ­­
­­- ของรองฯและผู้บริหารโรงเรียน ส่งภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๗.      การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้แบบใหม่
๘.      การปรับค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน และปรับค่าจ้างตามวุฒิปริญญาตรี/เพิ่มอัตราจ้างร้อยละ ๕  (๑,๒๐๐ บาท)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ
๑.      สพป.ชบ.๓ ติดตามผลเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
            - จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ตามเครื่องมือที่แนบ ภาคผนวก ๑) 
            -ข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
            - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
            - รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย
๒.      สพป.ชบ.๓ แจ้งการจัดทำข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) โดยกรอกข้อมูลที่ Http://portal.bopp-obec.info/obec54/index
๓.      สพป.ชบ.๓ แจ้งการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec) มอบให้ ครูนิตยา ลุนหล้า  ดำเนินการ
๔.      สพฐ.จัดโครงการ สพป.อ่อนหวาน “ห้ามจำหน่ายขนมกรุปกรอบและน้ำอัดลมในสถานศึกษา”
๕.      การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
๖.      การประเมินคุณภาพรอบ ๓
๗.      การรายงานการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน แยกเป็น
            กลุ่ม ๑ ครูอัตราจ้าง  ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลประกอบการต่อสัญญาจ้าง
            กลุ่ม ๒ ข้าราชการครู ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

            กลุ่ม ๓ กลุ่มลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักการภารโรง พนักงานบริการ  ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
            กลุ่ม ๔ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลประกอบการต่อสัญญาจ้าง
            แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูอัตราจ้าง ๓ ท่าน
            ๑. นางสุพรรณ แก้วกัญหา                ประธานกรรมการ
            ๒. นายประคอง  คำประทุม              กรรมการ
            ๓. นายอนุชิต  สงแพง                     กรรมการ
            ๔. นางสมพิศ ชินวงศ์                     กรรมการและเลขานุการ

            มีหน้าที่ประเมิน กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๔
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู

            ๑. นายมงคล  สุวรรณกล่อม              ประธานกรรมการ
            ๒. นายอนุชิต  สงแพง                     กรรมการ
            ๓. นางสมพิศ  ชินวงค์                    กรรมการ

            ๔. นางประภี  คำประทุม                 กรรมการ
            ๕. นางสุพรรณ แก้วกัณหา                กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ประเมิน กลุ่ม ๓
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนทุกกล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบปกติ และเสนอ Best Practice เป็น PPT. ภายในวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
๘.      ติดตามรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ  การเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตามแนวการจัดกาเรียนการสอนยุคใหม่ โรงเรียนยุคใหม่ ผู้บริหารยุคใหม่และครูยุคใหม่ เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพยุคใหม่
๙.      การขอความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
            ก) ความสะอาดของห้องเรียน พื้นห้อง ระเบียบ การจัดวางของ ต่าง ๆในห้องเรียน

            สภาพปัญหา หลายห้องเรียน ประเมินด้วยสายตา ภาพรวมไม่สะอาด ตั้งแต่พื้นห้องเรียน หน้าระเบียง ที่วางรองเท้านักเรียน  ครุภัณฑ์ สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่มีระเบียบ ฯ
            วิธีการแก้ไข การที่ครูประจำชั้น ให้ใจและใส่ใจที่จะดูแลแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ โดยการให้ความรู้และฝึกให้นักเรียนปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง
            ข) การจัดบรรยากาศในห้องเรียน ให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
            สภาพปัญหา สภาพห้องเรียนไม่ได้รับการดูแลตกแต่ง ให้มีมาตรฐานพื้นฐาน ที่ควรจะเป็น ตามกรอบของมาตรฐานห้องเรียน เช่น การจัดข้อมูลพื้นฐานที่หน้าห้องเรียน เช่น สมาชิกในห้องเรียน ข้อตกลงในห้องเรียน ที่เก็บอุปกรณ์  รายชื่อกรรมการ ๕ ส.ประจำห้องเรียน  สัญลักษณ์ที่แสดงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
            วิธีการแก้ไข  โดยหน้าที่พื้นฐานของครูประจำชั้นทุกคนทราบว่า หรือควรมีความรู้เรื่อง ห้องเรียนมาตรฐาน ควรองค์ประกอบใดบ้าง จึงจะทำให้ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจึงควรที่จะทำงานในหน้าที่ของตัวเองในเรื่องนี้โดยไม่บกพร่องเสียหาย
            ค) ความไม่สะอาดของพื้นที่ต่าง ๆ นอกอาคารเรียน

