วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รายงานการประชุมกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

คุยกันวันนี้ขอนำวาระการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ มาแจ้งให้ทราบครับ ว่ามีเรื่องใดที่เกี่ยวกับพวกเราบ้าง

รายงานการประชุมกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1

ครั้งที่  2/2554
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2554
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองคล้า
..................................................................
ผู้มาประชุม  10  คน

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
นายสนธยา  นาคปฐม
นายวีรภัทร  สงวนทรัพย์
นายประสาน  จินตนากูล
นายกันตทัช  บุตรคำ
นายธวัชชัย  ชูเชิด
นางอัมพา  ถ้วยงาม
นายอำพล  อินกล่ำ
นายมงคล  สุวรรณกล่อม
นางสาวอัมพร  บำรุงผล
นายประสงค์  ชื้อประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังค้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากยายจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวันผู้ไม่มาประชุม                     
1.             นายไพฑูรย์  เภาวิเศษ                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ
2.             นายพิชัย  เกียรติกุล                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

ผู้เข้าร่วมประชุม                 นายมัณฑนวัฒน์  ประสพโชคดี      ครูโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

เริ่มประชุมเวลา                   13.00 น.

                นายสนธยา  นาคปฐม  ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   เสนอสายครู
1) นายมานัส  อเนกรัตน์
2) นายภัทร์กร  ศรีเมือง
3) นายสมบัติ  แก้วปทุม
เสนอสายผู้บริหาร
1) ผอ.พรเลิศ  เลามีชัยเจริญ  ผอ.ร.ร.บ้านบางละมุง
2) ผอ.โกศล  ดาราพิสุทธิ์ ผอ.ร.ร.ทุ่งศุขลาพิทยา
เสนอผู้แทนศึกษานิเทศก์  นายสุขสันต์  สายงาม
รวมเสนอทั้งหมด  6  ท่าน  ในนามของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชา
1.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้แทนใน ก.ค.ศ. 
ผู้แทนสาย ผอ.เขต              นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร
ผู้แทนสายมัธยม                 นายสมเกียรติ  บุญรอด
ผู้แทน ผอ.ร.ร.ประถม        นายสำเริง  กุจิรพันธ์
ผู้แทน ผอ.ร.ร.มัธยม           นายวิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์
ผู้แทนครูประถมศึกษา      
1) นายนิวัฒน์  จรุงจิตต์
2) นายสนอง  ชาระมาตย์
3) นายสุบัน  ประทุมทอง
4) นายสงกรานต์  จันทร์น้อย
1.3 ผลการแข่งขันกิจกรรม ศักยภาพเป็นเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2553  ครั้งที่ 60  กิจกรรมพัฒนา  สภานักเรียน (ม.1 3)  โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  ได้เหรียญทองระดับชาติ 
ที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
ข้อแก้ไข  ข้อ 5.2  ขอเปลี่ยนแปลงวัดไร่กล้วย  เป็นวัดรังษีสุทธาวาส
ที่ประชุม รับทราบ  และรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งแล้ว
3.1  ติดตาม  ทบทวนงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
รายงานงบประมาณอาหารกลางวัน  ให้ดำเนินการส่งงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  ภายใน  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2554  เพื่อดำเนินการต่อไป
ที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา
4.1  การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1  กำหนดอบรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 08.30 น. 16.30 น.    ห้องประชุมใหญ่เทศบาลนครแหลมฉบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้งบกลุ่มโรงเรียนละ 60 คน   กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 ให้ครูทุกคนเข้าอบรม  โดยหางบประมาณของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 เพิ่ม  ใช้สถานที่     ห้องประชุมใหญ่เทศบาลนครแหลมฉบัง  โดยให้เซ็นชื่อมาจากโรงเรียน  โดยใช้แบบฟอร์มจากโรงเรียน    วัดใหม่เนินพยอม  ส่งรายชื่อให้ ผอ.อัมพร  บำรุงผล  ร.ร.วัดบ้านนา  ในวันประชุม โดยจะเชิญ ผอ.เขต เป็นประธานเปิดฯ และนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  มาพบเพื่อนครู
