วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

คุยกันก่อนปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เขียนบล็อกแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ ให้เพื่อนครูในโรงเรียนทราบ ที่จริงแล้วเป็นช่วงที่งานมากเป็นปกติเหมือนเดิม อย่างที่เคยพูดคุยกันว่างานของครูในปัจจุบันมีความหนาแน่นตลอดปี ฉะนั้นจึงขอแจ้งเรื่องหลาย ๆ เรื่องที่ทุกท่านได้ทราบขณะนี้
๑. การขอดูงานของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สระบุรี เขต ๒ เพื่อขอดูงานการดำเนินการของโรงเรียนดีประจำตำบล ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๒. การขอดูงานเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.รอบ ๓ ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาใจดีห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(ประกอบด้วย ๗ โรงเรียน)    จำนวน ๖๖ คน     ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
๓. การจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน ร่วมกับ รศ.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ ม.บูรพา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคน
๔. การอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียนซึ่งจัดโดย สพป.ชบ.๓ ในวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ งานนี้ ผอ.ร.ร. ควรเข้ารับฟังในช่วงเช้าของวันที่ ๒๓ มี.ค. ถัดจากนั้น เป็นเรื่องสำคัญสำหรับ จนท.การเงินพัสดุโรงเรียน ซึ่งมอบหมายให้ ครูมาลี และครูประไพ ได้เข้ารับเพื่อมาปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพต่อไป
๕. การประชุมหัวหน้าช่นวงชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๔ เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนงานมีสาระที่พอแจ้งให้ทราบดังนี้
 ก) การจัดชั้นเรียน ขณะนี้มีความคืบหน้าและลงตัวไปแล้ว พร้อมที่จะออกคำสั่งได้แล้ว ท่านสอบถามได้ที่หน.ชช. เพราะไม่ถือเป็นความลับ
ข) การจัดสายการบริหารงานโรงเรียน ตามรูปแบบการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน ตามกลุ่มงานบริหารโรงเรียน ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป  ได้มีการปรึกษาหารือ เสนอแต่งตั้ง หน.กลุ่มงาน และ หัวหน้าโครงการ สำคัญ ๆ หลายโครงการ จะแจ้งให้ทราบในที่ประชุมครูในวันที่ ๒๒ มีนาคม
ค) การปรึกษาหารือเรื่องครูที่ไปร่วมงาน ครูทับทิม พรหมบุตร ซึ่งเข้าพิธีมงคลสมรสในวันนี้ (๑๗ มี.ค.) ซึ่งทุกท่านทราบแล้วว่าโรงเรียนใช้สวัสดิการดูแลค่ารถให้ ๕๐๐๐ บาท ส่วนครูที่ไปร่วมงานจะทำอย่างไรต้องลาหรือไม่  เรื่องนี้ ขอชี้แจงว่า การที่เพื่อนครูในโรงเรียนจัดมีงานสำคัญในชีวิต พวกเราทุกคนก็ควรอย่างยิ่งที่จะร่วมแสดงยินดี ถ้าอยู่ใกล้พวกเราทุกคนคงต้องหาเวลาไปร่วมพิธีทั้งเช้าและบ่าย แต่นี่อยู่ไกลถึงสุรินทร์ เพื่อนครูเราที่ไปร่วมงานครั้งนี้จึงถือว่าร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อน ในนามตัวแทนโรงเรียนวัดมโนรม แน่นอนครับทุกคนที่ไปคงต้องควักกระเป๋าจ่ายส่วนเกินบ้างพอสมควร  เรื่องนี้ผอ.อนุญาตให้ไปโดยไม่ถือเป็นวันลา ที่จริงแล้วถ้าผมไม่ติดงานแต่งงานลูกสาว ท่านนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คุณจินดา ถนอมรอด ในวันนี้  ก็ต้องไปร่วมงานนี้เหมือนกัน งานนี้จึงขอบอกพวกเราร่วมกันแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ดีกว่าครับ
ง) การตั้งคณะทำงาน จัดทำรายงานการจัดการศึกษาประจำปี ๒๕๕๓ และ การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๔ การทำงานครั้งนี้ จะยึด รูปแบบ ๓ กรอบ ได้แก่ กรอบงานบริหารโรงเรียน ๔ ด้าน โดยยึดช่วงชั้นเป็นฐาน  กรอบการบริหารงานวิชาการ โดยยึดกลุ่มสาระเป็นฐาน  ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้จะให้ หน.ชช.และหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้ดำเนินการ
