วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการเด่นของโรงเรียนวัดมโนรม


โครงการเด่นของโรงเรียน

1.             การปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ในโรงเรียน ประกอบด้วย

-         ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน ตันติวงศ์  อาคารหลวงพ่อวิรัช อาคารมโนรม อาคารกาญจนาภิเษก

-         ย้ายและปรับปรุงห้องสมุด สู่โครงการห้องสมุด 3 ดี

-         ย้ายและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง จำนวนเครื่องใช้งานสำหรับการเรียนการสอน 100 เครื่อง

-         ปรับปรุงระบบ NETWORK ทั้งระบบ LAN & WAN

-         จัดวางระบบสัญญาณเตือนภัยในสถานศึกษา

-         ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 จุด เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-         ปรับปรุงสภาพภายในห้องเรียน จำนวน 16 ห้อง

-         ปรับปรุงห้องประชุม อาคารอาทรพัฒนาภิรม ขนาด 200 ที่นั่ง

-         จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 400 ชุด โต๊ะอ่านหนังสือห้องสมุด ขนาด 4 ที่นั่ง 40 ชุด  ตะเก้าอี้ครู 20 ชุด

2.             บริหารงบประมาณ โดยระบบกระจายอำนาจ ใช้ช่วงชั้นเป็นฐาน โดยมีแผนเป็นหลักในการเบิกจ่ายงบประมาณ และบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

3.             โครงการ ๕ ส. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  รางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม ปี 2554 ของ ปตท.
                -
กิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นที่ในโรงเรียนประจำวัน
                -
โครงการธนาคารขยะ
                -
โครงการคัดแยกขยะ
            - ห้องเรียนสีเขียว

4.             สร้างเสริมความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                -
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 100 %
                -
กิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
            - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
            - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
            - กิจกรรม
TO BE NUMBER ONE
                -
โรงเรียนสีขาว

5.             กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
            - การจัดตั้งสภานักเรียน

                -
การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

6.             โครงการอาหารกลางวันคุณภาพ กินฟรี 100%
                -
จัดทำโครงการอาหารกลางวัน โดยโรงเรียนดำเนินการจัดซื่อหาหารสด-แห้ง และจัดให้นักเรียนระดับ อนุบาล – มัธยมศึกษา ฟรี ทุกคน ตลอดปี

7.             โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

-         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.ชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง

-         กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเอกชน

-         บริษัทในเครือไทยออยส์

-         โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่

-         บริษัทปตท. ,คลังปตท. เขาบ่อยา

-         บริษัทฟอสเตอร์วีลเลอร์ (ประเทศไทย)

-         บริษัท GUSCO จำกัด

-         บริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จำกัด

-         ท่าเรือแหลมฉบัง

-         สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

-         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

8.             โครงการห้องสมุดคุณภาพ  3 ดี โดยความร่วมมือให้การสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

9.             โครงการ หนึ่งชั่วโมงหลังเลิกเรียนเพื่อคุณภาพชีวิต  ซึ่งประกอบด้วย
            กิจกรรมสอนซ่อม เสริม
            กิจกรรมการเข้าถึงข้อมูลสาระสนเทศ(
Internet)
               
กิจกรรม กีฬา ดนตรีไทย
            กิจกรรมส่งเสริมนาฏศิลป์
            ดนตรีสากล วงสตริง มโนรม
            กิจกรรมวงโยธวาทิต

            กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และค้นคว้าข้อมูล ของห้องสมุด 
            กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล  บาสเก็ตบอล ตะกร้อ เปตอง กระโดดเชือก
            กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
            กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  “หนึ่งชั้นเรียนหนึ่งอาชีพ”

10.      โครงการโรงเรียนแกนนำอาเซียนศึกษา

11.      โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการของนักเรียน โดยเน้นกิจกรรมในงานประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี

12.      โครงการการร่วมมือส่งเสริมอาชีพนักเรียนระหว่าง โดยความร่วมมือ สนับสนุน ของศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ครบ 36 พรรษา

13.      โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้(KM.) ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน

14.      โครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน การสร้างวินัยในตัวเอง ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่จำเป็นของนักเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย การเข้าแถว การทิ้งขยะ การรับผิดชอบต่อส่วนร่วม วินัยจราจร
            - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
            - กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร

15.      โครงการส่งเสริมการวิจัยสถาบันและการวิจัยในชั้นเรียน

16.      โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
            - การพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
            - การทำสื่อการสอน โดยโปรแกรม
POWERPOINT, DESKTOP AUTHOR
                -
 การเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
            - การเสริมสร้างความรู้เรื่องระบบความปลอดภัยด้านชีวภาพในสถานศึกษา
            - การอบรมเรื่องการระบบการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

                -
การส่งเสริมการจัดทำผลงานเพื่อขอวิทยฐานะของครู
                -
กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม
            - การส่งเสริมการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
            - ศึกษาดูงานโรงเรียน
                        - เรื่องการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ โรงเรียนบ้านดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี 
                        - เรื่องโรงเรียนต้นแบบอาเซียนศึกษา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 เรื่องการจัดการศึกษาอาเซียน

17.      โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
            - หลักสูตร/หน่วยการเรียน เรื่องอาเซียนศึกษา

                -
หลักสูตร/หน่วยการเรียน หลักของเศรษฐกิจพอเพียง
                -
หลักสูตร/หน่วยการเรียน  การคัดแยกขยะ
                -
หลักสูตร/หน่วยการเรียน อาชีพในชุมชน

18.      กิจกรรมเด่นหลังเคารพธงชาติประจำวัน
               
- การอาราธนาศีล และสมาทานศีล 5
                -
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สถาบันกษัตริย์
                - กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์สถาบัน โดยการร้องเพลงมาร์ชมโนรม
                - 
กิจกรรมภาษาอังกฤษวันคำ/ประโยค/สำนวน/วลี
            -  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ/สุภาษิต/คำคม/สำนวน/วลี

                - 
กิจกรรมเสริมความรู้เรื่อง ประเทศในกลุ่มอาเซียน
                - 
กิจกรรมออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพและผ่อนคลายความเครียด

19.      กิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดี ความรักความสามัคคี ต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
            - กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียน จำนำพรรษา
            - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ค่ายคุณธรรม โครงงานคุณธรรม การฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียน การประชุมอบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์
            - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

20.      กิจกรรมการให้บริการชุมชน วัด หน่วยงานอื่น ๆ
                -
การให้บริการสถานที่ สนามและกีฬา ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องสมุดพัฒนปัญญา
                - 
การให้บริการโยธวาทิต
                -
การให้บริการดนตรีไทย
            - การให้บริการการแสดง นาฏศิลป์

                -
การให้บริการบุคลากร วิทยากร

21.      โครงการสวัสดิการครู นักเรียนในโรงเรียน

22.      โครงการระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน

23.      โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศของสถานศึกษา ระบบ ONLINE ด้วย Website โรงเรียน (Http://school.obec.go.th/srimanorom)

24.      โครงการธุรการยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจการให้บริการ

2 ความคิดเห็น: