วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.ชบ.3 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สมัยก่อนเรียกว่าประชุมประจำเดือน ของผู้บริหารโรงเรียน  แต่บางคนบอกว่าใช้คำไม่สุภาพ   จึงมีการใช้คำอื่น ๆ ให้ดูดีขึ้น และอาจจะเหมารวมไปถึง เป็นโครงการประจำปีของ สำนักงานเขต ไว้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายเช่น อาหารว่าง อาหารกลางวัน อีกด้วย ทำให้เข้าใจดีว่าอย่างน้อยต้องมีการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการ  ติดตามงาน พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียน  วันนี้จึงเอาวาระการประชุมมาเพื่อแจ้งให้ทราบ และหลายเรื่องที่ผมยังไม่ได้แจ้งให้ที่ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรได้ทราบ จะได้ถือโอกาสแจ้งให้ทราบในบล็อกนี้   สำหรับประธานที่ประชุมได้แก่ นายอัศนีย์ ศรีสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 ซึ่งท่านมาเตรียมตัวพร้อมก่อนเปิดประชุม ในเรื่องนี้ถือว่าท่านเป็นแบบอย่างดีในเรื่องการรักษาเวลา

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครั้งที่ 3/2554
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2554
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
----------------------------
ผู้มาประชุม 
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1. นายอัศนีย์  ศรีสุข                         ผอ.สพป.ชบ.3
2. นายวสันต์  อุษณีษ์พันธุ์                   รอง ผอ.สพป.ชบ.3
3. นายศุภมิตร  ศิรกัณฑะมากุล             รอง ผอ.สพป.ชบ.3
4. นางสาวสมทรง  ส่งเสริม                  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
6. นางสุธารัตน์  เตียวปิยกุล                 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
7. นางศิริพร  สิทธิประการ                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
8. นางสาวนงนุช  อนันต์วัฒนชัย            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. นายสมพงษ์  บุหงาเกษมสุข               ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน           
10. นางสาวจินดา  ถวิลหา                  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน บางละมุง 1
1. นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางละมุง
2. นายมงคล  แย้มเกษร                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง
3. นางสุชาดา  วุฒิศิริ                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม             
4. นายวัชรินทร์  ศรีเปารยะ                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด
5. นางสาวพิชญา  แซ่เล้า                    (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
6. นางกาญจนา  ทองเจริญ                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโรงหีบ
7. นายพรชัย  บุญเลิศธนโชค                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย      
8. นางวิไลวรรณ  ชำนาญสิทธิ์               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัง
9. นายจวน สุดใจรัก                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
10. นายธนาชัย  วงศาโรจน์                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
11. นางรัศมี  จันทะเลิศ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคาม 
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน บางละมุง 2
1. นายชรัตน์  จีนขาวขำ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต
2. นายสาธิต  อุส่าห์ดี                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่ง
3. นางสาวพาณีวรรณ  จันทร์แสนศรี       (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
4. นายเสกสรร  สุขเลิศ                      (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบประชัน
5. นายปรีชา  เร่งขวนขวาย                 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
6. นายสามารถ  อุดม                        (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า
7. นายวิศิษฏ์  อ้นขวัญเมือง                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูไทร
 ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน บางละมุง 3
1. นายสมโชค  ยินดีสุข                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส
2. นางนวลนภา  สนใจการค้า               ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
3 นายประทีป  ศรีรักษา                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
4. นางสาวนพวรรณ  คนซื่อ                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
5. นายปราโมทย์   เงินทอง                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลม
6. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน บางละมุง 4
1. นายวิชาญ  ทองดา                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง
2. นายชัยยศ  นาเมืองรักษ์                  (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยใหญ่
3. นางสาวพรพิศ  อภิชิตพงศ์ชัย             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งละหาน
4. นายประเสริฐ  กลิ่นหอมหวล             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากนอก
5. นางสาวเปรมประภา  สุมางกูร           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง
6. นางเบญจมาศ  นิมานนท์                 รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนอก                                     
7. นายวรวิทย์  แจ่มใส                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา                                
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ศรีราชา 1
1. นายสนธยา  นาคปฐม                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม                         
2. นางบงกช  คำภาบุตร                     (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง            
3. นางสาวอัมพร  บำรุงผล                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา
4. นางอัมพา  ถ้วยงาม                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากยายจีน
5. นายมงคล  สุวรรณกล่อม                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม
6. นายกันตทัช  บุตรคำ                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคล้า
7. นายคมกริช  วงศาโรจน์                   (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
8. นายประสาน  จินตนากูล                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง
9. นายธวัชชัย  ชูเชิด                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังค้อ
10. นางประไพ  พ้นภัยพาล                 (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ
11. นายประสงค์  ชื้อประเสริฐ              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน
12. นายอำพล  อินกล่ำ                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ    
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ศรีราชา 2
1. นายสำราญ  อารีราษฎร์                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน   
2. นางอรุณ  นุชศิริ                           (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตอง
3. นายประทีป  ปรีชา                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งดารา
4. นางสาวอัญญา  หมื่นกล้าหาญ           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน
5. นางบุญนภัส  บุญไทร                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะแบก
6. นายอัศวิน  ราวุธกุล                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบบอน          
7. นางสาวจินดา  เกษศรี                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน
8. นายอดิศร  เสริมสุนทรศิลป์               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน
9. นายญาณวุฒิ  บัวทอง                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก
9. นายดำรงศักดิ์  สิทธิแพทย์                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
10. นางศิประภา  คุณปลื้ม                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคันทรง                             
11. นายภาณุ  ภาณุพินทุ                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเวิง
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ศรีราชา 3
1. นายไชยา  บุญเรือง                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระประทานพร
2. นางพัชรินทร์  โกศล                       รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
3. นางสาวอัจฉรา  สนคีรีวัฒน์              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกรุ
4. นายวินัย  บัวป้อง                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม
5. นางสาวอรุณี  พงษ์สุวิริยสกุล             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาฉลาก
6. นายสายัณห์  อนันตชาติ                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทางตรง
7. นายชัยพัฒน์  เชื่อมชิต                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 
8. นายสัญชัย  ฉลาดคิด                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหิน                                  
9. นางสาวบุษบาวรรณ  แจ้งชื่น             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพร้าว
10. นางสาวณัฐธพิมพ์  สุทธินานนท์         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 
11. นางประภา  ตันติวุฒิ                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม                        
12. นางดวงสมร  ราวุธกุล                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองขาม 
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน สัตหีบ 1
1. นายฐิติชัย  จุฑาพรรณาชาติ              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาจอมเทียน
2. นายธงชัย  เนื่องสิทธะ                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า
3. นายคงเดช  โชติจำลอง                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์
4. นางปิยะฉัตร  วารีชล                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินวง
5. นางสาวปาริชาติ  เชื้อชวลิต               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน สัตหีบ 2
1. นายวุฒิชัย  วีระวัฒน์                     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
2. นางมณี  สำราญจิตต์                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว
3. นางเครือวัลย์  พึ่งสุรินทร์                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
4. นายโฆษิต  เสตะจิต                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
5. นางอภิรมย์  เป็นสุข                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน สัตหีบ 3
1. นายธเนศพงษ์  รัศมี                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขลอด
2. นางเกศรา  เผือกนาง                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาบายศรี
