วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

คุยกันเรื่องงาน

เพื่อนครูทุกท่าน หลายวันที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราชใหม่ 2554 เป็นต้นมา ถ้าสังเกตให้ดีก็จะเห็นได้ว่า งานต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิเศษต่าง ๆ ไม่มีวี่แววว่าจะลดน้อยลง และโดยสภาพหลายปีที่ผ่านมา สำหรับชีวิตประจำปี ของโรงเรียนอย่างพวกเราก็เป็นเช่นนี้มาตลอด  จึงอยากจะบอกกับเพื่อนครูทุกคนว่า งานในโรงเรียนก็จะเป็นเช่นนี้ตลอด ฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องปรับตัวคือ การวางแผนงาน การทำตัวให้พร้อมกับงานทุกงานในขอบข่ายหน้าที่ที่เป็นครู ทุกตำแหน่ง  สำหรับวันนี้ คุยเรื่องงาน มีเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังดังนี้
 1. การประเมินโครงการ 5 ส. ของคณะกรรมการจาก ปตท. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 ตั้งแต่ 13.30-15.30 น. สิ่งที่พวกเราทุกคน ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้คือ การวางแผน กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เกณฑ์มาตรฐาน พัฒนางาน 5 ส. ในโรงเรียน คือการวางแผนร่วมกัน การกำหนดมาตรฐานห้องเรียน เขตพื้นที่ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการทุกระดับ การติดตามประเมินผลงานเป็นระยะทุกเดือน การจัดทำเอกสารแฟ้มงานที่เกี่ยวข้อง  นั่นคือสิ่งที่พวกเราพยายาม สร้างความตระหนัก รู้ ทำ อย่างสม่ำเสมอ  สิ่งที่ทำวันนี้คือ การจะทำหย่างไรให้คณะกรรมการประเมินเกิดความรู้สึกว่าพวกเรามีความตั้งใจจริงที่จะทำหให้เกิดความสำเร็จ  งานในวันนี้ทุกอย่างจึงต้องฝากความหวังไว้ที่กรรมการ 5 ส. ของนักเรียน  เพราะนักเรียนจะทำหน้าที่เป็นกระจกเงาของงานนี้อย่างดีที่สุด  ฉะนั้นวันนี้งานทั้งหลายที่ทุกคนได้ร่วมกันทำจึงถูกนำเสนอผ่านตัวแทนนักเรียน ภาพที่ปรากฎต่อกรรมการทุกคนและคณะครู คงตอบได้เหมือนกันว่า นักเรียนของเราทำได้ดีมาก และนักเรียนจะดีได้ขนาดนี้ ต้องยกความดีให้ครูที่ปรึกษา ทุกคน 
การสรุปภาพการประเมินวันนี้ของคณะกรรมการจากปตท. จึงมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง ไม่มากนัก เช่น การติดป้าย(Index) ที่ตู้เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ตู้อุปกรณ์ในห้องวิทยาศาสตร์  ตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงานที่ต้องใช้ร่วมกัน  เพื่อความสะดวก การติดป้ายที่สวิทซ์ไฟฟ้าเพื่อบอกตำแหน่งหลอดไฟฟ้า การซ่อมแซมดูแลก็อกน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่หยด ไม่ซึม เพื่อความประหยัด   การติดหมายเลขที่วางรองเท้าของนักเรียนแต่ละคน ช่วยให้ตรวจสอบนิสัยความเรียบร้อย หรือติดตาม สำรวจ นักเรียนที่ขาดเรียนได้ การติดป้ายแสดงการใช้ถังดับเพลิง  มีการตรวจสภาพและเปลี่่ยนน้ำยาในถึงให้อยู่ในสภาพใช่้งานได้ ไม่หมดอายุ การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอาคารสถานที่ เรื่องของห้องน้ำมีบางห้องที่ไม่สะอาดบ้าง น่าจะเกิดจากการใช้งานแล้วไม่ชำระให้เรียบร้อย เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์มาก ที่ฝากพวกเราทุกคน ได้เอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง  แต่ในภาพรวมในดครงการนี้โรงเรียนได้รับคำชื่นชมของคณะกรรมการมาก ได้แก่ ความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ความตั้งใจทำงานของผู้บริหาร ครูและนักเรียน การเสริมเรื่องการรีไซเคิล เป็นต้น
