วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

คุยกันวันนี้

วันนี้ทั้งวันภาระกิจของผมก็เป็นเรื่องการประชุม ๒ รายการ รายการแรก ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.เป็นการร่วมประชุม ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการเขตพื้นที่ ฯ เรื่องการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งโรงเรียนของเราไม่ได้เสนอของบประมาณในเรื่องนี้ ส่วนการประชุมที่ ๒ ในวันนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ โดยการประชุมสัญจรวันนี้ กำหนดที่โรงเรียนบ้านวังค้อ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. และมีงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหลายเรื่องในวันนี้
ก่อนหน้านี้ช่วงเช้า ได้ประสานงานการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้ง ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมอบให้รองสุพรรณ แก้วกัณหา  ประสานงานผู้ช่วยจัดเตรียมการให้บริการหน่วยเลือกตั้ง สถานที่ก็รบกวน ครูอนุชิต สงแแพง การจัดยืมหีบบัตร และคูหาเลือกตั้ง รบกวนครูอุบล พลประถม  ซึ่งกำหนดใช้ ห้องประชุมอาคารอาทรพัฒนาภิรม ข้าราชการครู สายผู้สอน ในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ จะมาลงคะแนนที่หน่วยโรงเรียนวัดมโนรม และมีสิทธิเลือกเพียง หมายเลขเดียว สำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของสายครู ถ้าท่านติดตามข่าวสารในเว็บการศึกษาทั่วไปได้เห็นชื่อเสียงเรียงนามและหน้าตากันบ้างแล้ว แต่จะลงคะแนนให้ใคร เป็นวิจารณญาณของแต่ละท่าน
การเลี้ยงส่ง รองฯ ขนิษฐา สุทธิปรีชา  ผมได้ประสานงานแล้ว วันนี้ สพป.ชบ.๓ ยังไม่มีหนังสือแจ้งโรงเรียนเป็นทางการ  แต่กำหนดไว้ว่า จะส่งตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๐ มกราคม นี้ และจัดงานเลี้ยงส่งในเย็นวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม หลังเลิกงาน สถานที่เหมาะ ๆ ยังไม่ได้กำหนด คาดว่าในวันที่ ๑๙ ม.ค. คงจะแจ้งให้ทราบได้
การจัดการอบรมครูศิลปศึกษา โดยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ได้กำหนดจัดให้ครูในกลุ่มศรีราชา ๑ ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๕๔ นี้ เป็นการเน้นเรื่องการวาดภาพ และการปั้นแบบปฏิมากรรมลอยตัว ทราบว่าวิทยากร คือ อาจารย์สุเทพ เมืองคล้าย ใครไม่รู้จักอาจารย์ท่านนี้ ลองไปค้นหาในอินเตอร์เน็ท จะรู้ว่าท่านมีความสามารถมากแค่ไหน ครูท่านใด ได้อบรมรายการนี้ และได้สอนศิลปศึกษา น่าจะเป็นกำไรแก่ตัวเองและนักเรียนอย่างมาก และการอบรมครั้งนี้ จะมีผู้เข้าอบรมเพียง ๓๕ คนเท่านั้น เพราะต้องการคุณภาพที่เหมาะสม  สำหรับโรงเรียนวัดมโนรม เดิมได้ให้ครูนภัสสร  แจ่มใส ประสานงานกับทั้ง ๔ ช่วงชั้น ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมตามโควตา ๔ คน แต่ในที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มวันนี้ให้โควต้า โรงเรียนวัดมโนรมเพิ่มอีก ๒ คน ซึ่งจะได้พิจารณาผู้เข้าอบรมเพิ่มในวันพรุ่งนี้
