วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

วาระการประชุม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

สาระสำคัญ วาระการประชุมครู
 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
มงคล สุวรรณกล่อม
ผอ.รร.วัดมโนรม สพป.ชบ.๓
1.       การย้ายผู้บริหารการศึกษา ของ สพป.ชบ. ๓ นายอัศนีย์  ศรีสุข ย้ายไป สพป.นครนายก  นายวีระพงศ์ เดชบุญ  จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ มาแทน  รองผอ.สพป. ๓ นายชาญ สุคนธ์สราญ ย้ายไป สพป.สระบุรีเขต ๒  และ สพป.ชบ. ๓ กำหนดประชุม ผอ.รร. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
2.       ผลการประกวดโรงเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่  โรงเรียนวัดมโนรมได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ การประเมินระดับจังหวัดจะอยูในช่วง สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
          งานที่ควรได้รับการเตรียมการต่อไป
          ๑. งานข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายต่างต้องได้รับการตรวจสอบ และจัดแสดงในเอกสารรูปเล่ม ป้ายนิเทศ และในแฟ้มงาน ได้แก่  ป้ายข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา ข้อมูลครูและบุคลากร ที่เป็นสารสนเทศที่แสดง ความเพียงพอ  ความครบถ้วน
          ๒. ให้ฟื้นฟูวงเมโลเดียน ระดับประถมศึกษา
          ๓. ให้แปลเนื้อเพลงมาร์ทมโนรม และใช้ทำนองมาร์ท ฝึกนักเรียนให้ร้องได้ทั้งโรงเรียน
          ๔. ให้นำ
Best Practice  ของระดับประถมศึกษา ขึ้นแสดง บนเว็ปไซต์ โรงเรียน
          ๕.. ให้ตั้งสภานักเรียนระดับประถมศึกษา
          ๖. ให้ความรู้และฝึกฝนนักเรียนที่เสนอ
Best Practice  ให้มีความรู้ลึก กว้าง มีไหวพริบปฏิภาณ ในการตอบคำถาม และพูดจาไพเราะ มีหางเสียง คะ ครับ เป็นต้น
3.       การใช้ E Office  สพป.ชบ. ๓ ของโรงเรียน
          รหัส โรงเรียน ๐๔๐๓๖๐๒  ชื่อผู้ใช้  มงคล  นามสกุล สุวรรณกล่อม  รหสผ่าน ๑๒๓๔
4.       การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
5.       การประชุมผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่  ๑ วันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
6.       การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
          ก)  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน  นางสมพิศ ชินวงศ์ เป็น หน.จนท.การเงิน  นางศิวิมล เนียมโสภา และ นางสาวจีราวดี เกษี เป็น ผช.จนท.การเงิน
          ข) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ  นางสาวปอวลี ผลประทุม เป็น หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ  และ นางสาวอาภารัตน์  แสงสุวรรณ นางสาวนิตยา ลุนหล้า นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ช่วงชั้น
7.       การกำหนดภารกิจงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔ (ตามเอกสารที่แนบ)
8.       การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ วันที่ ๖-๗  ต.ค. ๒๕๕๔  ทำพิธีเปิดปิด วันที่ ๗ ต.ค.  ประธานเปิด เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประธานปิด นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
          โยธวาทิต โรงเรียนมโนรมนำขบวน
          การแสดงเปิดสนาม โรงเรียนวัดมโนรมแสดงชุดที่ ๑
          โรงเรียนวัดมโนรม รับงานจัดทำสนาม(ช่องวิ่ง) และดูแลฝ่ายเทคนิคการจัดการแข่งขัน
9.       การประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑  กำหนดศูนย์การแข่งขันระดับกลุ่มดังนี้
          โรงเรียนวัดบ้านนา (ปฐมวัย,ภาษาไทย) 
          โรงเรียนวัดมโนรม (คณิต วิทย์ ศิลปะ อังกฤษ คอมพิวเตอร์) 
          โรงเรียนบ้านชากยายจีน (สุขศึกษาพลศึกษา สังคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
          โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม (การงานอาชีพ)

มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระที่โรงเรียนวัดมโนรม เป็นศูนย์การแข่งขัน(ครูจารรุวรรณ,ครูอนุชิต ,ครูอุบล,ครูลิ้ม,ครูธนิตตา,ครูจันจิรา ) วางแผนการใช้สถานสถานที่จัดประกวด ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
          มอบหมายให้ครูร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดประกวดระดับกลุ่มดังนี้
         
