วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จุดเน้นที่ 2 นักเรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม ฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 ได้กำหนดจุดเน้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตฯ และสถานศึกษา ไว้ 8 จุดเน้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของโรงเรียนให้สอดคล้องกัน โรงเรียนวัดมโนรม จึงได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานแต่ละจุดเน้น ให้มีเป้าหมายด้านปริมาณ และกำหนดผลงาน ที่เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จให้กับผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นกรอบเป้าหมาย ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ ตามจุดเน้นทั้ง 8 ข้อดังนี้
เป้าหมายโรงเรียนวัดมโนรม
ตามจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3
จุดเน้นที่ 2 นักเรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

          2.1 มีแผนพัฒนาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

          เป้าหมาย
                   ก) มีแผนพัฒนาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

          2.2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
         
เป้าหมาย
                   ก) ครูผู้สอนทุกคน มีคู่มือ และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ได้เหมาะสม
                   ข) ทุกห้องเรียนมีสื่อ และมุมกิจกรรมเสริมประสบการณ์อย่างเหมาะสม
                   ค) มีการจัดสภาพห้องเรียน ได้ตามมาตรฐานสากล ของห้องเรียนอนุบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น