วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เป้าหมายโรงเรียนวัดมโนรม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 ได้กำหนดจุดเน้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตฯ และสถานศึกษา ไว้ 8 จุดเน้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของโรงเรียนให้สอดคล้องกัน โรงเรียนวัดมโนรม จึงได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานแต่ละจุดเน้น ให้มีเป้าหมายด้านปริมาณ และกำหนดผลงาน ที่เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จให้กับผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นกรอบเป้าหมาย ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ ตามจุดเน้นทั้ง 8 ข้อดังนี้
เป้าหมายโรงเรียนวัดมโนรม
ตามจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3

จุดเน้นที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการสอบระดับชาติ (O-Net) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3

1.1   มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างน้อย 5 กลุ่มสาระ
เป้าหมาย
ก) ทุกกลุ่มสาระและครูผู้สอนทุกคน มีแผนการดำเนินงานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่นำไปสู่การปฏิบัติชัดเจน ภายในเดือนมิถุนายน 2556
ข)ครูผู้สอนทุกคนมีการคัดกรองนักเรียน อย่างน้อย 3 ระดับ ได้แก่ เก่ง ปานกลาง อ่อน และมีแผนพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล

1.2   มีการรายงานขับเคลื่อนจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบ Online
เป้าหมาย
ก) ทุกกลุ่มสาระ และทุกห้องเรียน มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ผ่าน Online ทุกภาคเรียน

1.3   มีเครื่องมือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านจุดพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้น
เป้าหมาย
ก) ครูทุกคนมีเครื่องมือสำหรับพัฒนานักเรียน อย่างน้อย 2 วิถีทาง สำหรับเด็กเก่ง และสำหรับเด็กเรียนอ่อน ในปีการศึกษา 2556

1.4   มีเครื่องมือวัดและประเมินในระบบ Online สู่การปฏิบัติในห้องเรียน
เป้าหมาย

ก) ครูทุกคนมีการใช้ระบบ Online สำหรับการวัดประเมิน

1.5   มีนวัตกรรม/BEST PRATICE ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าหมาย

ก) ครูทุกคนมีนวัตกรรม/BEST PRATICE ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างน้อย 1 ผลงานในปีการศึกษา 2556
(พบกับเป้าหมายของโรงเรียนในจุดเน้นที่ 2-8 ในครั้งต่อไป)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น