วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วาระการประชุมครู โรงเรียนวัดมโนรม

วาระการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  วันที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์ โรงเรียนวัดมโนรม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

          ๑.๑ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                   รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงจุดเน้นนโยบายการพัฒนาการศึกษาอย่างเท่าเทียมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา ดังนี้

·         จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน ซึ่งเยาวชนหมายถึง เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท จัดโดยรัฐหรือเอกชน การศึกษาในระดับโรงเรียนควรจะมีความรู้ในหลายๆ ด้าน เพื่อให้เด็กมีกรอบคิด มีวิธีคิดที่กว้างขวาง จินตนาการ พร้อมที่จะเผชิญกับโลกสมัยใหม่ และเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕ โดยเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลจะประกันรายได้ ๓๐๐ บาทต่อคนต่อวัน

·         ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งนักศึกษาหมายถึง ผู้ที่เรียนในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป เมื่อเรียนจบนักศึกษาจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมฐานความรู้ ซึ่งรัฐบาลจะประกันรายได้ผู้จบปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

·         เน้นขยายโอกาสทางการศึกษา ๔ ด้าน ดังนี้

๑) โอกาสเข้าถึงทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม เนื่องจากความเป็นเลิศมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมือง แต่นักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในชนบท มีฐานะยากจน จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ได้แก่

- โครงการ One Tablet per Child โดยจะจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับรัฐบาลจีนในเรื่อง G2G เพื่อนำหลักสูตรมาใส่ในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi ได้ โดยจะหารือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi และการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนในวัยนี้ รวมทั้งจะต้องรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนผู้ใช้ด้วย เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ก่อให้เกิดเสรีภาพทางความคิด และมีมุมมองที่กว้างขึ้น

- ห้องการเรียนรู้ โดยมีครูมาเปิดสอนพิเศษแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งรัฐเป็นผู้สนับสนุนค่าจ้าง มีการติดตั้งซอฟต์แวร์การศึกษา ไม่ว่าจะเป็น e-Book e-Learning เพื่อสร้าง Knowledge Base Society

- โครงการ e-Education เพื่อพัฒนาโปรแกรมและเนื้อหา ที่จะพลิกโฉมโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ระบบการศึกษาที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง

- โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝันสู่อุดมศึกษาชั้นยอด ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน (School Board) ที่สามารถจัดจ้างครูใหญ่และครูที่มีความสามารถเป็นเลิศ จัดบริการขั้นพื้นฐาน มีรถรับ-ส่งนักเรียน จัดให้มีหอพักสำหรับนักเรียนที่บ้านอยู่ไกล

- โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ด้วยการอบรมคุณธรรม ทำบัญชีครัวเรือน ปรับโครงสร้างหนี้ นำหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบ และเพิ่มรายได้พิเศษให้เพียงพอ และขยายโอกาสใหม่ๆ

- โครงการศูนย์การศึกษานานาชาติ

- โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล เพื่อดูแลเด็กๆ ที่ป่วย และสามารถสอนหนังสือได้ด้วย

- โรงเรียนตัวอย่างในทุกอำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นเลิศ โดยใช้การติดต่อสื่อสารด้วยวิทยาการที่ทันสมัย

๒) โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อที่นักเรียนและผู้ปกครองจะได้คลายความกังวลในเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งรัฐบาลเตรียมจัดทำโครงการต่างๆ ดังนี้

- Smart Card เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- โครงการเรียนก่อนผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้

- ทุนการศึกษาสานฝันนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศ (๑ อำเภอ ๑ ทุน) โดยจะต้องปรับเกณฑ์เพื่อให้เกิดการกระจายทุนมากขึ้น

- กองทุนตั้งตัวได้ โดยจะตั้งกองทุนในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน มีคณะกรรมการคอยกำกับควบคุม ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ตัวแทนภาครัฐและเอกชน เพราะในมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษามีนักศึกษาที่มีองค์ความรู้ มีนวัตกรรมที่ทันสมัยมากมาย การเป็นนักธุรกิจที่มีฐานความรู้จึงมีความได้เปรียบกว่า สามารถสร้างผู้ประกอบการได้มากกว่า

) โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็นจริง การเรียนรู้บนการทำกิจกรรม (Activity-Based Learning) ซึ่งรัฐบาลเตรียมจัดทำโครงการต่างๆ ดังนี้