            สภาพปัญหา หลังจากพักรับระทานอาหารกลางวัน จนถึงเลิกเรียน พบว่า  พื้นที่ต่าง ๆ ที่นักเรียนใช้เป็นที่นั่งเล่นบ่อย ๆ  หน้าโรงอาหาร  สวนหย่อมหน้าอาคารไทยออยล์ มีขวดน้ำ ห่อขนม ถุงพลาสติก อยู่ทั่วไป แสดงถึงความไม่มีสุขนิสัยที่ดีในการทิ้งขยะของนักเรียนอย่างชัดเจน
            วิธีการแก้ไข ขอความร่วมมือกับครูทุกคนได้ตรวจดูพื้นที่ที่นักเรียนในห้องรับผิดชอบก่อนเข้าเรียนในภาคบ่าย และใช้เวลาเก็บทำความสะอาดอีกเล็กน้อย ซึ่งเน้นเรื่องการเก็บเศษขยะประเภทแก้ว ขวดน้ำ และถุงพลาสติกก่อนเข้าห้องเรียนในภาคบ่าย และการแก้ไขพฤติกรรมการทิ้งขยะ ต้องขอความมือครูทุกคน จัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างนิสัยการรักษาความสะอาด
            ง) การสร้างมาตรฐานงาน  ๕ ส. 
            สภาพปัจจุบัน
            ๑. ในปีการศึกษานี้ โครงการ ๕ ส. ของโรงเรียน ได้ยกระดับมาตรฐาน ในการแยกขยะ  ฉะนั้นการให้ความรู้เรื่องการแยกขยะกับครูและนักเรียนให้ถูกต้อง ต่อเนื่อง จริงจัง สม่ำเสมอ จึงมีความสำคัญมาก จึงขอความร่วมมือจากครูทุกคนได้นำความรู้เรื่องการแยกขยะ บูรณาการกับหลักสูตรทุกชั้นเรียน และทุกกลุ่มสาระ และทำให้เกิดรูปธรรมปรากฏ มีหลักสูตร มีหน่วยการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติมากว่าทฤษฎีการ
            ๒. การยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยจัดโครงการป้องกันด้านอัคคีภัย ในโรงเรียน โดยการสนับสนุน โครงการเต็มรูปแบบจากบริษัทฟอสเตอร์วีลเลอร์ 
            ๓. การปรับปรุงมาตรฐาน ๕ ส. ของโรงเรียน จากครั้งที่แล้วให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ตามคำแนะนำของคณะผู้ประเมิน ซึ่งปัจจุบันยังมีหลายตัวบ่งชี้ ที่ยังละเลย ไม่ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เช่น การประหยัดน้ำ ไฟฟ้า ป้ายบัญชีวัสดุสิ่งของ ในโต๊ะตู้ต่าง ๆ ป้ายสวิทซ์ไฟฟ้า  แฟ้ม ๕ ส.ของห้องเรียน  สภาพสวนหย่อม
การแก้ไข  ขอความร่วมมือคุณครูทุกคนได้ประเมินตนเองและเสริมสร้างสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ให้มีขึ้นโดยเร็ว และที่สำคัญ คือการฝึกนักเรียนให้ลงมือปฏิบัติจริงจัง อย่างต่อเนื่อง
            จ) กิจกรรมหน้าเสาธง  การควบคุมนักเรียนในแถว การปฏิบัติของครูขณะที่นักเรียนสวดมนต์ เคารพธงชาติ อาราธนาศีล สมาทานศีล

            ฉ) อื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนของครู
๑๐.  การเตรียมนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๑
๑๑.  กำหนดการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา ๒๕๕๔(วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
๑๒.  กำหนดการประเมินภายนอก รอบ ๓ จาก สมศ.
๑๓.  การประดับธง และ การติดป้ายรณรงค์ในโรงเรียน
            ก. จัดทำป้าย “ โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่” ทางเข้า-ออก โรงเรียน ทุกอาคารเรียน และลานกีฬา
            ข. จัดทำป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดน้ำอัดลม” ที่ทางเข้าออกโรงเรียน โรงอาหาร  ลานกีฬา
            ค. การจัดทำซุ้ม พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
            ง. ประดับธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา บริเวณกลุ่มเสาธง และรั้วโรงเรียนด้านหน้า

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
           
๑.      งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูในโรงเรียนใกล้เคียง ที่แจ้งในที่ประชุมกลุ่ม นายพิณ วิรียะภิวัฒน์  โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  นางจิติรัตน์ ชลศรีมัธยา โรงเรียนวัดบ้านนา  นางฐิติมา ศรีโน้ต โรงเรียนบ้านชากยายจีน 
๒.      งานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบ่อวิน ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรชิงรางวัล ๒๐ ใบ ๆละ ๓๐ บาท
๓.      งานการกุศลอื่น ๆ ได้แก่ ร่วมทำบุญกับสพฐ.ถวายผ้ากฐินพระราชทาน,งานช่วยเหลือโรงเรียนนักเรียนที่ประสบอุทกภัย.........................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น