วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

รายละเอียดคำสั่ง คณะกรรมการกำกับห้องสอบข้อเขียนและห้องสอบสัมภาษณ์

แจ้งรายละเอียดของคุณครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบฯ ของโรงเรียนวัดมโนรม ในวันที่ ๒๕ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔


คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ที่....../ 2554
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบข้อเขียนและห้องสอบสัมภาษณ์
* * * * * * * * * * * * * * *
                   ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554
ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร          ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปี พ.ศ. 2554
โดยกำหนดสอบแข่งขันในวันที่ 25 - 28 เมษายน 2554  ณ สนามสอบโรงเรียนวัดมโนรม และโรงเรียนอนุบาล    บางละมุง นั้น
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 24  และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้
                         คณะกรรมการกำกับห้องสอบข้อเขียน และห้องสอบสัมภาษณ์  
        1. คณะกรรมการกำกับห้องสอบข้อเขียน และห้องสัมภาษณ์ชุดที่ 1  ปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ 25 - 28  เมษายน  2554  ตั้งแต่เวลา  08.00  น. เป็นต้นไป  ณ สนามสอบโรงเรียนวัดมโนรม  ประกอบด้วย
วิชาดนตรีศึกษา       
ห้องสอบที่ 1    1. นางสุรัสดา  สุภารัตน์            ครูโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม               ประธานกรรมการ
                   2. นางศิวิมล  เนียมโสภา            ครูโรงเรียนวัดมโนรม                กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบ  2     1. นางสมพิศ ชินวงศ์                ครูโรงเรียนวัดมโนรม                        ประธานกรรมการ
                   2. นางแพรวพร  อุดมทรัพย์        ครูโรงเรียนวัดมโนรม                 กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 3    1. นางนภัสร  แจ่มใส                ครูโรงเรียนวัดมโนรม                        ประธานกรรมการ
                   2. นางวราภรณ์  นาบำรุง           ครูโรงเรียนวัดมโนรม                 กรรมการและเลขานุการ
วิชานาฏศิลป์
ห้องสอบที่ 1    1. นางประภี  คำประทุม            ครูโรงเรียนวัดมโนรม                        ประธานกรรมการ
                   2. นางสาวจันจิรา ดุมแก้ว           ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดมโนรม          กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 2    1. นายอนุชิต สงแพง                ครูโรงเรียนวัดมโนรม                        ประธานกรรมการ
                   2. นางสาวนิตยา  ลุนหล้า           ครูโรงเรียนวัดมโนรม                 กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 3    1. นางอุทัยวรรณ์  ไทรงาม         ครูโรงเรียนวัดมโนรม                        ประธานกรรมการ
                   2. นางธนิตา  อาร์ปาจช์             ครูโรงเรียนวัดมโนรม                 กรรมการและเลขานุการ
วิชาคอมพิวเตอร์
ห้องสอบที่ 1    1. นางมาลี  ศุภเศรษฐศักดิ์             ครูโรงเรียนวัดมโนรม                       ประธานกรรมการ
                     2. นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษ       ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดมโนรม         กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 2    1. นางพรพิณ  ฌานจิตกุศล            ครูโรงเรียนวัดมโนรม                       ประธานกรรมการ
                            2. นางอุบล  พลประถม                 ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดมโนรม         กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 3    1. นางลัดดาวัลย์  นาคสมบูรณ์        ครูโรงเรียนวัดมโนรม                       ประธานกรรมการ
           2. นางสาวอาภารัตน์  แสงสุวรรณ    ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดมโนรม         กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 4    1. นางเบญจวรรณ  บุญศรี             ครูโรงเรียนวัดมโนรม                       ประธานกรรมการ
                           2. นางจารุวรรณ  จันทร์กลางเดือน    ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดมโนรม        กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 5    1. นางจันทนา  กิติเวชานนท์           ครูโรงเรียนวัดมโนรม                       ประธานกรรมการ
                           2. นางสุมิตรา  กมลบาล                 ครูโรงเรียนวัดมโนรม               กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 6    1. นางสาวอมรรัตน์  ณ หนองคาย     ครูโรงเรียนวัดมโนรม                      ประธานกรรมการ
                            2. นางสาวทิติยา  พันธ์ใจธรรม          ครูโรงเรียนวัดมโนรม              กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 7    1. นางเอ็นดู  เอื้อสว่างพร               ครูโรงเรียนวัดมโนรม                      ประธานกรรมการ
                            2. นางกิติยา  ศรีคัง                       ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดมโนรม       กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 8    1. นางชื่นสุข  วุฒิกานนท์                ครูโรงเรียนวัดมโนรม                     ประธานกรรมการ
                            2. นางกัลยา  พืชอุดม                     ครูโรงเรียนวัดมโนรม             กรรมการและเลขานุการ
วิชาศิลปศึกษา
ห้องสอบที่ 1    1. นายลิ้ม  สนทอง                        ครูโรงเรียนวัดมโนรม                     ประธานกรรมการ
                           2. นางสาวปอวลี  ผลประทุม             ครูโรงเรียนวัดมโนรม             กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 2    1. นางภัทราวรรณ์  บางสร้อย           ครูโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม            ประธานกรรมการ
                            2. นางรุจิรา  โสนาพูน                    ครูโรงเรียนวัดมโนรม              กรรมการและเลขานุการ
วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ห้องสอบที่ 1    1. นางนพวรรณ  ไชยคุณ                 ครูโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม            ประธานกรรมกา
                            2. นางสาวทับทิม  พรหมบุตร            ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดมโนรม      กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 2    1. นายพิทักษ์ ฌานจิตกุศล               ครูโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม            ประธานกรรมการ
                            2. นางสาววรัทกาญจน์ วงศ์โชติกาญจน์ ครูโรงเรียนวัดมโนรม            กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 3    1. นางอรุณีย์  สุอังคะวาทิน               ครูโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม           ประธานกรรมการ
                          2. นางสาวสุนทรี  บุญเต็ม                 ครูโรงเรียนวัดมโนรม            กรรมการและเลขานุการ
ห้องสอบที่ 4    1. นางสาววริศรา เทศพิจิตร              ครูโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม  
         ประธานกรรมการ
                           2. นางสาวจีราวะดี  เกษี                   ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดมโนรม     กรรมการและเลขานุการ 
 ฯลฯ
                   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ และเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด พึงระมัดระวัง อย่าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการได้
                                                สั่ง    วันที่   ........ เมษายน   พ.ศ. 2554
ลงนาม ผอ.สพป.ชบ.๓

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

2 ความคิดเห็น:

  1. หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล22 เมษายน 2554 16:20

    นางแพรวพร อุดมทรัพย์ ชั้นอนุบาลรับทราบค่ะ

    ตอบลบ
  2. หัวหน้าช่วงชั้นที่ 122 เมษายน 2554 18:53

    นางสมพิศ ชินวงศ์ รับทราบค่ะ

    ตอบลบ