วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บอกเล่าเก้าสิบในรั้วมโนรม

วันนี้คงมีหลายเรื่องที่คงต้องบอกเล่าและขยายความให้ทราบถึงคุณครูทุกท่าน
๑. คุณครูน้องใหม่ของมโนรม ว่าที่ร.ต.สิทธิพันธ์ สว่างสังวาลย์(ครูแบงค์) ที่ทุกคนดูจะพอใจ กับน้องใหม่ ครูพลศึกษา ที่วันนี้ได้มาร่วมงานกับเรา เรื่องของคนนี่ต้องดูกันยาว ๆ นะ เพราะอย่างไรก็แล้วแต่ ผมยังเชื่อคำโบราณที่ว่า ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ยังใช้ได้เสมอ
๒. สัปดาห์นี้ มีกำหนดการสอบ NT ชั้นป.๓ ในวันที่ ๒๓-๒๔ ก.พ. ๒๕๕๔ ผลของการวัดประเมินผลครั้งนี้ จะเป็นข้อมูล ชี้วัดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน และข้อมูลจากการวัดประเมินผลนี้ จะใช้เป็นข้อมูลที่ชี้วัดคุณภาพของผู้เรียน ของครูผู้สอน ของผู้บริหารโรงเรียน และคุณภาพของโรงเรียน นอกจากนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะของพวกเรา และการประเมินภายนอกของ สมศ. ฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องใส่ใจในเรื่องนี้ นั่นคือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
๓. การอบรมเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ห้องประชุมใหญ่เทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่องนี้ขอเน้นย้ำกับคุณครูทุกท่านว่า เนื้อหาที่จะกล่าวถึงคือเรื่อง มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สำหรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ ของ สมศ.รอบที่ ๓ โดยเน้นย้ำที่ มาตรฐานเกี่ยวกับครู และการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ  จึงมีความจำเป็นที่ครูทุกคนควรได้รับฟังจากวิทยากรท่านนี้โดยตรง  เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับการทำงานของทุกคน และสิ่งที่ทุกคนได้รับรู้ จะได้มีความเข้าใจตรงกัน ไม่ต้องมาถ่ายทอดกันหลายครั้ง จึงแน้นให้ทุกคนเข้าร่วมระชุมอบรม และถ้าไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ให้แจ้งต่อ ผอ.โดยตรง ทั้งวาจาและเอกสารชี้แจง
๔.การได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งโรงเรียนได้รับแจ้ง จาก สพฐ. ในวันนี้ สำหรับการจัดสรรงบประมาณ ให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ ๑ ในหมวดงบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านบาท) วันนี้จึงได้เชิญ หัวหน้าช่วงชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระ ทุกลุ่มสาระ เพื่อแจ้งวงเงินจัดสรร และให้การบ้าน ไปปรึกษาหารือ เพื่อเสนอแผน จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อพัฒนางานของแต่ละส่วนงาน โดยยึดกรอบ การพัฒนา 444-777  รอบ ๔ เดือนที่ ๒ ได้แก่  พัฒนา 7 ประการ คือ
1.มีห้องสมุด 3 ดี
2.มีห้องปฏิบัติการ
3.มีศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
4.มีศูนย์กีฬาชุมชน
5.มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ
6.มีครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้และใช้ไอซีที
7.มีการบริหารที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
การประชุมในวันนี้ในช่วงบ่าย จึงมีสาระสำคัญที่ ให้ทุกกลุ่มสาระ และหัวหน้าช่วงชั้น ไปพิจารณา กรอบงานของกลุ่มสาระต่าง ๆ จะทำอะไรที่จะใช้เงิน ๒ ล้านนี้ เสริมต่องานให้เข้าเป้าหมายกรอบงานให้มากที่สุด และไม่หลุดจากเป้าหมาย ๗ เรื่องข้างต้น ที่สำคัญ งานนี้ต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นี้ ฉะนั้นคุณครูทุกท่านต้องการทำอะไรที่อยู่ในกรอบนี้ให้เสนอได้ที่หน.ช่วงชั้น หรือหน.กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องได้ เพราะการที่ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผน ถือว่าเป็นความสำเร็จเบื้องต้นก่อนที่จะร่วมพัฒนางานต่าง ๆ ต่อไป ส่วนในวันนี้เช่นเดียวกัน ได้มีการประชุมคณะทำงานห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาข้อแรกในรอบนี้ ซึ่งในวันที่ ๑๖-๑๘ ก.พ. ที่ผ่านมา รองฯสุพรรณ และ คุณครูทิติยา ได้มีโอกาสไปประชุมอบรมและมีโอกาสได้ดูงานในการจัดอบรม โครงการห้องสมุด ๓ ดี ของ สำนักวิชาการ สพฐ.จัดโครงการ จึงจะมีการตั้งคณะทำงานสำหรับห้องสมุด ๓ ดี ต่อไป  นอกจากนี้ได้ประสานงานกับสำนักวิทยากร ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เพื่อขอดูงานในวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.พ. ๕๔ นี้เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.


