วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

เค้าโครงการเตรียมจัดงานนิทรรศการของโรงเรียนวัดมโนรม

เค้าโครงการเตรียมจัดงานนิทรรศการของโรงเรียน
เพื่อยกระดับมาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ โรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนดีประจำตำบล หรือ การประเมินโครงการอื่น ๆ
……………………………………………………………………

ส่วนที่ ๑
     
      คณะทำงานจัดทำเอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนพระราชทาน จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล โดยจัดทำรูปเล่ม และเสนอข้อมูลสารสนเทศตามกรอบการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน และ ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานดรงเรียนดีประจำตำบล   คณะทำงานประกอบด้วย นางศิวิมล เนียมโสภา นางสมพิศ ชินวงศ์ นางอโนทัย สงวนวงษ์ นางสาวทิติยา พันธ์ในธรรม นางสาวปอวลี ผลประทุม นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษ นางสาวจันจิรา ดุมแก้ว นางสาวทับทิม พรมบุตร

ส่วนที่ ๒

๑. ส่วนเตรียมวงโยธวาธิต บรรเลงต้อนรับประธาน ผู้ดำเนินการ ครูศิวิมล เนียมโสภา และคณะ
๒. ส่วนเตรียมคณะกลองยาว วงใหญ่ เชิญกรรมการสู่สถานที่รับรอง ผู้ดำเนินการ ครูอุบล พลประถม และคณะ
๓. ดนตรีไทย บรรเลงในช่วงต้อนรับ ในห้องเกียรติยศ ผู้ดำเนินการ ครูพรรณทิพภา จำเนียรพรม  และคณะ
๔. นาฏศิลป์ แสดงต้อนรับ ๑ ชุด ผู้ดำเนินการ ครูสาวิตรี โสภณ และคณ
๕. ภาษาไทย รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice ) แสดงการเล่านิทาน ,กิจกรรมส่งเสริมการพูด การอ่าน การเขียน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ผู้ดำเนินการ ครูลัดดาวัลย์ นาคสมบูรณ์ และคณะ
๖. คณิตศาสตร์ รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice) ผู้ดำเนินการ ครูจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน และคณะ
๗. วิทยาศาสตร์ รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice) โครงงานด้านสิ่งแวดล้อม,โครงงานนักประดิษฐ์ ,โครงงานนักวิทยาศาสตร์น้อย ผู้ดำเนินการ ครูอนุชิต สงแพง และคณะ
๘. สังคมศึกษา รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice) จุดเน้น โครงงานคุณธรรม ,โครงงานเกี่ยวกับมหากษัตริย์, โครงงานอาเซียนศึกษา,โครงงานประชาธิปไตย,โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ดำเนินการ ครูจันทนา กิติเวชานนท์ และคณะ
๙. ศิลปศึกษา รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้นเรียน ๑ ชิ้นดนตรี , ๑ ชั้น ๑ การแสดง ๑ ชั้นเรียน ๑ นักวาด(๑ Best Practice) ผู้ดำเนินการ ครูอุบล พลประถม และคณะ
๑๐. สุขศึกษาพลศึกษา รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice) โครงงานกระโดดเชือก, ๑ คน ๑ กีฬาที่ฉันรัก,โครงงานโรงเรียนอ่อนหวาน,โครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์,โครงงานทัลลัสซิเมีย.โครงการเสริมกีฬาต่าง ๆ ผู้ดำเนินการ ครูประคอง คำประทุม และคณะ
๑๑. การงานอาชีพ รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้นเรียน ๑ โครงงานอาชีพ , ๑ ห้อง ๑ สวนของฉัน,๑ คน ๑ ต้นไม้ของฉัน, ผู้ดำเนินการ ครูวราภรณ์ นาบำรุง และคณะ
๑๒. เทคโนโลยี รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice) ผู้ดำเนินการ ครูจันจิรา ดุมแก้วและคณะ
๑๓. ภาษาอังกฤษ รูปแบบการนำเสนอเช่น ๑ ชั้น ๑ โครงงาน (๑ Best Practice) เล่านิทานประกอบท่าทาง, การแสดงสุนทรพจน์, การร่วมเป็นพิธีกรในคณะต้อนรับของโรงเรียน,กิจกรรมภาษาอังกฤษหลังเคารพธงชาติ ผู้ดำเนินการ ครูธนิตตา อาร์ปาจซ์ และคณะ
๑๔. โครงงาน TO BE NUMBER ONE ผู้ดำเนินการ ครูจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน และคณะ
๑๕. แสดงผลงานห้องสมุด ๓ ดี ผู้ดำเนินการ ครูวันเพ็ญ บัณฑิตกุล และคณะ
๑๖. การแสดงผลงานและการดำเนินงานโครงการ ๕ ส. (ธนาคารขยะ,โครงการแยกขยะ ฯ ครูประภี คำประทุม และคณะ
๑๗. กิจกรรมชมรม กิจกรรมเสนอแนะ ๑ คน ๑ ชมรม ผู้ดำเนินการ ครูที่ปรึกษาชมรม และคณะ
๑๘. ส่วนแสดงผลงานความเป็นเลิศของ โรงเรียน ผู้บริหาร และนักเรียน ที่ร่วมประกวดแข่งขันในกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ครูสมพิศ ชินวงศ์ และคณะ
๑๙. ส่วนแสดงแผนงาน โครงการ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น รองฯสุพรรณ แก้วกัญหา,ครูอนุชิต สงแพง และคณะ
๒๐.ส่วนตกแต่งสถานที่ และภูมิทัศน์ โดยร่วมของโรงเรียน ครูอนุชิต สงแพง และคณะ
๒๑. ส่วนแสดงโครงการตามนโยบายหลักของรัฐบาล เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเพติด ผู้ดำเนินการ หัวหน้าโครงการ
๒๒. ส่วนเตรียมของที่ระลึก (ผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) ผู้ดำเนินการ หน.กลุ่มศิลปศึกษา,และฆฯงกลุ่มการงานอาชีพ และคณะ
๒๓. ส่วนเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการครูลัดดาวัลย์ นาคสมบูรณ์ และคณะ
๒๔. ส่วนเตรียม สื่อวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการนางสาวจันจิราดุมแก้ว และคณะ
๒๕. ส่วนเตรียมการต้อนรับ ผู้ดำเนินการ ครูชื่นสุข วุฒิกานนท์ และคณะ
๒๖. ส่วนเตรียม เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ผู้ดำเนินการครูลิ้ม สนทอง, ครูจันจิรา ดุมแก้ว ,ครูสิทธิพันธ์ สว่างสังวาลย์,ครูกุณฑล สัดทัดการ
๒๗. ส่วนเตรียมประเมินผลการดำเนินงาน รอง ผอ.สุพรรณ แก้วกัญหา และคณะ
ฯลฯ


ปฏิทินโรงเรียนที่ควรทราบ
7 กันยายน 2554 ทดสอบสมรรถนะการอ่านของ ม.๓ (สุ่ม 13 คน) และเป็นศูนย์สอบ รวม ๕ โรงเรียน ใช้ห้องประชุมน้อมศิลป์
8 กันยายน 2554 จัดนิทรรศการการศึกษาสู่อาเซียน โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยากลาง
9 กันยายน 2554  8.00-11.30 น.คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ฯ (ทีมละ 2 คน)  โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีสิ่งแวดล้อม
10 กันยายน 2554 อบรมครูการสร้างสื่อวีดีทัศน์ ครั้งที่ 2
13 กันยายน 2554  กลุ่มโรงเรียนจากจังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงานเรื่องการจัดหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
16 กันยายน 2554
07.00 -12.00 น.  โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป.ลพบุรี 2 ดูงานโรงเรียนดีประจำตำบล คณะดูงานประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และคณะครู
13.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานประเมินโรงเรียนระดับเขตพื้นที่
28-30 กันยายน 2554 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
6-7 ตุลาคม 2554  กีฬากลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
28-29 ตุลาคม 2554 ทอดกฐินวัดมโนรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น