- จะส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความสำคัญมากขึ้น มีความรู้ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเป็นมืออาชีพ

- ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) มีเป้าหมายให้มีจำนวนเพียงพอต่อการบริการทุกชุมชน เพราะเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์จากทักษะของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนในชุมชนได้อีกด้วย

- โครงการอัจฉริยะสร้างได้ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดของตนเองในทุกๆ สาขา

- โครงการ ๑ ดนตรี ๑ กีฬา ๒ ภาษา สนับสนุนให้เยาวชนได้มีความสามารถในการแข่งขันความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและจีนต้องอยู่ในบรรยากาศของเจ้าของภาษาให้มากที่สุด ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะต้องสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง

- ปรับปรุงหลักสูตร ยกเลิกการท่องจำ และใช้หลักการเรียนรู้แทน โดยใช้เนื้อหาวิชาที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน เช่น Video Link รวมถึงการวัดผลที่มีมาตรฐานและทันสมัย

- คนไทยที่มีอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป สามารถเทียบประสบการณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ โดยการเรียนในเวลา หรือนอกเวลา เพื่อให้มีกรอบความคิดที่ก้าวหน้า ทันต่อโลก และทันต่อลูกหลาน

- สถาบันการศึกษาราชภัฏและอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถค้นหาตัวเองได้ว่า เก่งด้านใด ถนัดด้านไหน และจะส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความสำคัญมากขึ้น มีความรู้ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง มีความเป็นมืออาชีพ เปิดโอกาสให้ประชาชนไปพัฒนาเพิ่มเติมทักษะด้านต่างๆ ตามที่ต้องการ ตามความถนัด โดยเรียนก่อนผ่อนที่หลัง เมื่อมีงานทำจึงจะผ่อนใช้

- จัดศูนย์ฝึกอบรมในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้ประชาชนเข้าไปเรียนรู้เรื่องที่สนใจ พัฒนาทักษะให้คนไทยเป็นผู้ชำนาญในสาขาต่างๆ ใช้ระบบเรียนก่อนผ่อนทีหลัง

) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ โดยใช้ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ ศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งรัฐบาลเตรียมจัดทำโครงการต่างๆ ดังนี้

- โครงการ Internet ตำบล และ Internet หมู่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนค้นหาความถนัดของตนเอง เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อต่อยอดในสิ่งที่ต้องการทำ รวมทั้งผู้ที่ต้องการเปลี่ยนวิชาชีพด้วย

- สถานที่รวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์แก่เด็กนักเรียน โดยมีคอมพิวเตอร์สัญญาณ Wi-Fi ให้ใช้ รวมทั้งมีครูมาสอนการบ้านระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการ

