วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

ประสิทธิภาพของการทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY

11 มกราคม 2554 เป็นวันที่โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ 5 ส. ในปีการศึกษานี้ ได้มุ่งหวังให้โครงการ 5 ส. นี้ เป็นโครงการหนึ่งที่นำโรงเรียนสู่คุณภาพ และถือว่าความสำเร็จโครงโครงการนี้เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานของโรงเรียนในหลาย ๆด้าน ทั้งคุณภาพนักเรียน คุณภาพครูและคุณภาพผู้บริหาร  แม้ว่าจะได้เคยพูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุมหลายครั้งแล้ว แต่เมื่อถึงวันที่จะทำ Big Cleaning Day ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ หากคุณครูทุกท่านยังเห็นความสำคัญไม่เพียงพอ  จึงขอให้ทุกท่านได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ต่อกิจกรรมนี้ดังนี้

การวางแผน เตรียมตัวก่อนทำกิจกรรม
การเตรียมตัวเอง หมายถึง การที่ครูได้ให้ความสำคัญกับงานนี้ก่อนหน้านี้ มาอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ และได้เตรียมวางแผนงานที่จะให้นักเรียนได้ทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร ทำที่ไหน สภาพปัจจุบันของห้อง และเขตที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับใด มีปัญหามากน้อยขนาดไหน การเตรียมมประเมินผลงานก่อนทำ ขณะทำ และหลังการทำกิจกรรม
การเตรียมตัวนักเรียน  หมายถึง ได้มีการปฐมนิเทศนักเรียน จัดทำข้อตกลงของนักเรียน การแบ่งกลุ่มนักเรียนตามงานที่ต้องรับผิดชอบดูแล นักเรียนแต่ละกลุ่มควรได้รับการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ทั้งนี้ให้ดูเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน ห้องพิเศษ และเขตพื้นที่เป็นหลัก
ขั้นการปฏิบัติงาน
ครูควรเป็นผู้กำกับติดตาม ดูแลให้นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เสร็จให้รวดเร็วที่สุด ให้ใช้เวลาให้คุ้มค่า ขณะปฏิบัติงาน นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนเรื่องการทำงานร่วมกัน การรับผิดชอบ สุขนิสัยในการทำงาน
ขั้นการสรุปผลงาน
เมื่อทำเสร็จแล้วครูที่ปรึกษา หรือครูประจำชั้นควรประชุมนักเรียน ตรวจและประเมินผลงานของนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง ที่รับผิดชอบทุกพื้นที่  เพื่อพัฒา ปรับปรุง แก้ไข ชมเชย เสริมแรง ให้เหมาะสม
เชื่อว่าถ้าพวกเราทุกคนได้วางแผนร่วมกับนักเรียนในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day และไม่ปล่อยให้นักเรียนทำกิจกรรมอย่างไม่มีทิศทาง หรือไม่คอยกำกับดูแลให้นักเรียน ทำกิจกรรมอย่างจริงจังแล้ว กิจกรรมนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร  ดังที่เคยกล่าวกับเพื่อนครูอยู่ประจำว่า ครูคือหัวใจสำคัญของการทำกิจกรรม 5 ส. ในโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น