๖. การจัดงานวันแห่งความสำเร็จ สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ รูปแบบการจัด ในปีนี้ก็เป็นในแบบพอเพียงนะครับ ประหยัด เป้าหมายสำคัญของการจัดงานครั้งนี้คือ ให้ตัวนักเรียนมีความภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง มีความรักครอบครัวของตน มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครู สถาบัน และเห็นความสำคัญของการเรียนที่จะเป็นยานพาหนะวิเศษ ที่ของพาทุกคนสู่เป้าหมายที่ทุกคนต้องการ คือความสุขและความมั่นคงของชีวิตในวันข้างหน้า
๗. การประกาศผลสอบของนักเรียนทุกชั้นในปีการศึกษานี้กำหนดในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ นั่นหมายถึงการกำหนดภาระการจัดการเรียนการสอนขอรับงครูทุกหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้สิ้นสุดลง ผมหมาถึง คุณครูทุกท่านต้องสำรวจงานในหน้าที่ของตัวเอง ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกเรื่อง งานใดต้องส่งต่อ งานใดที่ต้องส่งฝ่ายวิชาการ งานใดที่ต้องให้นักเรียน งานใดที่ต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงชื่อ คงไม่ต้องแจงนะครับ เรื่องนี้จะติดตามในการประชุมครูในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ อีกครั้งหนึ่ง
๘. การพัฒนาข้าราชการครูฯเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น3 ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งโรงเรียนวัดมโนรมจะเป็นศูนย์การให้บริการแก่ครูของ สพป.ชบ.๓ ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔  ดูลายละเอียดที่ Link นี้ครับ
http://personel.obec.go.th/ewtadmin/ewt/personal_obec/download/article/article_20110303024451.pdf
๙. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนแล้ว จากข้าราชการของโรงเรียนทั้งหมด ๓๗ คน ได้เลื่อน ๐.๕  ขั้น (ข้อ๖) ๓๑ คน และ ๑ ขั้น(ข้อ๗)  จำนวน ๖ คน แต่สิ่งที่ต้องการเรียนให้ทุกคนทราบคือ ตามแนวที่ถือปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อน ๑ ขั้นในรอบนี้ คือผู้ที่ถูกวางตัวไว้ว่าน่าจะได้อีก ๑ ขั้นในการพิจารณารอบ ๒ ในเดือนตุลาคม แต่สำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นแบบนี้เสมอไป ถ้าการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนต่อไป มันไม่ดีอย่างที่คิด หรือเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ท่านไม่สามารถรักษาหน้าที่ของตัวให้อยู่ในระดับที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ความดีความชอบในระดับ 1 ขั้นได้ ผู้นั้นก็อาจได้รับการพิจารณาในรอบสองเพียง 0.5 ขั้น หรือ น้อยกว่านั้น ก็ย่อมเป็นไปได้เสมอ เช่น มีวันลาเกินกำหนด ขาดราชการ มาสายบ่อยครั้ง หรืออุบัติเหตุที่ขัดต่อระเบียบการปฏิบัติื่ราชการที่จะเป็นเหตุให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับใด   อีกประการหนึ่ง ใน ๓๑ ท่านที่ได้รับการพิจารณา ได้เลื่อน ๐.๕ ขั้นในครั้งนี้ หากในรอบต่อไปมีผลงานเชิงประจักษ์ชัดเจน  ประกอบกับมีโควต้าและวงเงินของโรงเรียนเพียงพอ อาจมีบางท่านที่จะได้รับการพิจารณาให้ความดีความชอบในรอบ ๒ เป็นกรณีพิเศษ อีก ๑.๕ ขั้น (ข้อ ๑๑(๓)) ก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้ก็มีให้เห็นเสมอ
