วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนครั้งที่ ๑

ตามที่ได้กำหนดมีการนิเทศติดตามผลงานการจัดการเรียนการสอนของครู  ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตามแจ้งที่ประชุมแล้วนั้น ในเรื่องนี้ เพื่อให้ทุกคนมีกรอบในการเตรียมรับการนิเทศ จึงกำหนดใช้แบบนิเทศติดตามผลงานตามกรอบงาน ดังนี้

แบบบันทึกการนิเทศภายในครูผู้สอน

ผู้นิเทศ………………………       ตำแหน่ง  ……………………………………..

ผู้รับการนิเทศ………………………………………… ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาชั้น………………..
วันที่นิเทศ……………………………………………………..   ปีการศึกษา…………………….

คำชี้แจง  1.  ผู้นิเทศพิจารณาเลือกกาเครื่องหมาย  /  ในช่องระดับการปฏิบัติที่เห็นว่าสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง


2.             ให้ผู้รับการนิเทศลงชื่อรับทราบ  ผลการนิเทศทุกรายการ

3.             ระดับการปฏิบัติ คือ  ระดับดีมาก = 4 ,  ระดับดี = 3 ,  ระดับปานกลาง = 2 , ระดับควรปรับปรุง = 1 และ 0

รายการนิเทศ

ระดับการปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
4
3
2
1
0
1.   การนิเทศงานตามหน้าที่ราชการ


  1.1   การเรียนการสอน


      1.1.1  การตรวจงานนักเรียน


      1.1.2  การจัดกิจกรรมสนองต่อความต้องการของผู้เรียน


      1.1.3   การสอนนักเรียนหลายคน  หลายระดับชั้น


      1.1.4   จำนวนคาบเวลาที่ทำการสอน


   1.2   การจัดทำแผนการสอน/แผนการเรียนรู้


      1.2.1   มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน


      1.2.2   การบันทึกผลหลังการสอนทุกครั้ง


      1.2.3   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย


      1.2.4   มีรายละเอียดในแผนที่สมบูรณ์


   1.3   การจัดทำเอกสารธุรการในชั้นเรียน


      1.3.1   การจัดทำงานด้วยความเรียบร้อย


      1.3.2   การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ


      1.3.3   การเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ


   1.4   การดูแลช่วยเหลือนักเรียน


      1.4.1   การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล


      1.4.2   การบันทึกการช่วยเหลือดูแลนักเรียน


      1.4.3   การสอนซ่อมเสริมและแก้ปัญหาเด็กเรียนช้า


      1.4.4   การวิจัยชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาเด็ก


    1.5   การจัดสภาพแวดล้อมให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน


      1.5.1   สภาพแวดล้อมมีความสะอาดเรียบร้อย


      1.5.2   การประดับตกแต่งห้องเรียน


      1.5.3   การจัดแสดงผลงานนักเรียน


      1.5.4   การจัดมุมป้ายนิเทศหรือมุมหนังสือ

รายการนิเทศ

ระดับการปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
4
3
2
1
0
2.   ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย


  2.1 งานตามคำสั่งโรงเรียน /งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


     2.1.1   การปฏิบัติงานตามคำสั่งด้วยความเรียบร้อย


     2.1.2   การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามคำสั่ง


     2.1.3   การทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข


  2.2  งานของกลุ่มงานต่างๆ


     2.2.1  การบันทึกผลการปฏิบัติงานทุกโครงการ/กิจกรรม


     2.2.2  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ


     2.2.3  การประสานงานในกลุ่มงานของตนเป็นอย่างดี


  2.3   งานความสัมพันธ์กับชุมชน


    2.3.1    การเยี่ยมบ้านของนักเรียน


     2.3.2   การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร


     2.3.3   การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและช่วยเหลือ


  2.4  งานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ


     2.4.1   การจัดทำโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน


     2.4.2   การบันทึกผลการปฏิบัติงาน


     2.4.3   การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน


  2.5   งานพิเศษ/หน่วยงานอื่น


     2.5.1  การสนับสนุนงานนโยบายและมาตรการ


     2.5.2  การช่วยเหลืองานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


     2.5.3  การปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

                                              รวมระดับการปฏิบัติจึงขอให้คุณครูทุกท่านเตรียมรับการนิเทศ และส่งงานตามกำหนดที่แจ้งไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น