3. นายธัญญา  อินทศร                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน  กม.5
4. นางเรณู  บัวศรีจันทร์                     ผู้อำนวยการโรงเรียนจุกเสม็ด
5. นางจรรยา  เสมา                         ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร                  
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายจักรพงศ์  สุวรรณรัศมี                รอง ผอ.สพป.ชบ.3                  ไปราชการ
2. นายชาญ  สุคนธ์สราญ                    รอง ผอ.สพป.ชบ.3                  ไปราชการ
3. นายสุขสันต์  สายงาม                     หัวหน้าหน่วยนิเทศติดตามฯ       ไปราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวศรีวิน  ธรรมรังรอง               ศึกษานิเทศก์
2. นางปิ่นเพชร  แช่มช้อย                   นักจัดการงานทั่วไปฯ
3. นางรุ่งรัตน์  พฤติวรพงศ์กุล               นักจัดการงานทั่วไปฯ
4. นางเบญจา  พันธุ์ทอง                     นักจัดการงานทั่วไปฯ
5. นางวีณา  เสถียรพักตร์                    นักจัดการงานทั่วไปฯ
6. นางละออง  ภู่เฉลิมศักดิ์                   นักจัดการงานทั่วไปฯ
7. นางดอกไม้  ทรัพย์แสง                    นักประชาสัมพันธ์ฯ
8. นางพิไลพร  พรหนองแสน                นักประชาสัมพันธ์ฯ
9. นายเอนก  ยังให้ผล                       นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
10. นางสาวกิ่งแก้ว  เจนจิรวัฒนา           นักวิชาการเงินฯ
11. นางอิสริยารักษ์  มหาโยธี                นักวิชาการเงินฯ
12 นางสาวลาวัลย์  กิตติธรรมโม            นักวิชาการเงินฯ
13. นางทิพาภรณ์  ขลิบศรี                  เจ้าพนักงานการเงินฯ
14. นางอังสนา  ศรีประเสริฐ                เจ้าพนักงานพัสดุฯ
15. นางศศิกัญญา  วงศ์แสน                 เจ้าพนักงานการเงินฯ
16. นางพัชรา  บุรีเทศน์                     นักวิชาการศึกษาฯ
17. นางวณิชยา  อุ่นเรือน                    นักวิชาการศึกษาฯ
18. นางสาวเฉลิมรัตน์  สันธนะวิทย์         นักวิเคราะห์นโยบายฯ
19. นางพิชฌารักษ์  ภานุมาส               นักวิเคราะห์นโยบายฯ
20. นางสำอาง  ชาญพนา                             นักวิเคราะห์นโยบายฯ
21.นางจุฬาภรณ์  ทัศพร                     นักวิเคราะห์นโยบายฯ
22. นางอรทัย  ลีลา                          นักวิเคราะห์นโยบายฯ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.          
                    ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม นายอัศนีย์  ศรีสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการก่อน
การประชุม  ดังนี้
         1. CD ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง ปิดทอง
หลังพระตอน ความฝันอันสูงสุด
                         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่ง CD ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง ปิดทองหลังพระ ตอน ความฝันอันสูงสุด เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับการถวายพระราชสมัญญา พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
โดยบริษัทไทยเทเลวิชั่น จำกัด ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนได้ทำการผลิตภาพยนตร์ดังกล่าวขึ้น
ซึ่ง นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีดำริให้การสนับสนุนโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ มาเพื่อแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาในสังกัดฉายเผยแพร่ในห้องประชุมของสถานศึกษา
                       ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จึงขอมอบ CD ดังกล่าว ให้แก่โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 แผ่น เพื่อฉายเผยแพร่ในห้องประชุมของสถานศึกษาต่อไป
                   2. โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2554
                       ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และ องค์กรภาคี ได้ดำเนิน โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหรือ “V-Star ดาวแห่ง
ความดี เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ฯ
                       ในการนี้ ผู้แทนชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว
ที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
    1.1 การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
         ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น อุปกรณ์สำหรับสนาม
เด็กเล่น หุ่นรูปปั้นต่าง ๆ ประตูรั้ว เครื่องทำน้ำเย็น สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ว่ามีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ หากตรวจพบสิ่งใดที่อาจเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนให้รีบปรับปรุง แก้ไข หรือนำไปทำลาย แล้วแต่กรณี เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายแก่นักเรียน รวมถึงครูและและบุคคลทั่วไป
ที่ประชุม  รับทราบ
                    1.2 การจัดทำวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร/ประกาศเกียรติคุณบัตร
                          การจัดทำวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร/ประกาศเกียรติคุณบัตรต่าง ๆ ที่โรงเรียน หรือกลุ่มโรงเรียนจัดอบรม พัฒนานักเรียน ครู หรือกิจกรรมแข่งขันต่าง ๆ ขอให้จัดทำโดยมีรูปแบบตามที่แนบอยู่ในวาระการประชุมนี้เท่านั้น และหากคุณครูนำไปใช้เพื่อสิทธิต่าง ๆ ในการย้าย ให้ถือว่าเป็นวุฒิบัตรฯ ระดับโรงเรียนหรือระดับกลุ่มโรงเรียน (รูปแบบการจัดทำวุฒิบัตรฯ ได้แจ้งให้ทราบในที่ประชุมแล้ว)
ที่ประชุม  รับทราบ
                   1.3 แสดงความยินดี
                        ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ
จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวิโรจน์  อัมพรวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยใหญ่ และนายปรีชา  เร่งขวนขวาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