ในภาคเช้าก่อน ๘.๐๐ น. ได้ต้อนรับ นายปรีชา ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ อ.บ้านบึง ได้มาประสานงานเพื่อแนะแนว โควต้าพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้น ป.๖ เข้าสอบเรียนต่อในระดับ ม.๑ โรงเรียนจุฬาภรณ์ บ้านบึง เนื่องจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออก จึงโด้รับโครงการให้ทุนนักเรียนดี(ช้างเผือก) มีผลการเรียนระดับ ๓.๕๐ ขึ้นไป  โดยตั้งเป้าหมายให้คัดนักเรียนจากโรงเรียนดีประจำตำบลในภาคตะวันออกทั้งหมด เข้าสอบคัดเลือกและแข่งขัน มีโควต้าให้ทั้งภาคตะวันออก รวม ๘ คน แข่งกันเองเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนดีประจำตำบลภาคตะวันออกเท่านั้น และถ้าได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อถึงระดับปริญญาเอก เช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมีทุนการศึกษาให้ ๘๔,๐๐๐ บาทต่อปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ และในปี ๒๕๕๕ นักเรียนในโครงการจะได้รับทุนการศึกษา ๙๔,๐๐๐ บาท(เพิ่ม Pocket Moneyอีก ๑๐๐๐๐ บาท)  ได้สอบถามครู ป.๖ แล้วว่า เรามีช้างเผือกอยู่ ๒-๓ ราย ที่ควรให้การส่งเสริมและเชิญผู้ปกครองมาให้คำแนะนำ
สำหรับการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ ที่โรงเรียนบ้านวังค้อมีสาระสำคัญดังนี้
๑. กลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ กำหนดให้มีการสอบ Pre O_NET  ป.๖ ใน๕ กลุ่มสาระ ได้แก่ ไทย คณิต วิทย์ สังคม ภาษาอังกฤษ  ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๕๔ และกำหนดให้มีการเตรียมการดังนี้
 •  กำหนดคณะทำงานออกข้อสอบ ในวันที่ ๒๐ ม.ค. เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านชากยายจีน งานนี้ครูอนุชิต สงแพง เป็นผู้ออกข้อทดสอบวิทยาศาสตร์
 • กำหนดคณะทำงาน COPYPRINT แบบทดสอบ วันที่ ๒๔ ม.ค. ที่โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
๒. การทดสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 ขอเอาเรื่องนี้มาทบทวนอีกครั้ง
  • สอบ O-NET ป.6  วันที่ 1 ก.พ.2554 สอบทั้ง 8 กลุ่มสาระ (ใช้แบบทดสอบฉบับย่อ) กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนป.6 ทั้งร.ร.ภาครัฐ และร.ร.เอกชน ทุกคน
  • สอบ O-NET ม.3  วันที่ 2 ก.พ.2554 สอบทั้ง 8 กลุ่มสาระ (ใช้แบบทดสอบฉบับย่อ) นักเรียนม.3 ทั้ง ร.ร. ภาครัฐ และร.ร. เอกชน ทุกคน
  • สอบ NT  ป.3  วันที่ 23-24 ก.พ.2554 สาระที่สอบ (ไทย/คณิต/วิทย์) เขียนตอบ ไทย/คณิต และอ่านออกเสียง กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนป.3 ร.ร. ภาครัฐ ทุกคน
  • สอบ NT  ป.6  วันที่ 2-3 มีนาคม 2554 สาระที่สอบ เขียนตอบ ไทย/คณิต และอ่านคล่อง กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนป.6 ร.ร. ภาครัฐ ทุกคน
  • LAS(LT)  วันที่ 9  มีนาคม 2554  ชั้น ป.2(สอบ 2 กลุ่มสาระ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  ป.5 และ ม.2 (สอบ 3 กลุ่มสาระ ไทย,คณิต,วิทย์) กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ป.2 ป.5 และ ม.2 ร.ร. ภาครัฐทุกคน
การสอบระดับชาติทั้ง 5 รายการนี้ 2 รายการแรก เป็นเรื่องของ สทศ. ส่วนรายการที่ 3-5 เป็นเรื่องของ สพฐ. ในการบริหารศูนย์แจกจ่ายแบบทดสอบ ในส่วนของอ.ศรีราชา ใช้โรงเรียนวัดมโนรม  และกำหนดให้มีการประชุมกรรมการคุมสอบ วันที่ 25  มกราคม 2554  แวลา 09.00 น. ขณะนี้มอบหมายให้รองฯขนิษฐา สิทธิปรีชา เป็นผู้ประสานงานระดับเขต และ วางแผนภายในโรงเรียน เกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งการมการประจำศูนย์ กรรมการคุมสอบ กรรมกลาง กรรมการกำกับหน่วยสอบ กรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ONET จะมีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพหนะตามที่ สทศ.กำหนด ส่วน NT และ LAS ไม่มีเบี้ยเลี้ยงจากส่วนกลางสนับสนุน แต่ครูสามารถเบิกค่าพาหนะไปราชการได้ตามระเบียบจากโรงเรียน

๓. การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ของป.๖ ซึ่งร่วมจัดรวมของกลุ่มโรงเรียน ศรีราชา ๑ กำหนดในวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ค่ายลูกเสือชับ บุญนาค ในค่ายวชิราวุธ  โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้
 • จัดลูกเสือ เนตรนารี ไม่เกินหมู่ละ ๑๐ คน
 • ส่ง ผบ. เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ตามอัตราส่วนของลูกเสือ ๑๐:๑
 • เชิญประชุมครูผู้เป็นหลัก ที่เป็นผู้ดูแลลูกเสือของโรงเรียนร่วมประชุมวางแผน วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ค่ายสวนกุหลาบร้อยปี ภายในค่ายวชิราวุธ 
 • เชิญประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนที่โรงเรียนส่งรายชื่อ เป็นคณะทำงาน ครั้งนี้ ประชุมเพื่อรับทราบ เตรียมความพร้อม ที่้องประชุมน้อมศิลป์ โรงเรียนวัดมโนรม วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 • ให้ทุกโรงเรียนส่่งรายชื่อลูกเสือจัดเป็นหมู่ตามกำหนด พร้อมรายชื่อ ผบ.ของแต่ละโรงเรียนที่ โรงเรียนบ้านหนองคล้า ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
 • คณะกรรมการกลุ่มกำหนดเรียนเชิญ นายอัศนีย์ ศรีสุข ผอ.สพป.ขบ.๓ เป็นประธานการชุมนุมรอบกองไฟในคืนวันที่ ๑๗ ก.พ.๕๔
 • กำหนด ผอ.ค่ายประจำวันที่ ๑๖ ก.พ. ได้แก่ ผอ.สนธยา นาคปฐม วันที่ ๑๗ ก.พ. ผอ.มงคล สุวรรณกล่อม วันที่ ๑๘ ก.พ. ผอ.ประสาน จินตนากูร
 • กำหนดหลักการจัดอาหารในค่าย สำหรับลูกเสือให้แต่ละโรงเรียนเตรียมการเอง และไม่มีการให้นักเรียนหุงหาอาหารเอง ส่วนของครูทั้งหมด จะมีครัวกลางจัดเลี้ยงทุกมื้อ
๔. โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชา จัดงานชุมนุมดุริยางค์(เมโลเดียน)  ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สนามกีฬา โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ซึ่งงานนี้ โรงเรียนเราคงต้องส่งนักเรียนร่วมงานเช่นเดิม
๕. เรื่องติดตามผลคุณครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณธรรม ที่โรงเรียนวัดบ้านนา ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ ธ.ค.๕๓ ที่ผ่านมา ท่านผอ.อัมพร บำรุงผล สอบถามว่าคุณครูที่ผ่านการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในทางที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร  วันนี้ยังตอบท่านไม่ได้ หรือว่าจะเป็นอย่างที่เคยพูดไว้ คือ เป็นเหมือนเดิม .....ทำเหมือนเดิม....................สวัสดีครับ.....................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น