วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การนิเทศติดตามงานโครงการ ๕ ส. กรกฎาคม ๒๕๕๕


การนิเทศติดตามงานโครงการ ๕ ส.

๑.     ที่ล้างมือข้างอาคารตันติวงษ์ ปรับปรุงเรื่อง ส.สะอาด และท่อระบายน้ำตัน

๒.     ห้องเก็บของอาคารตันติวงษ์ ขาดทั้ง ๕ ส.

๓.     ระเบียงหน้าอาคารเรียน  ส่วนใหญ่ขาด ส.สะอาด

๔.     ทางเดินข้นลงบันได ควรมีสัญลักษณ์ลูกศรเดินทางขวา

๕.     ส้วมครูเปิดน้ำทิ้งไว้

๖.     ห้องน้ำหลังอาคารตันติวงษ์ ควรเพิ่ม ส.สะอาด และ ป้ายกำหนดผู้ดูแลทำความสะอาด

๗.     ห้องวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๒ มีการดูแลครบ ๕ ส.

๘.     สวนหย่อมหน้าอาคารควรได้รับการดูแลต้นไม้และสิ่งประดับตกแต่งให้สดชื่นสวยงาม มีการบูรณาการให้เข้าการการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

๙.     บอร์ดบริเวณด้านหน้าอาคารอนุบาล ควรได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง

๑๐. เครื่องรับโทรทัศน์ในห้องเรียน ควรได้ใช้ประโยชน์ที่คุ่มค่า และควรมีแผนการใช้ บันทึกผลการใช้ทุกครั้ง

๑๑. ป้ายต่าง ๆ ที่ติดบริเวณหน้าห้อง ควรเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  เช่น รูปนักเรียน กรรมการ ๕ ส. ตารางเรียน สถิตินักเรียน

๑๒. อาคารมัธยมให้เพิ่ม ส.สะอาด บริเวณบันไดขึ้นลง ขอบคานคอนกรีตที่มองเห็น ที่มีฝุ่น เกาะ ควร เพิ่ม ส.สะอาด

๑๓. ป้ายนิเทศที่อาคารอาทรพัฒนา จำนวน ๓ ป้าย ควรได้รับการจัดมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน

๑๔. พบไฟฟ้าและพัดลมในห้องเรียนเปิดทิ้งไว้ ขณะที่ไม่มีใครใช้ห้องอยู่

๑๕. โต๊ะเรียน จำนวน ๓ ชุด อยู่หน้าระเบียง ชั้น ๒ อาคารอาทร  หากเป็นโต๊ะเหลือใช้ในห้องเรียน ควรเรียงเก็บไว้ในห้องเรียนก่อน เพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ

๑๖. มีเศษขยะที่นักเรียนทิ้งอยู่บนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ติดกับอาคารอาทรพัฒนา ซึ่งแสดงถึงนักเรียนขาด ส. สุขนิสัย อย่างชัดเจน

๑๗. มีหนังสือเรียนจำนวนมากวางอยู่หน้าห้องเรียนมัธยม ชั้น ๔ ซึ่งควรมีการดูแลเก็บในที่ควรเก็บ เพื่อ ส.สะอาด และ สะดวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น