ขอมอบหมายงานให้โรงเรียนรับผิดชอบ  ดังนี้
1)โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  จัดอาหารให้ผู้เข้าอบรม
2)โรงเรียนวัดบ้านนา  จัดหาของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับประธานในพิธี
3)โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  ทำหน้าที่พิธีกรตลอดการอบรม
โดยขอให้ทุกโรงเรียนส่งจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไปที่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
ที่ประชุม                รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ตามโครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  วันที่  17 18  กุมภาพันธ์  2554  เวลา  08.00 น. 16.30 น.    ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  โรงเรียนบางละมุง
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
1) รอง ผอ.เขต  กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
2) ประธานกลุ่ม
3) รองประธานกลุ่ม
4)  เลขานุการกลุ่ม
5) ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม
6) ครูนิเทศกลุ่มโรงเรียน  3  คน
ที่ประชุม                รับทราบและพิจารณาดำเนินการส่งรายชื่อผู้เข้าประชุม
4.3 การดำเนินโครงการตามกลยุทธ์  และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1) โครงการค่ายเด็กไทยรักษ์ไทย  ใส่ใจทำความดี  มีวิถีชีวิตพอเพียง  เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อบูรณาการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรฯ  และพัฒนาต่อยอดโครงงานคุณธรรมสำนึกดี  รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 7 9  พฤษภาคม  2554  รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  11 13  พฤษภาคม  2554  สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ที่ประชุม                มีมติพิจารณาให้  4  โรงเรียน  ดังต่อไปนี้เข้าอบรม1.1)     โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
1.2) โรงเรียนบ้านชากยายจีน
1.3) โรงเรียนวัดมโนรม
1.4) โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
ขอให้แจ้งรายชื่อครู  1  คน  และนักเรียน  7  คน  โดยระบุชั้น  ไปที่กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล  ภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2554
2) โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน  กลุ่มพิจารณาให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม 1 โรงเรียน 
ที่ประชุม                มีมติเสนอให้โรงเรียนวัดมโนรม  โดยขอเชิญผู้บริหาร  1  คน  ครู  2  คน  เข้าประชุมวันที่  15  กุมภาพันธ์  2554  เวลา  09.00 น.
4.4                   การสอบ  Pre – O-NET  ของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 
ขอให้ส่งผลคะแนนมารวบรวมไว้ที่โรงเรียนบ้านชากยายจีน  เพื่อรอดำเนินการต่อไป            ซึ่ง ผอ.สนธยา  นาคปฐม  โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมได้ขอความอนุเคราะห์เบิกเงินของกลุ่มโรงเรียน            ศรีราชา 1  เป็นค่าข้อสอบ  ชุดละ  12  บาท  จำนวน  820  ชุด  เป็นเงิน  9,840  บาท
ที่ประชุม                รับทราบและอนุมัติให้เบิกเงินกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1  เป็นเงิน  9,840  บาท
4.5                   การสอบ  NT  ชั้น ป.3  และ ป.6
ที่ประชุม                มีมติเสนอกรรมการกลางสนามสอบ  ดังนี้
                                NT ป.3 (สอบ 23 24 กุมภาพันธ์ 2554)
1)            โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  นายวัชรินทร์  รักงาม
2)            โรงเรียนวัดบ้านนา  นางสาวประไพ  มีศิลป์
3)            โรงเรียนบ้านชากยายจีน  นายมานะ  เอื้อสว่างพร
4)            โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  นางพิกุล  สุภารัตน์
5)            โรงเรียนวัดมโนรม  นางประภี  คำประทุม
6)            โรงเรียนวัดหนองคล้า  นางสาวรัชนู  พันจีน
7)            โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ  นางสาวระเบียบ  วิเศษรัมย์
8)            โรงเรียนวัดอัมพวัน  นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
9)            โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา)  นางวลัยลักษณ์  สิตไทย
