วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.(ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.)

 เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ได้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนของ สพป.ชบ. ๓ ท่านอัศนีย์ ศรีสุข ได้นำนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.(ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.) มาแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน ก่อนที่จะกำหนดจุดเน้น ท่าน ดร.ชินภัทร ได้แจ้งปัญหาใหญ่ของการพัฒนาการศึกษาไทยในโรงเรียน สพฐ. ๒ ข้อ ได้แก่
๑. ทำงานไม่ตรงกับภารกิจที่แท้จริง
๒. งานและโครงการต่าง ๆ มากเกินไปหาจุดเน้นไม่ได้

จุดเน้น 10 ประการ สพฐ.
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2554 ที่ได้กำหนดจุดเน้น 10 เรื่อง ดังนี้
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะต้องสูงขึ้นทั้งกลุ่มสาระวิชาหลัก
2.  นักเรียนช่วงชั้นที่ 1-3 จะต้องอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
3.  คุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึกการรักชาติ
4.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศ
5.  การศึกษาทางเลือก เพื่อผู้เรียนที่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กชายขอบ จะต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
6.  การวางรากฐานให้กับผู้เรียน โดยเน้นการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.  เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8.  การบริหารจัดการด้านการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้
9.  บริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ
10.การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
        จุดเน้นทั้ง 10 ประการนี้  จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 โดยจะมีโครงการและหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2 ความคิดเห็น:

  1. แพรวพร อุดมทรัพย์14 เมษายน 2554 11:48

    ครูอนุบาล รับทราบค่ะ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ15 เมษายน 2554 18:49

    สมพิศ อโนทัยรับทราบ

    ตอบลบ