วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แผนพัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนวัดมโนรม

 จากการประชุมร่วมกันระหว่างทางโรงเรียนและบริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ เมื่อวานนี้ โดยมี
การสรุปแผนงานและรายละเอียดของกำหนดการต่างๆดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงคม 2554 เวลา 16.00 - 17.00น.
     บรรยาย                  หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของคณะอาจารย์ และร่วมวางแผนใน
โครงการ ซ้อมแผนอัคคีภัยอย่างมีส่วนร่วม
     โดย               คุณ เจตท์จันทร์ ซ้ายเส้ง ( บริษัท FW )
     ผู้เข้าร่วม           คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดมโนรม จำนวน 50 ท่าน
     สถานที่            ห้องประชุมน้อมศิลป์

วันจันทร์ที่ 29  สิงหาคม 2554, 08.30 -16.00 น.
     อบรม              หัวข้อดับเพลิงเบื้องต้น
     โดย               สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยเทศบาลนครแหลมฉบัง
     ผู้เข้าร่วม           คณะอาจารย์โรงเรียน  15 ท่าน
                       นักเรียนชาย         10 ท่าน
                       พนักงานบริษัท FW     15 ท่าน
     สภถานที่            ห้องประชุมน้อมศิลป์

วันอังคารที่ 30  สิงหาคม 2554, 08.30 -16.00 น.
     อบรม              หัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
     โดย               โรงพยาบาลอ่าวอุดม
     ผู้เข้าร่วม           คณะอาจารย์โรงเรียน  15 ท่าน
                       นักเรียนหญิง         10 ท่าน
                       พนักงานบริษัท FW     15 ท่าน
     สถานที่            ห้องประชุมน้อมศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554, 14.00-15.00น.
     ประชุมร่วม          หัวข้อการเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
     สถานที่            ห้องประชุมผู้อำนวยการ

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554, 13.00 -14.30น.
     13.15 น. เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนของแผนอพยพหนีไฟ
     13.55น. สิ้นสุดของการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
     14.00น. พิธีการส่งมอบระบบป้องกันและการระงับอัคคีภัยให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน โดยผู้
จัดการบริษัท FW
                 - มอบป้าย
                 - มอบรางวัลวาดภาพชนะเลิศ แก่ เด็กหญิง วลัยพร สุพรรณโรจน์ ม.1/1
                 - มอบรางวัลเรียงความชนะเลิศ แก่ เด็กหญิง ณัฐกานต์ สนองสุข ม. 2/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น