วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

การเลือกตั้งผู้แทนครู ใน กคศ.

ด้วยมีการออก พรบ. แยกโรงเรียนมัธยม และ ประถม ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เดิม ทำให้เกิด สพม. อีก 42 แห่ง และก็กระทบกับ กฎหมายการศึกษาลูกหลายฉบับ หนึ่งในเรื่องนี้ได้แก่  เรื่องการเลือกตั้ง กคศ. ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มผู้แทนในฝ่ายสำนักการมัธยมศึกษา และ สำนักการประถมศึกษา  ดังนั้น จึงมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง1กับพวกเราดังนี้
  • เลือกตั้ง ตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา(ผอ.สพป.) เป็นตัวแทนใน  ก.ค.ศ.  จำนวน 1 คน ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคือ ผอ.สพป. และ รองผอ.สพป. ใช้สำนักงานของแต่ละเขต สพป.เป็นหน่วยเลือกตั้ง
  • เลื่อกตั้ง ตัวแทน ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา เป็นตัวแทนใน  ก.ค.ศ.  จำนวน 1 คน ผู้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกคน ใช้สำนักงานของแต่ละเขต สพป.เป็นหน่วยเลือกตั้ง
  • เลือกตั้งตัวแทนครูในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นตัวแทนใน  ก.ค.ศ.  จำนวน 1 คน ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคือ ข้าราชการครูทุกคน  ใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้ง ในส่วนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 กำหนดที่โรงเรียนวัดมโนรม
  • กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น.
  • ขอให้ท่านติดตามข่าวผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละสาย ทางสื่อสารมวลชน เว็บไซด์ สพฐ. เป็นต้น
  • เป้าหมายการรณรงค์การเลือกตั้ง ครูไทยไปใช้สิทธิ์ครบร้อยเปอร์เซ็น ฉะนั้นข้าราชการครูจึงพึงเตรียมตัวเองให้แข็งแรง และไม่ควรลากิจ ลาป่วย ในวันเลือกตั้งนั้น
จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ใช้วิจารณญาณที่ดีในการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น