วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ร่างวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 6 / 2554 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์   โรงเรียนวัดมโนรม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

เริ่มประชุม เวลา 15.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
                   1.  ผู้อำนวยการจะประชุมคณะครูเป็นกลุ่มย่อย เพื่อติดตามงานเร่งรัดคุณภาพทางวิชาการ
2.   แนะนำครูใหม่ จำนวน 3 ท่าน
-   นางสาวจุรีรัตน์ เจ็กนอก          วิชาเอกภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิลำเนาอยู่ที่ จังหวัดมหาสารคาม
-  นางสาวกัลยา รื่นรมย์   วิชาเอกภาษาไทย   มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิลำเนาอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี
         
-   นางสาวศุภลักษณ์ ศานติเธียร    วิชาเอกสังคมศึกษา   มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิลำเนาอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี
     แนะนำครูอัตราจ้าง  จำนวน 1 ท่าน
-  นางสาวปาริชาติ ครูอัตราจ้าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภูมิลำเนาอยู่ที่ จังหวัดน่าน
           แนะนำเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 ท่าน
-  นางสาวกัญญภา อุดทา                    จนท.ธุรการ      ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
3.  การจัดงานโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้กับโรงเรียนวัดมโนรม มโนรมก้าวไกล ปลอดภัยทุกครอบรัวเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554
          เป็นการร่วมมือระหว่างโรงเรียนวัดมโนรม กับบริษัทฟอสเตอร์ วีลเลอร์ ซึ่งเป็นการแสดงผลงาน   ของบริษัทสู่ชุมชน
4.  การจัดตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา มี ผอ.สพป.ชบ.3 เป็น ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
          จัดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือครู ได้แก่ เรื่องใบประกอบวิชาชีพ, ขวัญกำลังใจ, การประสบภัยต่าง ๆ
5.  การเลือกตั้งผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ข้าราชการครูควรปฏิบัติดังนี้
-  การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในฐานะเป็นข้าราชการ
-   การร่วมประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การให้ความรู้ แก่นักเรียนและชุมชน
-    การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง การได้มาซึ่ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ แบบบัญชีรายชื่อ

ครูควรมีความรู้เรื่องการเลือกตั้ง และนำไปสอนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ข้อมูล           ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ครูควรจัดทำหลักสูตร เรื่องการเลือกตั้งให้เป็นรูปธรรม โดยเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับสติปัญญาของนักเรียน
มติที่ประชุม :  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
                   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
1.       การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (10 มิถุนายน 2554)  ปีการศึกษา 2554
จากข้อมูลปัจจุบัน โรงเรียนวัดมโนรมสามารถรับนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มได้อีก เพราะในแต่ละชั้นมีนักเรียนไม่ถึง 120 คน
2.       การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญต่อการค้นหา และเปิดเผยปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยไม่ถือเป็นความบกพร่องของสถานศึกษา ไม่ปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด ให้รายงานข้อมูลตามความเป็นจริง โดยใช้ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน ปี 2554
ยุทธศาสตร์ "5 รั้วป้องกัน"
                    คือยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มุ่งสร้างกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างกระบวนการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ และประชาชนอย่างครบวงจร เพื่อป้องกันจุดอ่อน และสร้างเกราะป้องกันที่สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดรุกล้ำเข้ามา
                    รั้วชายแดน:
                   ยาเสพติดส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตมาจากตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านภารกิจในการป้องกันปัญหายาเสพติดจะมีกองบัญชาการกองทัพไทย กอ.รมน.กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการสกัดกั้นและปลุกพลังชุมชนตามแนวชายแดนมาเป็นแนวร่วมสำคัญเพื่อป้องกันยาเสพติดไม่ให้แทรกซึมเข้ามา
                    รั้วชุมชน:
          หมู่บ้านและชุมชนที่เข้มแข็งย่อมช่วยในการแก้ปัญหายาเสพติดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนด้วยการสนับสนุน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่างๆ โดยกระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. สำนักงาน ป.ป.ส. มีบทบาทสำคัญที่จะประสานความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม.ในการสร้างรั้วให้กับชุมชนเพื่อป้องกันภัยยาเสพติด