๑๐. การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ระหว่างปิดภาคเรียน เนื่องจากมีการดำเนินการจัดฉลากวันอยู่เวรเพื่อจะออกคำสั่งการอยู่เวรในช่วงนี้แล้ว แต่กำหนดวันผิดพลาด และมีการกระทำที่อาจทำให้เกิดการไม่เป็นธรรม(ธรรมาภิบาล)  จึงให้ยกเลิกและจับฉลากใหม่ในที่ประชุมครู วันที่ ๒๒ มีนาคม นี้ และกำหนดวันที่อยู่เวรตามปฏิทินการปิดภาคเรียน เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน สิ้นสุดวันที่ ๑๗ พฤษภาคม โดยกำหนดให้ ช่วงจากวันที่ ๑๐-๑๙ เมษายน เป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษ ช่วงละ ๒ วัน เนื่องจากเป็นช่วงสงกรานต์ ประเพณีวันไหลหลายแห่งในอำเภอแถบชายทะเล นอกจากนั้นเป็นช่วงละ ๓ วัน เรื่่องการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการนี้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องรักษาหน้าที่และความรับผิดชอบ ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหาย สิ่งที่ทุกท่านมาอยู่เวรและต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ สำรวจความเรียบร้อยของอาคารเรียนอาคารประกอบอยู่ในสภาพเรียบร้อยถูกงัดแงะ หรือโจรกรรมหรือไม่ สำรวจตรวจตรา ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำประปา ตามจุดต่าง ๆ ถูกเปิดทิ้งหรือไม่  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้ที่มาติดต่อกับโรงเรียน  หรืออื่น ๆ และบันทึกในสมุดบันทึกเวรให้สมบูรณ์ หากพบเหตุผิดปกติให้รายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทันที ทางโทรศัพท์(086-5175801 หรือ 081-9493983)
๑๑. การเข้าค่ายฝึกซ้อมโยธวาทิตของโรงเรียน เพื่อยกระดับวงเมโลเดี่ยนเป็นเครื่องทองเหลือง งานนี้เพื่อให้เกิดผลงานของวงโดยเร็ว โรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการเข้าค่ายฝึกซ้อมพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน ๒ ช่วง ช่วงละ ๗ วัน ช่วงแรก วันที่ ๑๙-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้และช่วงที่ ๒ วันที่ (ไม่มีข้อมูล)  ก่อนเปิดภาคเรียน   ในเรื่องนี้ก่อนเริ่มโครงการได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ประสงค์ร่วมวงเพื่อสร้างความเข้าใจและให้เห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ และความพึงพอใจที่ดีมาก การเข้าค่ายฝึกซ้อมนี้จึงต้องรบกวนคุณครูหลาย ๆ ท่าน เพื่อร่วมคณะทำงาน ซึ่งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาให้กับโรงเรียนในครั้งนี้
๑๒. การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ระหว่างปิดภาคเรียน คาดว่า สพป.ชบ.๓ จะขอใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นสนามสอบ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ห้องสอบประมาณ ๒๕ ห้อง นั่นหมายความว่า ต้องใช้ห้องเรียนระดับประถมและมัธยมทั้งหมด จึงขอให้คุณครูทุกท่านได้จัดการห้องเรียนของแต่ละท่านให้พร้อมใช้งาน หากได้รับการร้องขอความสนับสนุนจาก สพป.ชบ.๓
๑๓. เรื่องอาหารกลางวันสำหรับครู โรงเรียนจะจัดอาหารกลางวันให้ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ในตอนแรกคิดว่าจะให้บริการแค่วันที่ ๑๘ มี.ค.นี้ แต่ในช่วง สัปดาห์หน้า มีงานที่ต้องทำต่อเนื่องหลายเรื่อง วันที่ ๒๑ มี.ค. มีคณะมาดูงาน ช่างบ่าย วันที่ ๒๒ มี.ค. มีการประชุมครู วันที่ ๒๓ มี.ค. จัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยฯ วันที่ ๒๔ มี.ค. ประกาศผลสอบ วันที่ ๒๕ มี.ค. จัดงานวันแห่งความสำเร็จ และในช่วงนี้จะมีนักเรียนเข้าค่ายฝึกซ้อมโยธวาทิต ตั้งแต่ ๑๙- ๒๕ มี.ค. ซึ่งต้องจัดทำอาหารเลี้ยงนักเรียนอยู่แล้ว
๑๔. ขอเชิญคุณครูทุกท่าน ประชุมในวันที่ ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สวัสดีครับ

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2554 22:09

  สมพิศ อโนทัย รับทราบ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2554 22:27

  ศิวิมล รับทราบ

  ตอบลบ
 3. แพรวพร อุดมทรัพย์18 มีนาคม 2554 09:34

  รับทราบค่ะ

  ตอบลบ
 4. ประภี คำประทุม24 มีนาคม 2554 13:54

  รับทราบ

  ตอบลบ