10)     โรงเรียนบ้านวังค้อ  นางญาดา  ถนัดสอน
11)     โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม  นางสุรีย์พร  สนองค์
12)     โรงเรียนบ้านหนองปรือ  นางธนาภรณ์  ศรีแสง
NT ป.3 (สอบ 23 24 กุมภาพันธ์ 2554)
1)            โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  นายวัชรินทร์  รักงาม
2)            โรงเรียนวัดบ้านนา  นางสาวประไพ  มีศิลป์
3)            โรงเรียนบ้านชากยายจีน  นายมานะ  เอื้อสว่างพร
4)            โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  นางพิกุล  สุภารัตน์
5)            โรงเรียนวัดมโนรม  นางประภี  คำประทุม
6)            โรงเรียนวัดหนองคล้า  นางสาวรัชนู  พันจีน
7)            โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ  นางสาวระเบียบ  วิเศษรัมย์
8)            โรงเรียนวัดอัมพวัน  นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
9)            โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา)  นายวิฑูรย์  สังข์มณี
10)     โรงเรียนบ้านวังค้อ  นางญาดา  ถนัดสอน
11)     โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม  นางสาววริศรา  เทศพิจิตร
12)     โรงเรียนบ้านหนองปรือ  นางธนาภรณ์  ศรีแสง
กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบคนที่ 1  ของห้อง  ประชุมวันที่  15  กุมภาพันธ์  2554  ดังนี้
-                   ป.3  เวลา  09.30 น. 11.30 น.
-                   ป.6  เวลา  11.30 น. 15.30 น.
ขอให้ผู้เข้าประชุมได้นำแบบบันทึกคะแนนและแบบลงลายมือชื่อเอาไปด้วยในวันประชุม
-                   ประธานสนามสอบ  ป.3  รับข้อสอบวันที่  23  กุมภาพันธ์  2554  ส่งข้อสอบวันที่  24  กุมภาพันธ์  2554
-                   ประธานสนามสอบ  ป.6  รับข้อสอบวันที่  2  มีนาคม  2554  ส่งข้อสอบวันที่            3  มีนาคม 2554
กำหนดตรวจกระดาษคำตอบ    โรงเรียนวัดมโนรม  ดังนี้
-                   14  มีนาคม  2554  ตรวจกระดาษคำตอบ ป.3
-                   15  มีนาคม  2554  ตรวจกระดาษคำตอบ ป.6
โดยขอให้แต่ละโรงเรียนนำแผ่น CD บันทึกคะแนนไปด้วย
ที่ประชุม                รับทราบ
4.6                   การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
16  กุมภาพันธ์  2554         ผู้รับผิดชอบค่าย   ผอ.สนธยา   นาคปฐม  ผอ.ไพฑูรย์  เภาวิเศษ 
                                                วิทยากรประจำวัน               นายวิฑูรย์  สังข์มณี
17  กุมภาพันธ์  2554         ผู้รับผิดชอบค่าย   ผอ.มงคล  สุวรรณกล่อม  ผอ.กัณตทัช  บุตรคำ
                                                วิทยากรประจำวัน               นายประคอง  คำประทุม
18  กุมภาพันธ์  2554         ผู้รับผิดชอบค่าย   ผอ.ประสาน  จินตนากูล  ผอ.พิชัย  เกียรติกุล
                                                วิทยากรประจำวัน               นายอุดร  ภักสุวรรณ
                                กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1  จัดสรรงบประมาณ  อาหารครู  วิทยากร  อาหารว่าง  เครื่องไฟ    เครื่องเสียง  บำรุงค่าย  น้ำดื่มน้ำแข็ง (เด็กวันละ 1 ขวด)  ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมภาชนะสำหรับใส่น้ำดื่ม  และถุงดำใส่ขยะ  พร้อมทั้งกำชับให้นักเรียนไม่นำของมีค่ามา  ถ้ามีของสำคัญจำเป็นต้องนำมาให้ฝากไว้กับครูผู้ดูแลรับผิดชอบ
                                การตั้งฐานกิจกรรมของค่ายย่อยจากเดิม  9  ฐาน  ขอเพิ่มอีก 1 ฐาน  เพื่อเป็นการบริหารเวลา  รวมเป็นฐานกิจกรรมทั้งหมด  10  ฐาน
                                ของให้แต่ละโรงเรียนสำรวจนักเรียนที่มีวันเกิดระหว่างวันที่  16 18  กุมภาพันธ์  พร้อมนำแบบรายงานตัวของแต่ละโรงเรียนส่งกลุ่มในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2554
ที่ประชุม                รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
4.7                   การตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ติดตามการใช้หลักสูตรและการวัดผลประเมินผล  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ที่ประชุม                มีมติให้เลื่อนการดำเนินงานไปในปีการศึกษา 2554  เนื่องจากช่วงกุมภาพันธ์ มีนาคม  แต่ละโรงเรียนมีภาระงานมาก

