วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คนก็สำราญ งานก็สำเร็จ

เรียน เพื่อนครูที่เคารพรักทุกท่าน ใกล้สิ้นปีการศึกษาแล้ว ปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนวัดมโนรม มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน และได้น้องใหม่มาบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยอีกหลายคนระหว่างปีนี้  การจัดให้แต่ละท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างปีที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นที่ต้องทำให้งานเดิมสามารถทำต่อได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่สมบูรณ์นัก แต่วันนี้ใกล้สิ้นปีการศึกษาแล้ว จึงไม่มีช่วงใดที่จะเหมาะสมกับที่จะวางแผนอัตรากำลัง ให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้ดีเท่ากับเวลานี้  จึงได้ขอสำรวจความต้องการของแต่ละท่านว่า ในปีการศึกษาหน้า เราจะยืนอยู่ ณ จุดใดดี ในโรงเรียนนี้ เพื่อทุกคนจะได้ทำงานที่สอดคล้อง กับความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบริบทสถานะของแต่ละคน จึงขอให้ทุกท่านได้ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในแบบสอบถามที่ให้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อผมเองจะได้นำมาเป็นข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณามอบหมายงานต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท่านให้มากที่สุด บนพื้นฐานและแนวคิด ที่ว่า คนก็สำราญ งานก็สำเร็จ ซึ่งรายละเอียดในแบบสอบถามมีดังนี้ครับ

แบบสำรวจความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อมอบหมายงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๕
..........................................................................................
๑.     ชื่อ...............................................................................
๒.     วุฒิวิชาการศึกษา..........................................................วิชาเอก................................................................
๓.     วิชาเอก(ป.ตรี)..........................................................วิชาโท(ป.ตรี)...............................................................
๔.     ระดับช่วงชั้น ที่สอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔..................................สาระที่สอน..............................................
........................................................................   จำนวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์........................ชั่วโมง
๕.     ระดับช่วงชั้นที่ต้องการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ .............................  สาระที่ต้องการสอน  .............
.................................................................................................................................................
๖.     สาระที่มีความถนัดมากที่สุดในการสอน ๓ อันดับ (จากมากไปน้อย)
.................................................................................................................................................................
๗.     สาระที่มีความถนัดน้อยที่สุดในการสอน
..........................................................................................................................................ง
๘.     หน้าที่อื่น ๆ หรือโครงการที่รับผิดชอบในปีการศึกษา ๒๕๕๔
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๙.     หน้าที่อื่น ๆ หรือ โครงการพิเศษ  ที่ท่านต้องการทำ หรือ สามารถทำได้โปรดระบุ อย่างน้อย ๓ อันดับ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๑๐. โปรดเสนอบุคคลที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับงานต่อไปนี้
๑๐.๑ หน.ช่วงชั้นระดับปฐมวัย.....................................................
๑๐.๒ หน.ช่วงชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ...........................................................
๑๐.๓ หน.ช่วงชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ...........................................................
๑๐.๔ หน.ช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ...........................................................
๑๐.๕ ครูวิชาการโรงเรียน..............................................
๑๐.๖ ครูวิชาการ ระดับปฐมวัย....................................................
๑๐.๗ ครูวิชาการ ระดับป.๑-๓....................................................
๑๐.๘ ครูวิชาการ ระดับป.๔-๖........................................................
๑๐.๙ ครูวิชาการ ระดับมัธยม ....................................................
 ส่ง ผอ.โรงเรียนภายในวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๕       

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ21 กุมภาพันธ์ 2555 17:38

    เรียน ท่าน ผ.อ.ที่เคารพอย่างสูง ในคำถามข้อที่ ๑๐ ขอเสนอความคิดเห็นว่าน่าจะเป็นคำถามของแต่ละช่วงชั้นมากกว่า เพราะในความเป็นจริงแล้วถ้าอยู่ในระดับชั้นเดียวกันจะทราบว่าใครที่เหมาะสมกับงานอะไร และอยากให้เพิ่มเติมข้อที่ ๑๑ ข้อเสนอแนะอื่นๆ ขอบคุณครับ / ค่ะ

    ตอบลบ