          ๓.๑ งานวิชาการ
๓.๑.๑ ปฏิทินปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเรียน การสอน การวัดประเมินผล ต่าง ๆ                            
- วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕      กำหนดส่งข้อสอบ                                                         
- วันที่ ๗,๘,๙   มีนาคม ๒๕๕๕       สอบปลายปี ชั้น ป.๖ และ ม.๓                                          
- วันที่ ๑๒,๑๓,๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๕  สอบปลายปี ชั้น ป.๑-๕ และ ม.๑-๒                                     
- วันที่ ๑๕-๑๖  มีนาคม ๒๕๕๕    ครูจัดทำเอกสารนักเรียนให้แล้วเสร็จ                                   
- วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕          ประกาศผลสอบ                                                          
- วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕          วันแห่งความสำเร็จ ม.๓                                                  
- การอนุมัติผลการเรียน               (ให้ครูเช็คเวลาเรียนก่อน) 
๓.๑.๒ การเตรียมวัดและประเมินการทดสอบคุณภาพการศึกษา ของ สทศ. (O-Net ,NT)                   
- วันสอบ O-NET ป.6 กำหนดวันสอบใหม่ คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
- วันสอบ O-NET ม.3 กำหนดวันสอบใหม่ คือ วันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555
- ระเบียบ วิธีการสอบ ต่าง ๆ ให้ครูทุกคนศึกษาและเรียนรู้จาก Website สทศ.
- จุดมุ่งหมายของโรงเรียนคือ มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของทุกชั้นเรียน จากฐานเดิม  %
๓.๑.๓ สพป.ชบ.๓ กำหนดให้มีการประชุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอบ O-NET ประมาณวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓.๑.๒ การติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ นิเทศ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และข้อมูลสารสนเทศ ของนักเรียนในห้องเรียน
- ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับนักเรียนในชั้นเรียน ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- ข้อมูลด้านสุขภาพ อนามัยนักเรียน
- สมุดบันทึกความดีของนักเรียน
- สมุดบันทึกกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
- เอกสารบันทึกการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
- เอกสารบันทึกการวัดประเมินผลตามหลักสูตร
- แบบประเมินผลการอ่านวิเคราะห์เขียน
- แฟ้ม 5 ส.ที่แสดงถึงการพัฒนางาน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านตามกรอบงาน ๕ ส. ซึ่งแสดงถึงกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ความรับผิดชอบ ความเป็นประชาธิปไตย
- เอกสารผลงานครู นักเรียนที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  บันทึกหลังสอน ผลงานการทำโครงงานของนักเรียน
- ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนและครอบครัว รายบุคคล
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
- บันทึกการอ่านของนักเรียนในโครงการรักการอ่าน
- ผลงานครูด้านงานวิจัยในชั้นเรียน
- รายงานโครงการของครู
- รายงานผลการปฏิบัติงานของครู
- รายงานผลโครงการ One Hour Plus
- รายงานผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  หรือกลุ่มสาระที่จัดกาเรียนการสอน ของครูเป็นรายบุคคล
- รายงานโครงการการเยี่ยมบ้าน
- รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติดระดับชั้นเรียน
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่างๆ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว้ และสามารถเรียกเอามาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องแม่นยำ
สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล(ทางตรรกะ หรือแปลผลค่าสถิติ)   เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ สารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้  
๓.๒ งานบุคลากร
                   ๓.๒.๑ การรับบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ๔ อัตรา ได้แก่ นางสาวปริญญา เรือนเงิน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  นางสาวนงเยาว์ เชื้อฉุน วิชาเอกประถมศึกษา นางสาวประไพเพชร วงศ์หาญ วิชาเอกภาษาไทย  และนางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์ วิชาเอกปฐมวัย
                   ๓.๒.๒ การย้ายข้าราชการครูสายผู้สอนประจำปี   ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ให้ครูผู้สอนที่ประสงค์ขอย้าย ดำเนินการส่งคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
                   ๓.๒.๓ การสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.รร. และผอ.รร. ตามประกาศ กคศ.สพฐ. เดิมกำหนด ๓๑ ม.ค.-๖ ก.พ. ๒๕๕๕ ให้เลื่อนออกไปก่อนจนกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เรียบร้อย และให้ยืดอายุบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร. และ ผอ.รร.  เดิมออกไปอีก
                   ๓.๒.๔ การปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนครู วุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับ ๑๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดดูได้ที่ เว็บ ครูไทย ,ครูบ้านนอก ,บล็อกผู้อำนวยการ      
๓.๒.๕  มอบหมายงานโครงการพิเศษ ห้องสมุดโรงเรียน ให้ครูสุริวัสสา  นิธิมาพงษ์ไทย เป็นคณะทำงานร่วมชอง ช่วงชั้น ที่ ๒
๓.๒.๖ มอบหมายให้ ครูเรณู อันลือชัย รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล รายบุคคลนักเรียน ในโปรแกรม SMIS และ ทะเบียนนักเรียน    

          ๓.๓  งานการเงินพัสดุ 

๓.๓.๑ ติดตามผล การจ่ายเงินในโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ที่มอบหมายครูประจำชั้นรับผิดชอบการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

จำนวนเงินที่เด็กได้รับคือ                                                                               - อนุบาล            จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท ต่อคน/เทอม                                                - ชั้น ป.๑-๖      จำนวนเงิน ๑๙๕ บาท ต่อคน/เทอม                                            - ชั้น ม.๑-๓      จำนวนเงิน ๒๑๐ บาท ต่อคน/เทอม        

๓.๓.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้วในภาคเรียนที่ ๒ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓.๓.๓  ขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ

                             - การจัดซื้อ จัดจ้าง จากร้านค้าหรือผู้รับจ้าง  ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกครั้ง

                             - หน.จนท.พัสดุ  จนท.พัสดุช่วงชั้น และเจ้าของโครงการ ต้องประสานงานกัน ให้การจัดซื้อ-จัดจ้าง เสร็จสิ้น โดยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เรียบร้อย โดยเร็ว

                  

๓.๓.๔ นมโรงเรียน

                   - ให้ครูประจำชั้น ส่งเสริมการทำกิจกรรมการดื่มนมของนักเรียน ให้นักเรียนมีความรู้และเห็นคุณค่าของการดื่มนม