ภาษาไทย ..................................................................................
          คณิตศาสตร์..................................................................................
          สังคมศึกษา.................................................................................
          ศิลปศึกษา (รายการที่ ๑-๘)...............................................................
                   ขับร้อง รายการที่ ๑๔
๑๖...................................................................
          ภาษาอังกฤษ.................................................................................
          เทคโนโลยี..................................................................................
          การงานอาชีพ.................................................................................
          สุขศึกษาพงศึกษา......................................................................
          วิทยาศาสตร์.............................................................................
ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มกำหนดให้ ผอ.รร. เป็นผู้ดูแลการประกวดตามกลุ่มสาระดังนี้ ปฐมวัย (ผอ.อัมพร) ภาษาไทย (ผอ.พิชัย)  คณิตศาสตร์ (ผอ.ประสาน) วิทยาศาสตร์ (ผอ.อำพล) ศิลปศึกษา(ผอ.ธวัชชัย)  สังคมศึกษา (ผอ.วีรภัทร) สุขศึกษา พลศึกษา (ผอ.อัมพา  ผองไพฑูรย์) การงานอาชีพ (ผอ.สนธยา)  เทคโนโลยี (ผอ.ประสงค์)   ภาษาอังกฤษ (ผอ.มงคล)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผอ.กันตทัช) 

          กำหนดให้ศูนย์แข่งขันจัดอาหารให้ครูและนักเรียน ที่ร่วมแข่งขัน นักเรียนหัวละ ๒๕ บาท ครูท่านละ ๕๐ บาท  ให้สวัสดิการจัดการ
          กำหนดให้โรงเรียนเสนอรายชื่อกรรมการจากแต่ละโรงเรียน ทาง E-office ให้โรงเรียนวัดมโนรมภายในวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๔  และนัดประชุมกรรมการ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ที่ห้องประชุมน้อมศิลป์ โรงเรียนวัดมโนรม เวลา ๑๓.๐๐ น.
10.   การฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน  มีแนวปฏิบัติดังนี้
                    ๑. ให้ครูประจำชั้นสอนมารยาทการรับประทานอาหารนักเรียน ๑๐๐ %
                   ๒. เริ่มจากห้องเรียน สู่โรงอาหาร
                    ๓. เพื่อครูจะตอบปัญหาได้ว่า ...เด็กได้รับประทานอาหารครบ ๑๐๐
%
หรือไม่  ...นักเรียนรับประทานอาหารหมด หรือไม่..... นักเรียนมีมารยาทดีแล้วหรือไม่.....เป็นต้น
                    ๔. เริ่มดำเนินการทดลอง ฝึกปฏิบัติ ภาคเรียนที่ ๒
                    ๕. ห้องเรียนใดที่ครูรับรองว่าดีแล้วให้ ไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารได้ตามปกติ
11.   การใช้น้ำประปาในโรงเรียน   ขอความร่วมมือในการใช้น้ำกับครูและนักเรียนทุกคนดังนี้
          ๑. ให้ความรู้นักเรียน และฝึกปฏิบัตินักเรียนจนเป็นนิสัย 
 
         
๒. ให้ทุกห้องเรียนดำเนินการให้นักเรียนมีแก้วน้ำส่วนตัวทุกคน
          ๓. รณรงค์การใช้นำในระหว่างเวลาเรียน ไม่เกิน  ๑๒ ยูนิต ต่อวัน
          ๔. รณรงค์การใช้นำหลังเลิกเรียน ไม่เกินวันละ ๒ ยูนิต
          ๕. ให้ผู้พักอาศัยโนโรงเรียน ช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำในโรงเรียน ตามสัดส่วนดังนี้  ให้ กำหนดค่าใช้จ่ายน้ำประปา หลังเวลาเลิกเรียน ดังนี้  สมมุติให้การใช้นำหลังเลิกเรียนเป็น ๕ ส่วน  โรงเรียน  ๑ ส่วน  ครูอนุชิต ๑ ส่วน ครูอโนทัย ๑ ส่วน ครูลิ้ม ๑ ส่วน  นักการ ๑ ส่วน โดยคำนวณจากหน่วยน้ำที่ใช้หลักเลิกเรียนทุกวัน จากทะเบียนคุมมาตรน้ำประจำวัน)
12.   กำหนดการเลือกตั้งประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  รับสมัครวันที่ ๓ -๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๔
13.   การจัดงานเกษียณอายุ ข้าราชการของ ข้าราชการครูในอำเภอศรีราชา
การส่งเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามคำร้องของ สพป.ชบ.๓  และให้ครูชื่นสุขดำเนินการ รวบรวมได้เงิน  จำนวน ๑๕๐๐ บาท

2 ความคิดเห็น: