วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องที่ 1 การฝึกอบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ GURU Online
          ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบ GURU Online เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2554 ระหว่าวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2554 ในหลักสูตรพัฒนาครูให้มีคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ, หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มี 9 รูปแบบ), หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน, หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง และหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำยุคใหม่ ผู้ศึกษาจบหลักสูตรและปฏิบัติตามเงื่อนไขจะได้รับวุฒิบัตรจากสถานบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้อบรมสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตัวเองเมื่อสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข
          ในการนี้ สพป.ชบ.3 จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท่าน ได้ทราบและเข้ารับการอบรมได้ที่ htt://www. Guruonline.in.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เรื่อง     อบรมเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ด้วยเว็บไซต์ Keusorndee และ Thinkquest
         เรื่องที่ 2  ด้วยโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สพม. เขต 18 จังหวัดชลบุรีและระยอง จะจัดอบรมการใช้ระบบเครือข่ายออนไลน์สำหรับการเรียนการสอน เว็บไชต์ Keusorndee  ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2554 และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับการเรียนการสอนด้วย เว็บไชต์ Thinkquest  วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง e-learning โรงเรียนบางละมุง
          โรงเรียนบางละมุง จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนส่งข้าราชการครูในโรงเรียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว
คุณครูท่านใดสนใจให้ดูรายละเดอียดที่งานธุรการโรงเรียนวัดมโนรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น