- จัดตารางเวลาการดื่มนม และจัดระบบการดื่มนมทุกห้องเรียน  วันละ ๑-๒ กล่อง

- นมเป็นพัสดุที่ครูประจำชั้นมีหน้าที่ดูแลจัดทำทะเบียนคุมและจำหน่าย ที่ตรวจสอบได้

- ผอ.รร.ไม่มีนโยบายมอบนมให้นักเรียนนำกลับไปบ้าน       

๓.๔ งานบริหารทั่วไป

                    ๓.๔.๑ การรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕

- ระดับอนุบาล วันที่ ๒ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๕  ผู้ดำเนินงาน คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- ประถมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๙ –๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ดำเนินงาน คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- มัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๓๐ เม.ย. – ๓ พ.ค. ๒๕๕๕ ผู้ดำเนินงาน คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   ๓.๔.๒ แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

                             - อนุบาล ๓ ขวบ ๒ ห้องเรียน  ห้องเรียนละ ไม่เกิน  ๓๕ คน

                             - อนุบาลศึกษาปีที่ ๑ – ๒ ห้องละ ๓๕ คน รวม  ๑๐๕ คน

                             - ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖ ห้องละ ๔๐ คน

                             - มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

                   ๓.๔.๓ การแนะแนวการศึกษาให้นักเรียน

                             - ข้อมูลด้านกิจกรรม ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

- ข้อมูลนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ม.๔ หรือ ระดับ ปวช. หรือประกอบอาชีพ

๓.๔.๔ การดำเนินการโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  เช่น การดำเนินการโครงการ ๕ รั้ว  การอบรมให้ความรู้ การเยี่ยมบ้าน  การคัดกรองนักเรียน  การบำบัดผู้ติดยา หรือการส่งต่อ

๓.๔.๕ การจัดกิจกรรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ สวดมนต์ อาราธนาศีล และกิจกรรมก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย

๓.๔.๖ การขอความร่วมมือครูให้การดูแลนักเรียนทำความสะอาด ห้องเรียนและเขตพื้นที่ใน โครงการ ๕ ส.

๓.๔.๗ การกวดขันอบรมนักเรียน ไม่ให้เล่น ในห้องเรียน บนอาคารเรียน หน้าระเบียง หรือการซุกซ่อนตามห้องต่าง ๆ ระหว่างพักกลางวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๔.๑  การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดมโนรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

                             - กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ ๙-๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

                   ๔.๒  การจัดงานสถาปนา โรงเรียน และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โรงเรียนวัดมโนรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  กำหนดจัดงานในวันที่ ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

                   - รูปแบบนิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน BEST Practice ของโรงเรียน ครู นักเรียน ทั้ง ๓ ระดับ

                   - เผยแพร่ผลงานตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

                   - การทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ครบรอบ ๕๘ ปีโรงเรียนวัดมโนรม (ก่อตั้ง ๒๔๙๗)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น

๕.๑ กลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ค่ายวชิราวุธ วันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
          ๕.๒ นายสุวรรณ  จันทร์ไกรทอง  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมโนรม ขอสนับสนุน กลองยาว ในงานอุปแสมบทแก้บน ที่วัดมโนรม ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่วัดมโนรม

๕.๓ การจัดนิทรรศการมหกรรมการศึกษาสู่สาธารณชน “เปิดมิติการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน” วันที่  ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

๕.๔ การชุมนุมดุริยางค์เมโลเดียน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จัดโดย โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชา

                                     

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ25 กรกฎาคม 2555 15:31

    รักครูทุกฯท่าน ครับ อยากเห็นหน้าครูทุกท่าน ครับ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ20 สิงหาคม 2556 19:39

    คุณครูทุกท่านคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ ว่า โรงเรียนวัดมโนรม ให้ไว้ผมได้รึป่าวคะ ถ้านักเรียนไม่ใช่นางรำ เเต่ให้ผู้ปกครองขออนุญาต จะได้ไหมคะ อยากทราบ เพราะจะย้ายเข้าสมัครไปเเต่กลัวไม่ได้ปล่อยผม เเละอยากรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะ ช่วยตอบหน่อยคะ สนใจโรงเรียนนี้มากมาก ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าไว้ผมได้รึป่าว หรือดูที่เกรดเฉลี่ยคะ ชั้นม.1 นะคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ

    ตอบลบ