ที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่  11  มกราคม  2554
          ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1/2554 วันที่  11  มกราคม  2554  เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                     3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                     1. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
                         สืบเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษา
ตลอดชีวิต จึงกำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่มีเป้าหมาย ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่านให้เป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ของคนไทยเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 จึงกำหนด
               1) ให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
               2) ให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน
               3) ให้ปี พ.ศ.2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน
               4) ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เป็นรูปธรรม
                       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำฉบับร่าง แผนงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด (1 ป 4 ส) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามนโยบาลรัฐบาล ดังนี้
               แผนงานที่ 1     ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านแบบ ระเบิดจากข้างใน
ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               แผนงานที่ 2     เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านของนักเรียนและพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน
               แผนงานที่ 3     สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุดให้
เอื้อต่อการอ่านของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน ให้มีการบูรณาการการอ่านกับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
               แผนงานที่ 4     ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งชุมชนและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการดำเนินงานห้องสมุด
               แผนงานที่ 5     สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน และการดำเนินงานห้องสมุด
                       ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำลังจัดทำคู่มือดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มอบแก่โรงเรียนในสังกัดต่อไป
ที่ประชุม  รับทราบ
                         2. โรงเรียนแหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)
                             ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง จัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2550 ถึงปัจจุบันนั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เสนอชื่อโรงเรียน 2 โรง
                             1) อนุบาลบ้านบางพระ            อำเภอศรีราชา
                             2) อนุบาลบ้านเตาถ่าน             อำเภอสัตหีบ
เป็น โรงเรียนแหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ซึ่งกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรทรัพยากรและความรู้สู่โรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ และโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
ให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านแหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)    
ของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง
ที่ประชุม  รับทราบ
                          3. โรงเรียนที่มีรูปแบบวิธีสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
                               ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนารูปแบบวิธีสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จเป็นแนวทางการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ จึงมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนเขตละ 1 โรงเรียน นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 คัดเลือกโรงเรียนวัดนาพร้าว อำเภอศรีราชา เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบวิธีสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ โดยพิจารณาจาก
                   1) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                   2) มีครูสอนภาษาไทยที่มีผลงานการสอนเป็นแบบอย่างได้ดี
                   3) มีสื่อการสอนที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน
                   ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรทรัพยากรและความรู้สู่โรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป เพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดนาพร้าว ให้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จเป็นแนวทางแก่โรงเรียนในสังกัดได้
ที่ประชุม  รับทราบ
                          4. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ( NT )
                               กลุ่มงานวัด และประเมินผลทางการศึกษา จัดทำรายละเอียด และปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ให้ทุกโรงเรียนได้ศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ  ระดับกลุ่มโรงเรียน/คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ  ระดับกลุ่มโรงเรียนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ให้ทุกกลุ่มโรงเรียนนำรายชื่อที่จัดเตรียมไว้ รายละเอียดได้แจ้งให้ทราบในที่ประชุมแล้ว
ที่ประชุม  รับทราบ
                          5. การจัดทำคู่มือทางวิชาการ
                              ด้วย ดร.จักรพงศ์  สุวรรณรัศมี ได้จัดทำคู่มือทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ คู่มือการวิจัยในสถานศึกษา และคู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะเด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (http://www.chon3.org/) หรือโรงเรียนทนาพรวิทยา (งานประชาสัมพันธ์)
และเว็บไซต์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา (งานวิจัยเขต 3)  
ที่ประชุม  รับทราบ
                     3 กลุ่มบริหารงานบุคคล        
              1. การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3                
                 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกข้าราชการครูฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 ราย ได้แก่
          1. นางดารณี  กีรติปกรณ์           ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนอก
          2. นายไทยภูษา  สุวรรณพันธ์      ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
ที่ประชุม  รับทราบ
                       2. แบบรายงานกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทำผิดวินัย
                         ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีรายงานกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทำผิดวินัย จำนวน 2 ราย รายละเอียดแจ้งให้ทราบในที่ประชุมแล้ว
ที่ประชุม  รับทราบ
                      3. การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนตามผลการคัดเลือก
                         ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนว่าง 6 ตำแหน่ง คือ
                             1. รองผู้อำนวยการบ้านทุ่งคา
                             2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน
                             3. รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
                             4. รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
                             5. รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่ง
                             6. รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาเลือกสถานศึกษา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อจะได้ดำเนินการแต่งตั้งต่อไป
ที่ประชุม  รับทราบ
                     4. แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
                        เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการยื่นคำร้องขอย้าย ซึ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่าน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ซึ่งจะครบ 2 ปี ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งจะแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งครู ในหลักเกณฑ์การย้ายกำหนดให้ผู้ที่พ้นทดลองที่ผ่านการพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ซี่งต้องมีคำสั่งให้พ้นทดลอง สามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ จึงขอให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูกรณีดังกล่าว ให้รีบดำเนินการโดยเร็ว เพื่อมิให้ข้าราชการครูดังกล่าวเสียสิทธิในการยื่นคำร้องขอย้าย
ที่ประชุม  รับทราบ
                      5 แจ้งตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา   
                         ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้รับย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 ตำแหน่ง ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีตำแหน่งว่าง คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม ซึ่งประกาศเป็นตำแหน่งว่าง หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้
ที่ประชุม  รับทราบ
                      6 สำรวจความต้องการวิชาเอก 
                         ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนสำรวจความต้องการวิชาเอก 3 อันดับ เพื่อเป็นข้อมูลในการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
 ราชการนั้น ปรากฏว่า ยังมีหลายโรงเรียนยังไม่ได้แจ้งข้อมูลวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน ขอให้แจ้งข้อมูลที่กลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันนี้
ที่ประชุม  รับทราบ
                     7. การจัดสรรอัตราจ้างให้โรงเรียน
                        ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรอัตราจ้าง หลายโรงเรียนได้ให้ข้อมูลว่าไม่สามารถสรรหาอัตราจ้างมาทำสัญญาจ้างได้ เนื่องจากประกาศรับสมัครไปแล้ว 3 ครั้ง ก็ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ เรื่องนี้ อ.ก.ค.ศ.
ได้นำหารือในที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. ว่าจะหาทางแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งได้แนวทางว่าในโอกาสต่อไป คงต้องจัดสรรตำแหน่งครูผู้ช่วยไปให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถสรรหาอัตราจ้างได้
ที่ประชุม  รับทราบ                
                     3 กลุ่มนโยบายและแผน
                        1. การจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ
                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 มีคำสั่งให้จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนภาครัฐ จำนวน 8 กลุ่มโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายทั้ง 4 ด้าน คือ 1)ด้านวิชาการ 2)ด้านงบประมาณ 3)ด้านการบริหารบุคคล และ 4)ด้านการบริหารทั่วไป โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมกันกำกับดูแล นั้น
                          บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 มีมติเห็นชอบให้แบ่งกลุ่มโรงเรียนจาก 1 กลุ่มโรงเรียน เป็น 3 กลุ่มโรงเรียน คือ 1)กลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 1 2)กลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2 และ 3)กลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 3 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากกลุ่มโรงเรียนเดิมมีขนาดใหญ่เพราะรวมทุกโรงเรียนในอำเภอสัตหีบ ซึ่งแต่ละ
โรงเรียนมีระยะห่างกัน รายละเอียดกลุ่มโรงเรียนแจ้งให้ทราบในที่ประชุมแล้ว
ที่ประชุม  รับทราบ
                   3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                       1. ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกัน ควบคุมเชื้อโรตาไวรัส (Rotavirus)
 ในช่วงฤดูหนาว
                           เนื่องจากขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานควบคุมโรค ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งว่า พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง จำนวน 25 ราย ซึ่งเชื้อโรตาไวรัส (Rotavirus) นี้ ก่อให้เกิดอาการอาเจียนรุนแรงในเด็ก มีไข้และมีอาการถ่ายเหลว เบื่ออาหารร่วมด้วย เชื้อนี้สามารถติดต่อได้ง่ายจากการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนและการสัมผัสสิ่งของที่มีปนเปื้อนเชื้อติดอยู่ นอกจากนี้ยังอาจติดต่อทางการหายใจและกลืนเชื้อลงไป                                            
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการเบื้องต้นที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอของแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกัน ควบคุมเชื้อโรตาไวรัส (Rotavirus) ดังนี้
                             1. เน้นการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ดื่มน้ำสะอาด
                             2. ปรับสุขนิสัยส่วนบุคคลโดยเน้นการล้างมือด้วยสบู่ที่ถูกวิธีก่อนรับประทานอาหารและหลังจากการถ่ายอุจจาระ
                             3. แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนให้นักเรียนที่ป่วยหยุดเรียนอีกอย่างน้อย 3 วันหลังจากไม่มีอาการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและแนะนำให้ล้างมือบ่อย ๆ
ที่ประชุม  รับทราบ
                        2. การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะตามโครงการ To Be Number One ในเขตอำเภอบางละมุง
                           ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กำหนดนโยบายให้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส (ม.1-3) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เน้นในกลุ่มเสี่ยง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำผลการตรวจไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา โดยไม่ถือเป็นความบกพร่องของผู้บริหารสถานศึกษา
                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในเขตอำเภอบางละมุง อำนวยความสะดวกในการตรวจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย สำหรับกำหนดวันที่จะเข้าตรวจ ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุงจะประสานกับทางสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
       (นักเรียนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกเร หนีเรียน ก้าวร้าว สูบบุหรี่ หรือมาโรงเรียนสาย เฉพาะนักเรียนชาย)
ที่ประชุม  รับทราบ      
                              3. การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
                            ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 (หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่ ศธ 04036/8326 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2553) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ติดตามทวงถามในที่ประชุมผู้บริหารวันที่ 20 มกราคม 2554 นั้น                                                           
                   บัดนี้ สถานศึกษาในสังกัดยังไม่รายงาน จำนวน 17 โรงเรียน ดังนี้
                   อำเภอศรีราชา
                   1. อนุบาลบ้านบางพระ             2. บ้านห้วยกรุ             3. บ้านชากยายจีน
                   4. บ้านห้วยกุ่ม                      5. บ้านหนองปรือ         6. บ้านบึง
                   7. วัดมโนรม                         8. วัดแหลมฉบัง           9. บ้านบ่อวิน
                   10. บ้านวังค้อ                                                                      
                   อำเภอบางละมุง
                   1. บ้านนอก                         2. บ้านโรงหีบ             3. วัดสว่างอารมณ์
                   4. วัดบุญสัมพันธ์                    5. บ้านทุ่งกลม
                   อำเภอสัตหีบ
                   1. บ้านหินวง                        2. ชุมชนบ้านบางเสร่
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ขอให้สถานศึกษาทั้ง 17 แห่ง รายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยด่วน เพื่อรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทราบต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554)
ที่ประชุม  รับทราบ      
                                 4. ผลการแข่งขันกิจกรรม ศักยภาพเป็นเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 60
                         ผลการแข่งขันกิจกรรมศักยภาพเป็นเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 60  รายละเอียดแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว  
ที่ประชุม  รับทราบ
                      5. แจ้งเตือนนักเรียนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวง
                         ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับแจ้งจากศูนย์บริการประชาชน(สายด่วนการศึกษา 1579) กรณีมีผู้ปกครองเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและแจ้งเตือนนักเรียนภายในโรงเรียนที่อาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกลวงทางโทรศัพท์และข้อความบนมือถือให้โอนเงินเข้าธนาคาร ผู้ปกครองรายนี้
แจ้งว่าบุตรตนเองมีอายุเพียง 12 ปี อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่เคยมีบัตรเครดิตและไม่เคยเป็นหนี้สิน
แต่มีผู้อ้างตัวว่าเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง โทรศัพท์ทวงหนี้บัตรเครดิต จำนวน 39,000 บาท และให้
บุตรโอนเงินเข้าธนาคารให้ เมื่อโทรกลับไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาปรากฏว่าไม่มีผู้รับสาย กลุ่มมิจฉาชีพส่วนใหญ่จะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน และเห็นว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นภัยกับเด็กนักเรียน
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จึงขอให้สถานศึกษาแจ้งเตือนนักเรียนให้ระมัดระวัง ซึ่งอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกลวงทางโทรศัพท์และข้อความบนมือถือให้โอนเงินเข้า
ธนาคารตามที่เป็นข่าว
ที่ประชุม  รับทราบ
                      6. แผนปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % จังหวัดชลบุรี
                         ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เห็นชอบตามข้อเสนอของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ประกาศให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 %จังหวัดชลบุรีจึงจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จึงขอให้สถานศึกษาประชุมนักเรียนให้ทราบว่าปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจจริงจับจริง
ประสานขอสนับสนุนตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายให้นักเรียนเรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง หรืออาจพิจารณาให้มีมาตรการตัดคะแนนพฤติกรรมที่กระทำผิดวินัยจราจร และจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้สถานศึกษารายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชลบุรี เขต 3 ทราบทุกภาคการศึกษา เพื่อรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป
ที่ประชุม  รับทราบ
                      7. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองรภัญญะ ประจำปี 2554
                         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วัดนอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สถานศึกษาใดประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าประกวดสวดมนต์ให้สมัครโดยตรงที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
ที่ประชุม  รับทราบ
                      8. การโอนค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553 จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานข้อมูลการได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2553 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป
เพื่อประกอบการพิจารณาหาแนวทางในการสนับสนุนและประสานการดำเนินงานต่อไป ภายในวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2554
ที่ประชุม  รับทราบ
                      9. การอบรมโครงการขยายผลการใช้โปรแกรมรายงานข้อมูลการรับนักเรียนประจำปี 2554
                         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการขยายผลการใช้
โปรแกรมรายงานข้อมูลการรับนักเรียนประจำปี 2554 ขึ้น โดยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนส์และถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.plan.obec.go.th ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00-16.30 น.
ที่ประชุม  รับทราบ
                   3 หน่วยตรวจสอบภายใน    
             1. การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554       
                          ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
จะดำเนินการตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 4 โรงเรียน โดยตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน
ระบบการควบคุมภายใน โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และโครงการเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกำหนดการ ดังนี้
                   1. โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย                  11 กุมภาพันธ์ 2554
                   2. โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่                 21 กุมภาพันธ์ 2554
                   3. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์                   22 กุมภาพันธ์ 2554
                   4. โรงเรียนอนุบาลบางละมุง                 28 กุมภาพันธ์ 2554
                   จึงขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมสำหรับรองรับการตรวจสอบด้วย (หนังสือ สพป.ชบ.3 ที่ ศธ 04036/776 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554)
ที่ประชุม  รับทราบ
             2. ซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
                          เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีการดำเนินการจ่ายหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนได้ตามเหมาะสม ดังนี้
1.       ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียน หรือให้ยืมใช้
2.       ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียน จัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตแจกจ่ายให้แก่
นักเรียน
3.       ค่าอาหารกลางวัน จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร หรือจ้างเหมาทำอาหารหรือจ่าย
เป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง
4.       ค่าพาหนะในการเดินทาง จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง หรือจ้างเหมารับส่ง
นักเรียน
                   โดยให้ใช้ในลักษณะแบบ ถัวจ่าย ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายนักเรียน ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง
ที่ประชุม  รับทราบ
            3. การตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษา
               ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษา พบประเด็นปัญหาว่า
สถานศึกษาเก็บรักษาเงินสดในมือเกินวงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และมีการนำเงินผลประโยชน์ที่ได้รับจากบุคคลภายนอกขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ฝากเข้าบัญชีสมาคมผู้ปกครอง บัญชีสวัสดิการต่าง ๆ ของสถานศึกษา หรือนำเงินไปจ่ายค่าวัสดุในการก่อสร้าง โดยใช้แรงงานนักการภารโรงของสถานศึกษา โดยมิได้นำเงินเข้าเป็นเงินรายได้สถานศึกษา ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษา พ.ศ.2546 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา พ.ศ.2549 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ทักท้วงให้เรียกเงินคืนนำส่งเป็นเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาถือปฏิบัติตามแนวการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดย
เคร่งครัด รายละเอียดแจ้งให้ทราบในที่ประชุมแล้ว
 ที่ประชุม  รับทราบ                                                                                            
                  3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
                     ไม่มีวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม  รับทราบ
       3 กลุ่มอำนวยการ
       1. การกำหนดให้มีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันรัฐพิธี
                   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/24244 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เรื่อง การกำหนดให้มีวันพระบาทสมเด็จ  
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันรัฐพิธี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เห็นชอบให้วันที่
18 ตุลาคม ของทุกปี เป็น วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้เป็นวันรัฐพิธี รายละเอียด
ได้แจ้งให้โรงเรียนทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ ศธ 04036/779 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 
                                จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการครูในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
 ที่ประชุม  รับทราบ
                  3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
      1. รายงานยอดเงินส่งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
(กองทุนครูของแผ่นดิน)
                    สรุปยอดเงินที่นำส่งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา (กองทุนครู
ของแผ่นดิน) ดังนี้
                   ครั้งที่ 1 นำส่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554  รวมยอดเงินทั้งสิ้น  277,227.99 บาท
                   ครั้งที่ 2 นำส่งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 รวมยอดเงินทั้งสิ้น  181,680.00 บาท
                                                ยอดเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้นำส่ง         17,500.00 บาท
                   สรุปยอดเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น                                  476,407.99 บาท
               ประธานฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และผู้มีจิตศรัทธาที่ท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้
ที่ประชุม  รับทราบ      
                     2. ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.
                        ขณะนี้ สำนักงาน กบข. ได้จัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2553 มาให้แล้ว
จึงให้ผู้บริหารไปรับใบแจ้งยอดเงินฯ และใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     
ที่ประชุม  รับทราบ          
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา          
                         ไม่มี           
ที่ประชุม  รับทราบ                                    
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ
                    5.1 เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
                             นายวัชรินทร์  ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด สอบถามเรื่องการแจ้งคืนเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ซึ่งแจ้งให้ทราบในระบบ e-office นั้น
                        ประธานฯ จึงให้นายวสันต์  อุษณีษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ
                   5.2 การย้ายผู้บริหารโรงเรียน
                        นางสาวพรพิศ  อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งละหาน สอบถามเรื่องการย้ายผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
                         ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถาม และนายวัชรินทร์  ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด ในฐานะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม  รับทราบ
เลิกประชุมเวลา  11.20 น.

          รุ่งรัตน์  พฤติวรพงศ์กุล                                          สมทรง  ส่งเสริม
       (นางรุ่งรัตน์  พฤติวรพงศ์กุล)                                  (นางสาวสมทรง  ส่งเสริม)
      ผู้จดรายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม

3 ความคิดเห็น:

 1. นางประภี คำประทุม11 กุมภาพันธ์ 2554 14:07

  หัวหน้าช่วงชั้นที 2 รับทราบ
  นางประภี คำประทุม

  ตอบลบ
 2. นางแพรวพร อุดมทรัพย์14 กุมภาพันธ์ 2554 09:53

  นางแพรวพร อุดมทรัพย์ หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล รับทราบ

  ตอบลบ
 3. สมพิศ ชินวงศ์16 กุมภาพันธ์ 2554 16:39

  รับทราบ

  ตอบลบ