วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คุยกันเรื่องการตรงเวลาต่อ...การปฏิบัติราชการในโรงเรียน..ที่แสดงประสิทธิภาพ

เพื่อนครูและบุคลากรที่เคารพรักทุกท่าน วันนี้จะขอสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการของพวกเราสักเรื่อง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
เรื่องของวันนี้คือทุกท่านคงเห็นลายเซ็นย่อ ๆ ของผอ.ที่สมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครู ฯ  หลายท่านคงสงสัยว่า ผอ.มาลงชื่อไว้ทำไม ในเรื่องนี้ขอสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่า ผอ.ร.ร. มีหน้าที่หนึ่งที่ต้องกำกับติดตามให้ข้าราชการครู บุคลากรของโรงเรียนทุกตำแหน่งให้มาปฏิบัติงานให้ตรงเวลา เต็มเวลา ซึ่งการตรวจสอบการมาลง เวลา ทำโดยการสุ่ม ไม่ได้ทำทุกวัน ฉะนั้น เมื่อพบลายเซ็นของ ผอ. ปรากฎอยู่ที่ช่องชื่อท่านใด หมายความว่า วันนั้น ท่านยังไม่มาลงเวลาปฏิบัติราชการ ก่อนเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ฉะนั้นเมื่อท่านพบ ลายเซ็น ผอ.ร.ร. ในช่องลงเวลาของท่าน ถึงเวลานั้นท่านควรทำอย่างไร
  1. ต้องชี้แจง ต่อผอ.ร.ร. เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าเป็นเพราะอะไร ท่านจึงไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
  2. หากมาสายและถึงโรงเรียนเวลาใด ท่านต้องลงเวลานั้น เช่น มาถึงโรงเรียน ๐๙.๑๕ น. ท่านก็ต้องลงเวลา ๐๙.๑๕ น. ไม่ใช่ลงเวลา ๐๗.๕๐ น.  หากเรากล้าที่จะมาสาย จะกลัวทำไมกับการลงเวลาที่เป็นจริง ฉะนั้นหากพบลายเซ็นของ ผอ.ร.ร. ในช่องเวลาปฏิบัติราชการของท่านแล้ว ท่านต้องชี้แจง ผอ.ร.ร.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ใช่มาเขียนชี้แจงในสมุดลงเวลา  ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะไปลงหมายเหตุต่อท้ายในช่องหมายเหตุในสมุดลงเวลา  ถ้าท่านไปราชการก็ให้ลงสมุดขออนุญาตไปราชการ เช่น ติดต่อสำนักงานเขต  เบิกเงินราชการ จ่ายค่าไฟฟ้า โทรศัพท์โรงเรียน หรือลงสมุดขออนุญาตออกนอกโรงเรียน เพื่อทำธุรส่วนตัว ในเวลาราชการ ก็ลงสมุดขอนุญาตซึ่งโรงเรียนแจ้งแนวปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว
  3. การแจ้งลาได้เคยแจ้งทุกท่านแล้วว่า สำหรับครูใหม่ ๆ อาจจะยังไม่ทราบ ควรแจ้ง ผอ.ทราบก่อน ด้วยวิธีโทรศัพท์( เบอร์ ผอ. 086-517-5801,081-949-3983) มิฉะนั้นแล้ว เมื่อมีการตรวจบัญชีลงเวลา ตามที่แจ้งท่านก็จะพบกับลายเซ็นของ ผอ.ร.ร. กำกับไว้ เพราะ ผอ. ไม่ทราบว่าวันนี้ท่านไปไหน เพื่อเป็นการเตือนว่า ท่านทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามที่เคยแจ้งให้ทราบแล้ว
  4. ข้าราชการครูและบุคลากร ที่ถูกเตือนโดยวิธีการนี้ ผมถือว่าได้แจ้งให้ทราบแล้วเป็นลายลักษณ์อักษร และถ้าไม่มีการปรับแก้ให้ดีขึ้น คงจะมีผลที่ไม่ดีต่อการทำงานร่วมกันหลาย ๆ เรื่อง เช่น การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง การประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้ง การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ การประเมินผลงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น ถ้าใครไม่ทราบก็ควรไปศึกษาระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติราชการ และการลา ให้ชัดเจน
  5. ขอเรียนกับทุกท่านว่าที่ผ่านมา ผมได้พยามยามทุกวิถีทางแล้วที่จะให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ความพอใจ แต่เราอยู่ร่วมกันในโรงเรียนใหญ่ ต่างคนต่างความคิด ต่างพื้นฐานทางครอบครัว สังคม และคุณธรรม ฯ ที่ต่างกัน  การที่อยู่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงจำเป็นที่ต้องกวดขัน ต้องให้ความยุติธรรม ความเสมอภาค และผดุงการทำงานตามหลักราชการให้กับทุกคน ในโรงเรียน
ในทางปฏิบัติแล้ว ผมคิดว่าการจะปฏิบัติหน้าที่ของครูให้สมบูรณ์  ผมคิดว่าครูควรเริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียน ประมาณ ๐๗.๔๕ น. เพื่อเดินไปดูนักเรียนที่ทำความสะอาดในห้องเรียน ตรวจเยี่ยม นักเรียนที่ทำความสะอาดห้องพิเศษ เขตพื้นที่  ครูเวรประจำวัน คงต้องเริ่มงานแต่เช้า ประมาณ ๐๗.๓๐ น. ควรอยู่ที่หน้าประตูทั้งสองข้างได้พบประผู้ปกครอง ตรวจตราเรื่องเครื่องแต่งตัวนักเรียนบ้าง ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียน ด้านหน้าโรงเรียน เป็นต้น  ครูเวรประจำวันท่านอื่น ๆ ก็ควรเดินตรวจตราอื่น ๆ เช่น โรงอาหาร หรือจุดที่ล่อแหลมที่จะเกิดอันตรายกับเด็ก สังเกตบุคคล แปลกหน้าที่เข้าออกโรงเรียนช่างเช้า กลางวัน เป็นต้น  และจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ ผมคิดว่าครูไม่ควรมาถึงโรงเรียนหลังจากที่สัญญาณกริ่งแรก ให้นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง (๐๘.๑๐ น.)  นี่คือสิ่งที่ผมมุ่งหวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะทำได้ ...ขอความสุขสวัสดี..จงบังเกิดแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติดีทุกท่านเทอญ......

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น