                    รั้วสังคม:
                   เป้าหมายมุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชน ภารกิจสำคัญคือ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ดำเนินการขยายพื้นที่และกิจกรรมเชิงบวกแก่เยาวชนให้มากขึ้น อาทิ ลานกีฬา ลานดนตรี ลานกิจกรรมสร้างสรรค์ ฯลฯ เพื่อดึงเยาวชนออกมาให้ไกลจากยาเสพติด ภารกิจนี้ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างรั้วส่วนนี้
                    รั้วโรงเรียน:
                   การมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นที่มาของพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องอื่นๆ ตามมา เช่น หนีเรียน มั่วสุม ก้าวร้าว เสพยาเสพติด ฯลฯ การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนจึงมุ่งเน้นไปที่สถานศึกษาทุกระดับภารกิจนี้มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยหลักในการสำรวจและจัดทำข้อมูลและค้นหาผู้เสพ/ผู้ค้า/เยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูเป็นกลไกสำคัญที่จะอบรมและปลูกฝัง รวมทั้งดูแลสอดส่องพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในสถานศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในสถานศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเหล่านี้
                     รั้วครอบครัว:
                   ครอบครัวที่เข้มแข็งย่อมส่งผลต่อพื้นฐานความเข้มแข็งของประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักที่จะเข้ามาส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติด เพื่อทำให้ความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติด เพื่อทำให้ความเข้มแข็งของครอบครัวกลับคืนมาเป็นหน่วยทางสังคมที่มีความพร้อมในการดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่างแท้จริง
3.       ข้อสังการผู้ว่าราชการจัดหวัดชลบุรี ในโครงการ To Be Number one มีดังนี้
-  ให้จัดทำป้ายชื่อโครงการ และรายชื่อคณะกรรมการโครงการ To Be Number one
-  ดำเนินการคัดแยกนักเรียน
-  ไม่ให้มีการขายยาเสพติดในโรงเรียนเป็นอันขาด
                   4.   การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติ สพป.ชบ.3 จัดให้ห้องเรียนละ 318 บาท สำหรับโรงเรียนวัดมโนรม ได้รับ 26 ห้องเรียน เป็นเงิน  8,268 บาท
                   5.   การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3  ของ สมศ.
                        คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ได้ตรวจประเมินโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ มีข้อสังเกตดังนี้
-       ครูใช้สื่อการเรียนการสอนน้อยมาก
-          การเขียนบันทึกหลังสอน ควรเขียนตามเกณฑ์ของจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนประสบผลสำเร็จเป็นร้อยละเท่าไร ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีแนวทางการแก้ไข และการเขียน ควรเขียนให้มีข้อคิดในเชิงวิจัย
-          การอ่านหนังสือของนักเรียน ไม่คลอบคลุม ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ
-          ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) อยู่ในระดับต่ำ
-          แผนการจัดการเรียนรู้ต้องสัมพันธ์กับหลักสูตรของโรงเรียน
-          ให้ปฏิบัติงานตามจริง สม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ทำงานอย่างมีแบบแผน จะทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ได้ตรวจประเมิน โรงเรียนวัดบ้านนา มีข้อสังเกตดังนี้
-          นักเรียนถูกควบคุมมากกินไปไม่เป็นธรรมชาติ
-          ควรป้องกันดูแล ควบคุมไม่ให้มียุงรบกวนนักเรียนอนุบาล
-          ครูควรใช้คำถามที่สร้างความคิดและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
                   6.  ให้ครูที่สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รายงานผลการประชุม เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ O-NET ของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 (เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น.)
                   มติที่ประชุม :  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                    งานวิชาการ
                   1.  การเสนอแผนขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                         - มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ ดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้เป็นรูปธรรม โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน เพื่อส่ง สพป.ชบ.3
                         - สพป.ชบ.3 จัดพิธีการลงนามพันธสัญญา ยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 และคำรับรองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระหว่าง ผอ.สพป.ชบ.3 กับ ผอ.ร.ร. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2554
                   2.  การประกวดทักษะภาษาไทย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่อง พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
                        กิจกรรมที่ 1  ประกวดการเรื่องจากภาพ ประเภททีม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
                        กิจกรรมที่ 2  ประกวดเขียนเรียงความ ประเภทบุคคล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6
                        กิจกรรมที่ 3  ประกวดการแต่งกลอนสุภาพ ประเภทบุคคล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


