วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ในการประชุม ผอ.ร.ร.ของ สพป.ชบ.3

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดมโนรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 2/2554
วันที่  10  มีนาคม  2554  เวลา  15.30 น.
  ห้องประชุมน้อมศิลป์ โรงเรียนวัดมโนรม
ระเบียบวาระที่  1 
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากวาระแจ้งเพื่อทราบของ ผอ.สพป.ชบ.3 นายอัศนีย์ ศรีสุข
1.        ผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่ ในสพป.ชบ.3
  โรงเรียนบ้านห้อยไข่เน่า  นายสุวรรณภูษา  สุวรรณพันธ์
  โรงเรียนบ้านนอก        นางดารณี       กีรติปกรณ์
2.        สพฐ.  จะประเมินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์  ของเขตพื้นที่  วันที่  11  มีนาคม  2554    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3
3.       การกรอกข้อมูลของโรงเรียน  ของ  Website  http://201.120.0.51/  ซึ่งให้ Username  และ  Password  แล้ว
4.       การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนให้ดำเนินการโดย  ยึดแนวปฏิบัติ  โดยเคร่งครัด
5.       ข้อมูลการรับ  คอมพิวเตอร์  เพื่อการเรียนการสอน
-           โรงเรียนดีประจำตำบล /  โรงเรียนที่เป็นศูนย์ในเขตวิทยบริการ / โรงเรียนนักเรียนที่มีนักเรียน  > 200  คน
6.       กองทุนครูเพื่อแผ่นดิน  535407.99 บาท  มีผู้บริจาค ณ วันที่  10 มีนาคม 2554  จำนวน  1027 ราย
7.       การเขียนรายละเอียดในคำร้องขอย้าย  กรอกอมูลไม่สมบูรณ์  หรือข้อมูลผิดพลาด  ให้ตรวจสอบให้ดี  เช่น แจ้งโรงเรียนที่ขอย้ายลง อยู่ใน  สพม. หรือ  สพป. ใด ๆ /  เหตุผลการย้าย  หรืออื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
8.       การตรวจเยี่ยมโรงเรียน ของ ผอ.สพป. ให้โรงเรียนจัด สมุดตรวจราชการ   สำหรับ  ผอ.เขตฯ
9.       แบบตัวหนังสือ  ในหนังสือราชการของโรงเรียน ให้ใช้แบบอักษร  แบบ  TH SarabunPSK โดยเฉพาะในหนังสือราชการ งานสารบรรณ ใบประกาศนียบัตร    เป็นต้น
10.   สพฐ.มีนโยบาย ให้โรงเรียน สอนวิชาเพศศึกษาให้นักเรียนอย่างน้อย  ปีละ  16  คาบ   และให้โรงเรียนทำโครงการสนับสนุน  2  โครงการได้แก่  โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
-           คณะรัฐมนตรี อนุมัติคืนอัตราครูเกษียณ ปี 2552 กว่า 4,596 อัตรา ขณะที่ปี 2553 กว่า 20,000 อัตรา ต้องรอการตรวจสอบอัตรา
-          คืนตำแหน่ง  ผอ. รร. ทั้งหมด
-          คืนให้โรงเรียนที่มีนักเรียนทุนคุรุบัณฑิต
-          โรงเรียนที่ขาดแคลนครูเกินร้อยละ  30 
-          โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจำอำเภอ โรงเรียนดีประจำตำบล
-          โรงเรียนที่ขาดแคลนครูสาขาวิชาหลัก
-          มีนักเรียนไม่น้อยกว่า  250  คน
การคืนอัตราครูเกษียณ
-          สพท.  ที่ภาพรวมขาดครู  จะคืนทั้งหมด
-          สพท.  ที่ภาพรวมพอดี  / หรือเกิน  จะคืนอัตราให้เฉพาะตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน

อัตราว่างที่เหลือจาก  (2)  สพฐ.  จะเตรียม
-          ให้โรงเรียนดีประจำตำบล
-          ให้โรงเรียนพื้นที่
-          ให้ สพท.บริหารจัดการตามรายการ
12.    การจ่ายเงินตกเบิกวิทยะฐานะของครู
1.        ผู้ที่ได้คำสั่งลงนามตั้งแต่   1  ธันวาคม 2552 - 31 กรกฎาคม  2553  จำนวน 2.8  หมื่นล้านบาท  สพฐ.  จะตั้งงบเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2555
2.       รวมยอดเงินของ วฐ. ครูดี  2555  ประมาณ  32,000 ล้านบาท
13.    บัญชีเงินเดือนครูใหม่ ( ตามบัญชีที่ สพฐ. แจกมา  ตามเอกสารที่  ผอ. เขตนำให้ผู้บริหารโรงเรียนในที่ประชุม) 
-          ปรับ 8 % จากฐานเงินเดือนปัจจุบัน มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในพระราชกิจจา ฯ คาดว่าภายในเดือน มีนาคม นี้ ต่อไป เมื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แล้ว ณ วันที่ 1 เมษายน จะใช้บัญชีเลื่อนขั้น อีก 5 %  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ทั้ง  2 ครั้ง (1  เมษายน  2554 และ 1 ตุลาคม 2554) จะใช้ระบบตารางบัญชีเงินเดือนไปพลางก่อน
14.   โครงการเกษียณก่อนกำหนด  ปีงบประมาณ  2555
1.       กำหนดออกวันที่  1  ตุลาคม  2554
2.       โควตา.  (กปร เห็นชอบ  13347  ราย)  รับสมัคร ฯลฯ
3.       อายุราชการเหลือ 2  ปีขึ้นไป
4.       ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
5.       เงินก้อนที่ได้ 8 – 15 เท่า
6.       สพป. ต้องมีงบสำหรับบรรจุทดแทน 5 เดือน
15.   การคัดเลือกครูอัตราจ้าง  บรรจุครูผู้ช่วย
-           25% ของอัตราครู  (จากอัตราทั้งหมดที่ สพป.ชบ.3 มีทั้งหมด  80 อัตรา)
-          สพป.ชบ3  มีอัตราสำหรับสอบจากอครูอัตราจ้างปัจจุบัน  20  อัตรา(25%ของ 80)
-          อายุทำงานครบ  3  ปี
-          ประกาศ  15-21  มีนาคม  2554
-          รับสมัคร  22-28 มีนาคม 2554
-          ประกาศผู้มีสิทธิ  2  เมษายน 2554
-          สอบ   8  -  9  เมษายน 2254
-          ประกาศผล  18 เมษายน  2554
-          บรรจุ 1 พฤษภาคม 2554
-          เกณฑ์การคัดเลือก
-สอบข้อเขียน
-สอบสัมภาษณ์ (ตามเกณฑ์) (วิทยาศาสตร์)
-ประเมินผลงาน ให้ชี้แจงให้ทำแฟ้มผลงานมาให้ดี  เพราะจะมีคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน
          18.  การสอบบรรจุครูผู้ช่วย (ทั่วไป)
-  ประกาศ  25 มีนาคม – 3 เมษายน 2554
                -  สมัคร 4-10 เมษายน 2554
                -  สอบภาค ก 25 - 26 เมษายน 2554
                -  สอบภาค    27  เมษายน 2554
                -  สอบภาค ค  28 เมษายน  2554
          19.  สพป.ชบ.3 
 -  เปิดบรรจุ  5 วิชาหลัก
                 -  วิชาอื่นๆ  อีก  5 วิชาเอก เช่น  นาฎศิลป์   ดนตรี พลศึกษา คอมพิวเตอร์
20.  การทำ SDA = Service Delivery agreement  เป็นตกลง ที่ ผอ. เขต  ทำต่อ สพฐ. ในเรื่องต่างๆ เช่น    อัตราการเข้าเรียน  ป.1  , อัตราการออกกลางคัน, อัตราการเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น คลิกเพื่อดูรายละเอีด SDA

2 ความคิดเห็น: