วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

จุดประสงค์ในการจัดทำห้องกลุ่มสาระ


เรียนเพื่อนครูทุกท่าน

ช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยนห้องเรียน และห้องปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ใช้ห้องเรียนและห้องพิเศษต่าง ๆ  มีการใช้งานที่ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพในแต่ละกลุ่มสาระ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้กลุ่มสาระเป็นฐาน   ในการร่วมประชุมวางแผนงาน เป็นศูนย์ปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระถอย่างน้อยร้อยละ 5
  

จุดประสงค์ในการจัดทำห้องกลุ่มสาระ
1.      เป็นศูนย์รวมหลักสูตร กำหนดการสอน คู่มือครู ผลงานทางวิชาการของครู ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาระนั้น ๆ
2.      เป็นศูนย์บริการทางวิชาการ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบหลักสูตรในสาระนั้น ๆ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมและบีริการสื่อต่าง ๆ ของกลุ่มสาระ สื่อโสตทัศนูปกรณ์  สื่ออีเล็คโทรนิค เป็นต้น
3.      เพื่อเป็นห้องแสดงข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับสาระ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลบุคลากร
4.      เพื่อเป็นที่แสดงผลงานของครู นักเรียน
5.      เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติงานของครูในกลุ่มกลุ่มสาระ ในเรื่อง การประชุม วางแผน ผลิตสื่อ สร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ
6.      เพื่อเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสาระ โดยจัดให้มีป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ชุด ที่หน้าห้อง
สิ่งที่ต้องดำเนินการ
1.            ตกแต่งห้องกลุ่มสาระ ตามหลักการ 5 ส.
2.            จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ประจำห้อง
3.            จัดทำทะเบียน สื่อการสอน ทะเบียนเอกสาร
4.            จัดทำทำเนียบครูประจำกลุ่มสาระ
5.            จัดแบ่งหน้าที่ในห้องกลุ่ม  เพื่อให้มีผู้ควบคุมดูแลห้องกลุ่มสาระให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเรื่องต่างเช่น ความสะอาด การจัดป้ายประชาสัมพันธ์ การทำทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ เอกสารต่าง สื่อต่างๆ
นายมงคล สุวรรณกล่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม
8 มกราคม 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น