                        กิจกรรมที่ 1และ 2 มีการแข่งขันระดับกลุ่มที่โรงเรียนวัดมโนรม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554
กิจกรรมที่ 3 ให้ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554
3.       การจัดการเรียนการสอน ลูกเสือ-เนตรนารี ให้ครูจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ สมบูรณ์ที่สุดพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ตามกระบวนการของวิชาลูกเสือ ได้แก่ การจัดงานชุมนุมลูกเสือ ฯลฯ
                   ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมโนรมแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ ในวันที่มีการเรียนการสอน ลูกเสือ- เนตรนารี
                   -  วันพุธ                   ครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
                   -  วันพฤหัสบดี   ครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
                   -  วันศุกร์        ครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
                   4.  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2551
                   ผู้อำนวยการ ให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ วันที่ 20 มิถุนายน 2554
                   งานบุคลากร
                   1.  การอบรมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จโครงการพัฒนาคุณภาพ   การเรียนการสอนภาษาไทย มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ 
ระดับมัธยม กำหนดเดิม อบรมวันที่ 29 มิ.ย. 2554 เลื่อนไปอบรมวันที่ 7 ก.ค. 2554
ระดับประถมศึกษา กำหนดเดิมอบรมวันที่ 30 มิ.ย. 2554 เลื่อนไปอบรมวันที่ 4 ส.ค. 2554
                   งานงบประมาณ
                   1.  เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการที่นำเสนอ ที่ทุกช่วงชั้นได้ทำตามขั้นตอน และดำเนินการรวดเร็วที่สุดโดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุช่วงชั้นเป็นผู้จัดซื้อภายในช่วงชั้นของตน และหัวหน้าโครงการทำบันทึกข้อความนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
                   2.  ให้ครูประจำชั้นสำรวจนักเรียนของตน ให้ทุกคนได้รับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างครบถ้วน
                   งานบริหารทั่วไป
1.       การเร่งรัดการดำเนินโครงการ 5 ส
เพื่อให้โครงการ 5 ส. ของโรงเรียนวัดมโนรมประสบผลสำเร็จมากขึ้น (การต่อยอดโครงการ 5 ส.)       ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
                             -   การจัดกิจกรรม BIG Cleaning Day
                        -   โครงการแยกขยะ 
                        -   โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน
                        ในการจัดโครงการต่าง ๆ นั้น ครูต้องจัดทำหลักสูตรโดยเฉพาะของเรื่องนั้น ๆ หรือสอดแทรกในการสอนวิชาต่าง ๆ ให้ความรู้แก่นักเรียน
                        โครงการ 5 ส. ของโรงเรียนวัดมโนรม ปี 2553 ได้คะแนนพัฒนายอดเยี่ยม  81.2
2.       การจัดกิจกรรมเสียงประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
ในช่วงเช้านักเรียนควรได้ฟังข่างสารต่างๆ จากเสียงตามสายของโรงเรียน ครูควรจัดกิจกรรมเสียงตามสาย ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด
                   3.  การจัดนักเรียนผู้นำ อาสาสมัครจราจร  หรือ ชมรมอาสาต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกคุณธรรม และวินัย ให้กับนักเรียนตามความเหมาะสม
ผู้นำอาสาสมัครจราจรนี้จะดูแลการขึ้น – ลงรถ ของนักเรียน บริเวณด้านหน้าโรงเรียน                 มอบหมายให้ครูพลศึกษาดำเนินการ
                   4.  กิจกรรมหน้าเสาธง
                                          ครูควรเสริม ปรับปรุง นำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เสริมเพิ่มเติมให้นักเรียน เพื่อให้กิจกรรมหน้าเสาธงดูดีขึ้น โดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ทำกิจกรรม
5.  กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนภาคบ่าย
                ครูต้องจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการรวบรวมสมาธิให้นักเรียน ก่อนเข้าห้องเรียนในภาคบ่าย และการจัดกิจกรรมต้องทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ ครูทุกคนดูแลนักเรียนของตนเอง
                   6.   กิจกรรมหลังเลิกเรียน ได้แก่ กิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน ฝึกซ้อมกีฬา เป็นต้น
                   7.   การดำเนินงานของโรงเรียน บางเรื่องติดขัด ไม่ราบรื่น ไม่คล่องตัว ครูทุกคนควรปรึกษาหารือ ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ
                   มติที่ประชุม :  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ
1.       แจ้งเรื่องโครงการอาหารกลางวัน
ใช้เงินหมุนเวียน วันละประมาณ 10,000 บาท โรงเรียนไม่ได้หวังผลกำไร (กำไรของโรงเรียนคืนนักเรียนในโรงเรียนวัดมโนรมได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคน) และเน้นให้นักเรียน มีวินัย มีมารยาทในการับประทานอาหาร (ไม่หก ไม่เหลือ ไม่ดัง)
2.       แจ้งเงินสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน
ครูสมพิศ  ชินวงษ์ แจ้งเรื่องการขายน้ำ และขนมดังนี้
การขายขนมเน้นการขายขนมที่ดีมีประโยชน์

3.       ครูประภี  คำประทุม แจ้งบัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินสวัสดิการโรงเรียนโดยแจกเอกสาร รายรับ รายจ่าย เดือน มิถุนายน 2554 ให้กับครูทุกคน มีเงินสดคงเหลือ (วันที่ 13 มิ.ย. 2554 ) จำนวน 37,463 บาท
4.       ผู้อำนวยการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
มติที่ประชุม :  รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 18.00 น.
 นางพรพิณ  ฌานจิตกุศล                                        นายมงคล  สุวรรณกล่อม
     ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น