วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จุดเน้นการติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียนวัดมโนรม ปีการศึกษา ๒๕๕๕

จุดเน้น

๑.      ด้านการเรียนการสอน มีเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า ครูได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เอกสารที่แสดง ได้แก่ หลักสูตรที่ใช้ กำหนดการสอน รายปี รายภาค แผนการจัดการเรียนรู้  ผลงานของนักเรียน สมุดแบบฝึกหัด รายงาน โครงงาน งานวิจัยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน เน้นการผลิตและใช้สื่อการสอน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่ห้องเรียน ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.      งานในโครงการ ๕ ส. ห้องเรียนสะอาด มีระเบียบ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนอยู่สภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยขีดเขียนที่โต๊ะเก้าอี้ มีการแต่งตั้งกรรมการระดับห้องเรียน  มีเอกสารที่แสดงการตรวจประเมินอย่างสม่ำเสมอ และมีบันทึกจากครูที่ปรึกษา อย่างต่อเนื่อง มีป้ายกำกับการเก็บอุปกรณ์ในตู้โต๊ะที่ใช้งานร่วมกัน

๓.      การส่งเสริมโครงการโรงเรียนพอเพียง ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำหลักการและสร้างกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน มีแผนการสอนชัดเจน และสร้างผลงานเชิงประจักษ์ 

๔.      โครงการจัดการศึกษาสู่อาเซียน เน้นการจัดหน่วยการสอนสู่ชั้นเรียน ที่มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน เช่นหลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู้  ผลงานนักเรียน แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์การเรียน

๕.      เน้นการทำงานด้วยการมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม ระดมสมอง ความคิดสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยเนื้องาน และกรอบของสายงานที่เชื่อมโยงต่อเนื่องซึ่งกันและกัน  ใช้ภาวะผู้นำและผู้ตาม ให้เกิดพลังสูงสุดการทำงานร่วมกัน ในรูปคณะกรรมการ

๖.      ส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียน เพื่อพัฒนางานต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อทราบระดับปัญญา และวางแผนพัฒนาบนหลักวิชาการที่เหมาะสม

๗.      ส่งเสริมขวัญและกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในเรื่องการพัฒนาตนเอง การศึกษาอบรม การขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ และจัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น