จึงขอร่วมชื่นชมโครงการนี้กับทุกท่านและฝากมายังนักเรียนทุกคน ให้รักษาคุณภาพ และเสริมสร้างคุณภาพ ยกมาตรฐานของโครงการนี้ให้เป็นเลิศ ให้ได้
2. การทดสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553
  • สอบ O-NET ป.6  วันที่ 1 ก.พ.2554 สอบทั้ง 8 กลุ่มสาระ (ใช้แบบทดสอบฉบับย่อ) กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนป.6 ทั้งร.ร.ภาครัฐ และร.ร.เอกชน ทุกคน
  • สอบ O-NET ม.3  วันที่ 2 ก.พ.2554 สอบทั้ง 8 กลุ่มสาระ (ใช้แบบทดสอบฉบับย่อ) นักเรียนม.3 ทั้ง ร.ร. ภาครัฐ และร.ร. เอกชน ทุกคน
  • สอบ NT  ป.3  วันที่ 23-24 ก.พ.2554 สาระที่สอบ (ไทย/คณิต/วิทย์) เขียนตอบ ไทย/คณิต และอ่านออกเสียง กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนป.3 ร.ร. ภาครัฐ ทุกคน
  • สอบ NT  ป.6  วันที่ 2-3 มีนาคม 2554 สาระที่สอบ เขียนตอบ ไทย/คณิต และอ่านคล่อง กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนป.6 ร.ร. ภาครัฐ ทุกคน
  • LAS(LT)  วันที่ 9  มีนาคม 2554  ชั้น ป.2(สอบ 2 กลุ่มสาระ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  ป.5 และ ม.2 (สอบ 3 กลุ่มสาระ ไทย,คณิต,วิทย์) กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ป.2 ป.5 และ ม.2 ร.ร. ภาครัฐทุกคน
การสอบระดับชาติทั้ง 5 รายการนี้ 2 รายการแรก เป็นเรื่องของ สทศ. ส่วนรายการที่ 3-5 เป็นเรื่องของ สพฐ. ในการบริหารศูนย์แจกจ่ายแบบทดสอบ ในส่วนของอ.ศรีราชา ใช้โรงเรียนวัดมโนรม  และกำหนดให้มีการประชุมกรรมการคุมสอบ วันที่ 25  มกราคม 2554  แวลา 09.00 น. ขณะนี้มอบหมายให้รองฯขนิษฐา สิทธิปรีชา เป็นผู้ประสานงานระดับเขต และ วางแผนภายในโรงเรียน เกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งการมการประจำศูนย์ กรรมการคุมสอบ กรรมกลาง กรรมการกำกับหน่วยสอบ กรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ONET จะมีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพหนะตามที่ สทศ.กำหนด ส่วน NT และ LAS ไม่มีเบี้ยเลี้ยงจากส่วนกลางสนับสนุน แต่ครูสามารถเบิกค่าพาหนะไปราชการได้ตามระเบียบจากโรงเรียน
3. การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในสัปดาห์นี้  13 -15  ม.ค. 2554 มีการจัดค่ายพักแรมของ ลูกเสือระดับมัธยม เรื่องที่ต้องการเน้น คือการทำค่ายลูกเสือที่ใช้วิ๔ีชิวิตของลูกเสือให้มากที่สุด กิจกรรมของลูกเสือที่เป็นกิจกรรมหลักๆ ที่มักมาใช้ในค่าย ส่วนใหญ่ที่ต้องทำ ได้แก่ กิจกรรมยามว่าง กิจกรรมสำรวจ กิจกรรมนันทนาการ เดินทางไกล บุกเบิก ผจญภัย การชุมนุมรอบกองไฟ การใช้ชีวิตของชาวค่าย เป็นต้น  หากกิจกรรมนี้จัดได้พอดี และผู้บังคับบัญชาจัดระบบต่าง ๆ ได้ดี การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือก็จะประสบความสำเร็จโดยนักเรียนที่ร่วมกิกรรมได้ความประทับใจในแบบฉบับของลูกเสือจนบางครั้งไม่อยากกลับบ้าน คงต้องฝากพวกเราได้ร่วมคิดร่วมทำให้เต็มกำลังความสามารถของทุกคน