๕.เรื่องการรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขณะนี้ในระดับอนุบาล ได้ประกาศผลการรับนักเรียนใหม่เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้นักเรียน อนุบาล ๓ ขวบ รับไว้ ๗๐ คน  อนุบาล ๑ จำนวน ๑๐๕ คน อนุบาล ๒ จำนวน ๑๐๕ คน  นโยบายตามหลักการรับนักเรียน ได้พิจารณาตามลำดับดังนี้ อันดับที่ ๑ พิจารณาจากนักเรียนในเขตปริการ ได้แก่ หมู่ ๒,๙,๑๐ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ก่อน หากยังมีโควต้าเหลือ จึงพิจารณาจากเด็กนอกเขตบริการ และเมื่อสิ้นสุดการรับสมัครเข้าเรียน มีปริมาณมากเกินแผนที่กำหนดไว้ ให้ใช้วิธีจับฉลาก ซึ่งกระบวนการทั้งหมดได้ทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ ยุติธรรม   จึงนำมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบ เพราะบางครั้งอาจจะมีผู้ปกครองมาสอบถามวิธีรับนักเรียนใหม่ของโรงเรียน จะได้ช่วยกันตอบคำถาม และชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง  สำหรับ การรับนักเรียน ในป.๑ ก็ใช้วิธีพิจารณาเช่นเดียวกัน จะมีอีกประเด็นหนึ่งคือ นักเรียนในชั้น ป.๑ จะพิจารณาจากนักเรียนที่จะเลื่อนชั้นจากอนุบาล ๒ ขึ้นมา และได้มาแสดงความจำนงเพื่อเข้าเรียนต่อ ป.๑ ในปีการศึกษาหน้า ถ้าไม่มาแสดงความประสงค์ไว้ ก็แสดงว่าสละสิทธิ์
๖. การร่วมชุมนุมวงดุริยางค์ หรือวงโยธวาทิตนักเรียน ที่จัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชา และ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ในงานนี้โรงเรียนวัดมโนรม ได้นำนักเรียนร่วมแสดงความสามารถด้วย ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่นักเรียนของเราจะใช้เครื่องดนตรีสากล ที่เป็นชุดทองเหลือง  ภาษาดนตรีเรียกว่าอะไรจะสืบค้นมาใช้ให้ถูกต้องภายหลัง  เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสฟังการบรรเลง และท่าทางการแสดงแล้ว คิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากทีเดียว ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจกับ โยธวาทิตของเรา เรื่องนี้ยุ่งยากและยิ่งใหญ่ไม่แพ้การสร้างกรุงโรม  เพราะการทำวงประเภทนี้มีความยุ่งยากมาก เนื่องจากเรายังไม่มีครูประจำที่มีความสามารถด้านนี้  ครูศิวิมล ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นผู้บริหารโครงการ ที่ต้องติดต่อ หาครู หรือวิทยากรภายนอก มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม  เราทำโครงการนี้ซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่อง ในชื่อโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษนักเรียนด้านดนตรีสากล  และหลังจากที่ได้ร่วมชุมนุมดุริยางค์แล้ว หลังจากสอบเสร็จ จะมีการเข้าค่ายฝึกซ้อมที่โรงเรียน ๒ ระยะ ได้แก่ ช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ มี.ค.๕๔ กับก่อนเปิดภาคเรียนอีก ๑ สัปดาห์ วันที่ ๙-๑๕ พ.ค.๕๔ ซึ่งในเรื่องนี้คงต้องอาศัยพวกเราอีกหลายท่านในการดูแลนักเรียนระหว่างเข้าค่ายฝึกซ้อม วงโยธวาทิต ของเรา
สำหรับวันนี้คงแจ้งความเคลื่อนไหวในโรงเรียนของเราไว้เพียงเท่านี้ ....สวัสดีครับ

4 ความคิดเห็น:

 1. นางแพรวพร อุดมทรัพย์23 กุมภาพันธ์ 2554 09:07

  หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล รับทราบ

  ตอบลบ
 2. สมพิศ ชินวงศ์23 กุมภาพันธ์ 2554 14:28

  รับทราบ
  เรื่อง การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ วันนี้มีผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 91 คน ซึ่งยังมีโควต้าเหลืออีก 29 คน ขณะนี้ก็ยังทำการรับเพิ่มอยู่เรื่อยๆค่ะ

  ตอบลบ
 3. อโนทัย สงวนวงษ์23 กุมภาพันธ์ 2554 21:19

  หัวหน้าบรรณารักษ์ควรแต่งตั้งจากมาสเตอร์ทิชเชอร์บรรณารักษ์เพราะมีความรู้ดีและเอกภาษาไทยด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 4. นางประภี คำประทุม28 กุมภาพันธ์ 2554 09:54

  หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2รับทราบ

  ตอบลบ