วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การสอบ NT ปีการศึกษา 2554

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษา
ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 และมีนโยบายการประเมิน ดังนี้
1.    ประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ. ในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และสอบภาคปฏิบัติความสามารถทางการอ่าน การเขียน
การคิดคำนวณ

2.    ประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัด สพฐ. ในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในปีการศึกษา 2554 นี้ งดการประเมินชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด
ประกอบกับ สพฐ. มีนโยบายให้ประเมินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ            ในปีการศึกษานี้

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓  กำหนดประชุมรับฟังคำชี้แจง               การดำเนินการจัดสอบ ดังนี้
-       วันที่  20  กุมภาพันธ์  2555  ประชุมรับฟังคำชี้แจงโรงเรียนภาครัฐ ที่ตั้งอยู่ในเขต
อำเภอศรีราชา  ที่ โรงเรียนวัดมโนรม  เวลา  09.00 น. 
-       วันที่  21  กุมภาพันธ์  2555 ประชุมรับฟังคำชี้แจงโรงเรียนภาครัฐ ที่ตั้งอยู่ในเขต
อำเภอบางละมุง ที่ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง เวลา 09.00 น. 
-       วันที่  22  กุมภาพันธ์  2555  ประชุมรับฟังคำชี้แจงโรงเรียนภาครัฐ ที่ตั้งอยู่ในเขต
อำเภอสัตหีบ ที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน  เวลา  09.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน, กรรมการกลางระดับ
ประถมศึกษา 1 คน, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน /ถ้ามี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น