วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

SATURDAY PLUS & ONE HOUR PLUS

SATURDAY PLUS การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันเสาร์ ของโรงเรียนวัดมโนรม เป็นการเสริมผลสัมฤทธิ์ ของงานที่ต้องการให้เห็นโดยเชิงประจักษ์ อย่างชนิดที่ให้ผลทันใจ  ฉะนั้นการที่ทุกคนจะต้องทำงานเพิ่มอีก ๑ วันในวันเสาร์ จึงต้องเป็นการเสียเวลาที่คุ้มค่าจริง ๆ เพราะ วันเสาร์คือวันหยุดราชการ เป็นเวลาของครอบครัว เป็นเวลาที่ควรได้ผักผ่อน  แต่หากจะต้องทำงานวันเสาร์ ต้องใช้เวลาที่ต้องเบียดบังเวลาครอบครัวอย่างคุ้มค่า  จึงขอสร้างข้อตกลงร่วมกันว่า
๑. ต้องตรงเวลา
เรานัดกัน ในเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. และบางครั้งเราต้องนัดนักเรียนด้วย  ถ้าเราไม่ตรงเวลา เด็กก็สับสน เมื่อครั้งแรกของการนัดหมายคลาดเคลื่อน กำหนดการอื่น ๆก็คลาดเคลื่อน ผมจึงขอนัดหมายเรื่องความตรงต่อเวลาเป็นอันดับแรก และขอให้ทุกคนให้ความสำคัญ
๒.ต้องเต็มเวลา  เราต้องทำงานเพิ่ม ๖ ชั่วไมงในวันเสาร์ ทุกคนต้องวางแผนใช้เวลาในส่วนนี้ให้คุ้มค่าที่สุด
๓. ต้องเต็มความรู้ความสามารถ โดยการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง ศักยภาพในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ทีม กลุ่ม คณะทำงาน ฯ  ให้เต็มที่ การแสดงภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี  และทำงานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔. ต้องเต็มใจ ข้อนี้จะทำให้ทุกคนทำงานได้มีความสุขขึ้น  คงต้องทำใจให้มีความสุขกับงานที่ทำ ณ ขณะนั้น
การทำงานในวันเสาร์ หลายโรงเรียนก็ทำกันทั้งนั้น ทำมานานแล้ว แต่ถ้าการมาทำงานในวันเสาร์ไม่มีองค์ประกอบขอ ๔ ต.ที่ว่า การทำงานในวันเสาร์ก็สูญทั้งงานและสลายทั้งครอบครัว เราจะใช้ Saturday Plus  ในบางคราวที่จำเป็น และหากทุกท่านได้ใช้วิธีประเมินผลตนเอง ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลตามมาตรฐานที่ควรเป็น และเราพร้อมที่จะพัฒนางานไปข้างหน้าได้ทันที โดยไม่ทิ้งปัญหาไว้ในอดีต ผมเชื่อว่า Saturday Plus ไม่จำเป็นสำหรับที่นี่ เพื่อทุกคนจะได้ครองตน ครองคน ครองงาน ครองครัว ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลย์ 
ส่วนโครงการหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกเรียนเพื่อคุณภาพชีวิต (ONE HOUR PLUS)   ลักษณะกิจกรรมของโครงการคือ ครูทุกคนต้องคิดแผนงานโครงการที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งนี้มีเป้าหมายเฉพาะกลุ่มนักเรียน โดยคำนึงถึง ความสนใจ ความถนัด  ความต้องการ ทั้งนี้สำหรับนักเรียนบางกลุ่ม บางราย อาจใช้คำว่า ตามความจำเป็นเร่งด่วนเฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะราย  ไม่ใช่ทำกับนักเรียนทั้งหมด เช่น กิจกรรมสอนซ่อมเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมการเข้าถึงข้อมูลสาระสนเทศ(Internet) กิจกรรม กีฬา ดนตรีไทย                  กิจกรรมส่งเสริมนาฏศิลป์                ดนตรีสากล วงสตริง มโนรม กิจกรรมฝึกซ้อมโยธวาทิต  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และค้นคว้าข้อมูล ของห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล  บาสเกตบอล ตะกร้อ เปตอง กระโดดเชือก  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ   กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  เป็นต้น
ต้องขอขอบคุณคุณครูและบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ในโครงการ SATURDAY PLUS และ โครงการ ONE HOUR PLUS ครั้งนี้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น