วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ครูเฮ! ส.ว.ผ่านร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครู 3 วาระรวด


ที่ประชุมวุฒิสภา ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 3 วาระรวด ทำให้ครูได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นถึง 13 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เป็นการปรับเพดานเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้จัดทำร่างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่ละระดับดังนี้ ครูผู้ช่วย ขั้นสูง 16,840 บาท ขั้นต่ำ 8,700 บาท ขั้นต่ำชั่วคราว 7,940 บาท คศ.1 ขั้นสูง 29,700 บาท ขั้นต่ำ 11,930 บาท ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท คศ.2 ขั้นสูง 36,020 บาท ขั้นต่ำ 15,410 บาท ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท คศ.3 ขั้นสูง 50,550 บาท ขั้นต่ำ 18,910 บาท ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท คศ.4 ขั้นสูง 59,770 บาท ขั้นต่ำ 23,230 บาท และ คศ.5 ขั้นสูง 66,480 บาท ขั้นต่ำ 28,550 บาท.
ส่วนบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครู ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ) และผู้บริหารการศึกษา (ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึงบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม ก.ค.ศ.กำหนดนั้น อัตราเงินวิทยฐานะ แต่ละระดับ มีดังนี้ วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 15,600 หรือ 13,000 บาทต่อเดือน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9,900 บาทต่อเดือน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 5,600 บาทต่อเดือน และวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 3,500 บาทต่อเดือน
สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบจะเป็นขั้นตอนของการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาต่อไป และเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ จะส่งผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอยู่ประมาณ 4 แสนคน ได้ปรับเพิ่มเงินเดือน 8% อีกทั้งจากการที่เร่งรัดให้ พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านการพิจารณาได้ทันภายในเดือนเมษายน ทำให้ครูจะได้รับปรับเงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีอีก 5% ในเดือนเมษายนนี้

3 ความคิดเห็น:

  1. นางแพรวพร อุดมทรัพย์1 มีนาคม 2554 09:32

    หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล รับทราบ

    ตอบลบ
  2. นางประภี คำประทุม8 มีนาคม 2554 16:14

    หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 รับทราบ

    ตอบลบ