วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

การร่วมเป็นคณะทำงานในการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ได้กำหนดของความร่วมมือโรงเรียนวัดมโนรม เป็นสนามสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย  จำนวน ๒๐ ห้องสอบ และขอความร่วมมือ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสถานที่ห้องสอบ จำนวน ๑๐ คน  และคณะกรรมการคุมสอบ จำนวน ๔๐ คน ในวันที่ ๒๕ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ นี้  จึงขอแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในราชการของ สพป.ชบ.๓ ครั้งนี้ ดังนี้
คณะกรรมการจัดสถานที่ ๑๐ คน ได้แก่
1นางสาวสุพรรณ แก้วกัณหารอง ผองร.ร.โรงเรียนวัดมโนรม
2นายอนุชิต  สงแพงคศ.3โรงเรียนวัดมโนรม
3นายประคอง  คำประทุมคศ.3โรงเรียนวัดมโนรม
4นางสมพิศ  ชินวงศ์คศ.3โรงเรียนวัดมโนรม
5นางประภี  คำประทุมคศ.3โรงเรียนวัดมโนรม
6นางศิวิมล  เนียมโสภาคศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
7นางนภัสร  แจ่มใสคศ.3โรงเรียนวัดมโนรม
8น.ส.ณิชารีย์  รุ่งเรืองจนท.ธุรการโรงเรียนวัดมโนรม
9นางจินตนา จักไม้นักการโรงเรียนวัดมโนรม
10นายมณเทียร เสือตาดพนักงานบริการโรงเรียนวัดมโนรม
คณะกรรมการคุมสอบ  จากโรงเรียนวัดมโนรม ๓๔ ท่าน และวัดใหม่เนินพยอมอีก ๖ ท่าน
1นายประคอง  คำประทุมคศ.3โรงเรียนวัดมโนรม
2นางศิวิมล  เนียมโสภาคศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
3นางนภัสร  แจ่มใสคศ.3โรงเรียนวัดมโนรม
4นางวราภรณ์  นาบำรุงคศ.1โรงเรียนวัดมโนรม
5นางแพรวพร  อุดมทรัพย์คศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
6นางสมพิศ  ชินวงศ์คศ.3โรงเรียนวัดมโนรม
7นางประภี  คำประทุมคศ.3โรงเรียนวัดมโนรม
8นายอนุชิต  สงแพงคศ.3โรงเรียนวัดมโนรม
9นางธนิตา  อาร์ปาจช์ครูโรงเรียนวัดมโนรม
10นางสาวจันจิรา  ดุมแก้วคผชโรงเรียนวัดมโนรม
11นางสาววิไลลักษณ์  ชาญวิเศษคผชโรงเรียนวัดมโนรม
12นางชื่นสุข  วุฒิกานนท์คศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
13นางรุจิรา  โสนาพูนครูโรงเรียนวัดมโนรม
14นางสาวจีราวะดี  เกษีคผชโรงเรียนวัดมโนรม
15นางอุทัยวรรณ์  ไทรงามคศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
16นางประไพ  พรหมประเสริฐคศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
17นางมาลี ศุภเศรษฐศักดิ์คศ.3โรงเรียนวัดมโนรม
18นางสาวนิตยา  ลุนหล้าคศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
19นางพรพิณ  ฌานจิตกุศลคศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
20นางลัดดาวัลย์  นาคสมบูรณ์คศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
21นางอุบล  พลประถมคผชโรงเรียนวัดมโนรม
22นางสาวอาภารัตน์  แสงสุวรรณคผชโรงเรียนวัดมโนรม
23นางเบญจวรรณ  บุญศรีคศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
24นางจันทนา  กิติเวชานนท์คศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
25นางจารุวรรณ  จันทร์กลางดือนคผชโรงเรียนวัดมโนรม
26น.ส.อมรรัตน์ ณ หนองคายคศ.3โรงเรียนวัดมโนรม
27นางเอ็นดู  เอื้อสว่างพรคศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
28นางสุมิตรา  กมลบาลคศ1โรงเรียนวัดมโนรม
29นางสาวทิติยา  พันธ์ใจธรรมคผชโรงเรียนวัดมโนรม
30นางกิติยา  ศรีคังคผชโรงเรียนวัดมโนรม
31นางกัลยา  พืชมงคลคศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
32นางสาวปอวลี  ผลประทุมคศ.1โรงเรียนวัดมโนรม
33นางสาวทับทิม  พรหมบุตรคผชโรงเรียนวัดมโนรม
34นายลิ้ม  สนทองคศ.2โรงเรียนวัดมโนรม
35นางภัทราวรรณ์  บางสร้อยคศ.3โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
36นางนพวรรณ  ไชยคุณคศ.3โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
37นางชลากร  กลิ่นโชติการคศ.2โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
38น.ส.วรัทกาญจน์ วงศ์โชติกาญจน์คศ.2โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
39นายพิทักษ์  ฌานจิตกุศลคศ.2โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
40น.ส.อัจฉรา  เหมสมิติคศ.2โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
สำหรับข้าราชการและบุคลากรที่แจ้งทุกท่านได้เสนอ สพป.ชบ.๓ ได้แต่งตั้งต่อไป ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตอไป  สำหรับท่านที่ได้ทราบข้อความนี้แล้ว ขอให้หน.ช่วงชั้นประสานแจ้งข่าวสารให้ลูกสายทราบด้วย  หรือลงรับทราบไว้ทุกท่านจะดีอย่างยิ่ง  ขอขอบคุณทุกท่าน ....สวัสดี

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน 2554 15:10

  รับทราบคะ ธนิตตา อาร์ปาจช์

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน 2554 21:25

  รับทราบคะ มาลี ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
  18 เมษายน 2554 21:25

  ตอบลบ
 3. หัวหน้าช่วงชั้นที่ 122 เมษายน 2554 19:04

  นางสมพิศ ชินวงศ์ รับทราบค่ะ

  ตอบลบ