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ
5.1                  การคัดเลือกผู้บริหารดีเด่นของเขตฯ  เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันครู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  มอบหมายให้ รอง ผอ.เขต  ที่ดูแลแต่ละอำเภอเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
ที่ประชุม                รับทราบ
5.2                  การย้ายผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู  ของแสดงความยินดีกับ  ผอ.ธวัชชัย  ชูเชิด  ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง    โรงเรียนบ้านวังค้อ  และ  ผอ.อำพล  อินกล่ำ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง    โรงเรียน วัดจุกกะเฌอ
ที่ประชุม                รับทราบ
5.3                  การชุมนุมเมโลเดียนของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  อำเภอศรีราชา  และโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  ผอ.พิชัย  เกียรติกุล  เชิญชวนรวมงานในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2554    โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
ที่ประชุม                รับทราบ
5.4                  การอบรมครูผู้สอนศิลปะ  จากการสอบถามครูผู้เข้ารับการอบรม  มีความพึงพอใจในการเข้าอบรมและจะนำความรู้มาพัฒนาการสอนต่อไป  สำหรับวุฒิบัตรจะมอบให้ในภายหลัง
ที่ประชุม                รับทราบ
5.5                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  เพิ่มเงินกู้  2,500,000  บาท (ต้องเหลือเงิน 20% ขึ้นไป)  ในการ ไปทัศนศึกษาจะมีการจับฉลาก  50%  แล้วให้พาคู่ซึ่งเป็นสมาชิกและไม่เคยไปทัศนศึกษาไปด้วย  1  คน
ที่ประชุม                รับทราบ
5.6                  กองทุนเงินเด่วน (ศรีราชาเดิม)
ผอ.มงคล  สุวรรณกล่อม  เสนอให้คืนให้ผู้เป็นเจ้าของ
ผอ.สนธยา  นาคปฐม  แจ้งคืนไม่ได้เนื่องจากหาเจ้าของเดิมไม่ได้
ที่ประชุม                มีมติเสนอให้ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1, 2  และ 3  รับผิดชอบควบคุมดูแลบัญชีเงินที่จะได้รับมา  เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
5.7                  งานมงคลสมรส  5  มิถุนายน  2554
ที่ประชุม                มอบหมายให้  ผอ.กันตทัช  รับผิดชอบหารถตู้เพื่อเดินทางไปร่วมงาน  โดยรถจะออกเวลา  15.00 น.
5.8                  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
ผอ.อัมพร  บำรุงผล  แจ้งกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1  ได้รับงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเป็นเงิน  52,285  บาท
ที่ประชุม                ได้พิจารณาและมีมติ  ดังนี้
1) จัดสรรให้แต่ละโรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  โรงเรียนละ  4,000  บาท  และโรงเรียนวัดบ้านนาเป็นศูนย์เครือข่าย  ได้รับจัดสรร  8,285  บาท
2)  คัดเลือกโรงเรียนเป็นแกนนำของ  3  กิจกรรม  ได้แก่
- โรงเรียนวัดบ้านนา  โรงเรียนแกนนำศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาสร้างจิตอาสา
- โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  โรงเรียนแกนนำโครงงานเยาวชนไทยทำความดี
- โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม  โรงเรียนโครงงานธุรกิจคุณธรรม / ค่ายครู  พระ(โต๊ะครู)  ผู้ปกครอง  เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3) ประกวดโครงงานระดับกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 (12 โรงเรียน) ภายในเดือนกรกฎาคม 2554  เพื่อนำผลการประกวดส่งต่อในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในเดือนสิงหาคม 2554
5.9 โรงเรียนวัดมโนรมจัดกิจกรรม  เปิดประตูโรงเรียนดีประจำตำบล  ในวันที่  16  มีนาคม  2554  จึงของเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว
5.10  ผอ.กันตทัช  บุตรคำ  รายงานการเข้าประชุมของคุรุสภา  ดังนี้
-       สมาชิกคุรุสภา  กู้ได้รายละ  3,000,000  บาท (บางราย)
-       มีการสร้างสำนักงาน สกสค.  บริเวณห้างโลตัสชลบุรี
-       แจ้งการกู้เงิน ช.พ.ค.  เพิ่มเติม
-       รับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เพิ่มเติม  กรณีพิเศษอายุเกิน  35 ปี
ที่ประชุม                รับทราบ

เลิกประชุม    เวลา  17.00 .
                            นางสาวอัมพร  บำรุงผล   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา         ผู้บันทึกรายงานการประชุม     
นายสนธยา  นาคปฐม ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2554 13:58

  นางแพรวพร อุดมทรัพย์ หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล รับทราบ

  ตอบลบ
 2. สมพิศ ชินวงศ์16 กุมภาพันธ์ 2554 16:23

  รับทราบระเบียบวาระการประชุมกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
  16 กุมภาพันธ์ 2554 16:30

  ตอบลบ
 3. นางประภี คำประทุม22 กุมภาพันธ์ 2554 13:43

  รับทราบระเบียบวาระการประชุมกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1

  ตอบลบ