วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

คุยกันเรื่องงานในโรงเรียน

พบกันในคุยกันเรื่องงานวันนี้ มีเรื่องแจ้งทุกคนได้ทราบดังนี้
  1. การย้ายของรอง ผอ.ร.ร. ขนิษฐา สุทธิปรีชา เป็นที่แน่นอนแล้วว่ามีคำสั่งรับย้ายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ที่ 53/2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 และให้ส่งตัวไปรับตำแหน่งใหม่ภายในวันที่ 20 มกราคม 2554  สำหรับการเลี้ยงส่งของพวกเราชาวมโนรม ได้ดูฤกษ์สะดวกไว้ในวันที่ 19 มกราคม เวลาสะดวก สถแรงานที่เหมาะ ๆ และการส่งตัวไปรับตำแหน่งตามเอกสาร ก็คงไม่ก่อนวันที่ 19 ม.ค. เนื่องจากจะกระทบกับการเลือกตั้ง ตัวแทนใน ก.ค.ศ. ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 19 ม.ค. 54 เวลา 09.00 - 15.00 น.
  2. ขอฝากทุกท่านดูแล เอาใจใส่ ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของนักเรียน  เพราะในช่วง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 มีกรณีนักเรียน ทะเลาะและกลั่นแกล้งกัน ถึงขั้นทำร้ายรางกายด้วยอาวุธ จนบาดเจ็บรุนแรง ถึงสองครั้ง ได้แก่กรณีของนักเรียน ป.6  และกรณีล่าสุดของนักเรียน ม. 2  ซึ่งทั้งสอง กรณีเกิดขึ้นในโรงเรียนทั้งสิ้น  พวกเราในฐานะของครู คงไม่สามารถปัดความรับผิดชอบตรงนี้ได้  ฉะนั้นเพื่อป้องกัน ป้องปราม การเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียน พวกเราคงต้องคิดวิธีฝึกอบรม ที่จะทำให้นักเรียนลดการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  จึงฝากทุกท่านได้ช่วยกันทำกิจกรรมที่เสริมสร้างการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเมตตา กรุณา เป็นต้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น