4. ในสัปดาห์นี้ได้อนุมัติให้ทำโครงการปรับปรุง 2 โครงการ  ได้แก่ จัดเครื่องเสียงสำหรับห้องสมุด ลักษณะเช่นเดียวกับห้อง Sound Lab  เนื่องจากมีความจำเป็นต้องต่อพวกกับเครื่องโสตต่าง ๆ และทำให้จัดกิจกรรมอื่น ๆ กับนักเรียนจำนวนมากได้ดีขึ้น หรือใช้เสริมบรรยากาศในการอ่านหนังสือโดยเปิดเพะลงบรรเลงเบา ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องสมุดได้  อีกโครงการหนึ่ง ได้แก่ การอนุมัติ ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียน จำนวน 16 จุด งบประมาณไมเกิน 90,000 บาท เพื่อดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่และนักเรียน  ในส่วนของกล้องวงจรปิดนี้ จำทำให้สามารถดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียน  ตลอดจนช่วยตรวจสอบความประพฤติของนักเรียนในจุด และพื้นที่ลับตาได้อย่างดี
5. การจัดให้โรงเรียนวัดมโนรมเป็นศูนย์สำหรับปฏิบัติการสอบ E-training สำหรับเรื่องวิทยฐานะของครู เพื่อเชื่อมต่อกับระบบของ Guruonline ในงานนี้เดิมที่เดียวสำนักงานเขตของเรา จะใช้โรงเรียนบางละมุง เป็นศูนย์  แต่เนื่องจากมีการแยก มัธยม ประถม การสั่งการและขอความร่วมมือจากโรงเรียนมัธยมคงไม่สะดวกคล่องแคล่อวเหมือนเดิม  วันนี้คงต้องเป็นบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนวัดมโนรม ที่จะแสดงความพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของ สพป.ชบ.3 ในเรื่องนี้ ซึ่งพิจารณาไล้วว่า ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะให้บริการแก่สำนักงานเขต  เพราะนั่นคือความตั้งใจไว้แล้วแต่แรกที่โรงเรียนของเราถ้ามีความพร้อมแล้ว เราพร้อมที่จะให้บริการทุกด้าน โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นงานใด ๆ สำหรับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานเขต ในเรื่องนี้ประกอบด้วย ผอ.ร.ร. และ รอง ฯ ทั้ง 2 ท่าน ครูอนุชิต ครจันจิรา และ ครูวลัยกรณ์
6. การร่วมงานวันครู ตามที่แจ้งทุกท่านแล้วเรื่องการจัดงานวันครู ขอสร้างความเข้าใจกับทุกท่าน
งานในภาคเช้า เห็นสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราควรไปให้เกียรติครูบาร์อาจารย์และตัวเราเอง
ส่วนในภาคบ่ายและค่ำ มันเป็นการแสดงพลังในรูปแบบหนึ่ง เป็นการร่วมสังคมของครูอีกแบบหนึ่ง จึงไม่อยากที่จะเน้นมาก จากการสำรวจผู้ร่วมกิจกรรมภาคบ่าย มีชช.1 จำนวน 5 คน ชช.2 จำนวน 5 คน และ ชช.3 จำนวน 3 คน ในเรื่องนี้ โรงเรียนขอให้การสนับสนุน ชช.ละ 1 ทีม หน.ชช. บันทึกเบิกเงินที่ จนท.การเงิน 600 บาท หากมีความต้องการมากกว่านี้ ก็ให้แต่ละช่วงชั้นดูแลกันเอง 
ภาคค่ำ มีผู้แสดงความประสงค์ร่วมงาน จำนวน 16 คน และ โรงเรียนจึงสั่งจองโต๊ะไว้ 2 โต๊ะ งานนี่้ขอมอบให้ครุสมพิศ ชินวงศ์ ไปเบิก-จ่ายเงินเพื่อจ่ายในงานด้วย 3200  บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น