วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วาระการประชุมข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดมโนรม ครั้งที่ 14/2553 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

สำเนารายงานการการประชุม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดมโนรม
ครั้งที่  14/2553 
วันที่  9  พฤศจิกายน  2553  ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์ โรงเรียนวัดมโนรม
........................................................................................................
ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          1.วันที่  9  พฤศจิกายน  2553  เป็นวันต้อนรับ  ผอ. สพป.ชบ.3  นายอัศนีย์  ศรีสุข  อย่างเป็นทางการ  ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดศรีสะเกษ
          2.การทอดกฐินประจำปีของวัดมโนรม  ในวันอาทิตย์ที่  7  พฤศจิกายน  2553  โรงเรียนวัดมโนรม  มีส่วนร่วมในงานทอดกฐินดังนี้
                   -  ร่วมบริจาคเงินทอดกฐิน  จากการบริจาคของนักเรียนและคณะครู  เป็นเงิน  4,600  บาท
                   -  การสนับสนุนคณะกลองยาวและนางรำ  ในงานนี้พระชูชัย  (พระเลขา)  มอบเงินให้นักเรียนแสดงกลองยา, นางรำ, เป็นเงิน  1,400  บาท
                   -  การบรรเลงดนตรีไทย
          3.  ผู้อำนวยการไปร่วมงานของ  สพฐ.  ณ เมืองทองธานี  เรื่องการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง  สพฐ.และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2553
มติที่ประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองและติดตามรายงานการประชุมครั้งที่  13/2553  วันที่  7  ตุลาคม 2553 
          1.ผู้อำนวยการให้ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2553  ซึ่งระดับมัธยมยังไม่ได้ส่งขอให้หัวหน้าระดับติดตามงานและนำส่งด้วย
          2.ในช่วงปิดภาคเรียนโรงเรียนวัดมโนรม  อบรมพัฒนาครูเรื่องการใช้  ICT  และเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเน้นการฟัง  การพูด  ซึ่งดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้  กำลังอยู่ในขั้นตอนการทำวุฒิบัตรครู
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  13/2553 วันที่  7  ตุลาคม  2553

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
          1.การจ่ายเงินในโครงการเรียนฟรี  เรียนดีอย่างมีคุณภาพ  15  ปี  ภาคเรียนที่  2/2553  โรงเรียนจะจ่ายเงินเมื่อมีเงินงบประมาณโอนเข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว
          2.เปิดภาคเรียนที่  2  นักเรียนบางคน  อาจมีปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว  ขอให้ครูที่ดูแลเรื่องทุนการศึกษา  ให้คอยช่วยเหลือ  และอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายทุนด้วย
          3.  การติดตามการอบรมการจัดจำหน่ายการเรียนรู้เชิงระบบ  ที่โรงเรียนวัดบ้านนา
          4.  การจ่ายเงินวิทยฐานะ  สำหรับผู้ได้เลื่อนวิทยฐานะ  สพป.ชบ.3  ดำเนินการแล้ว
          5.  ให้ครูอบรมในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในระบบออนไลน์  ซึ่งสามารถศึกษาจากเว็ปไซต์ utqonline.net,  tuqonline.com,  utqonline.in.th
          6.  การรักษาความสะอาดของห้องเรียน  และเขตพื้นที่โครงการ  5   ขอให้ครูควบคุมดูแลการทำความสะอาด  เพราะถ้าครูไม่ควบคุมนักเรียนก็จะไม่ทำ
          การจัดโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียน  ในห้องเดียวกันควรใช้โต๊ะเก้าอี้ให้เหมือนกัน  โต๊ะครูในแต่ละห้องนั้น  ควรมีโต๊ะครูเพียง  1  ตัวเท่านั้น  เมื่อได้โต๊ะใหม่มาแล้วให้นำโต๊ะเก่าออกไป
          โต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนที่เหลือใช้ ให้ครูจัดการไปเก็บที่จัดไว้ให้ไม่ให้วางไว้หน้าห้องเรียนเพราะจะทำให้สภาพแวดล้อมของอาคารเรียนไม่เป็นระเบียบไม่น่าดู
          โรงเรียนมีการมอบเงินให้ห้องเรียนสะอาด  และเขตพื้นที่สะอาด  ที่ได้คะแนนลำดับที่  1 รางวัล
ละ  1,000  บาท  ในวันที่  10 พฤศจิกายน  2553  ที่หน้าเสาธงหลังจากเคารพธงชาติ
          7. การประกวดกิจกรรมทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
          -  ระดับกลุ่มโรงเรียน  แข่งขันวันที่  12  พฤศจิกายน  2553
          โรงเรียนวัดมโนรม  เป็นศูนย์การแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  สาระศิลปะ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  เป็นศูนย์การแข่งขัน ภาษาไทย  สาระสังคม
          โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  เป็นศูนย์การแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  สาระสุขศึกษา
          โรงเรียนวัดบ้านนา  เป็นศูนย์การแข่งขัน  สาระการงาน  สาระภาษาอังกฤษ
          -ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม   เป็นสถานที่แข่งขัน   สาระภาษาไทย
          โรงเรียนทุ่งศุขลา          เป็นสถานที่แข่งขัน        สาระคณิตศาสตร์
          โรงเรียนโพธิสัมพันธ์       เป็นสถานที่แข่งขัน        สาระวิทยาศาสตร์
          โรงเรียนศรีราชา           เป็นสถานที่แข่งขัน        สาระสังคม สาระสุขศึกษา
          โรงเรียนบางละมุง         เป็นสถานที่แข่งขัน        สาระศิลปศึกษา
          โรงเรียนสิงห์สมุทร         เป็นสถานที่แข่งขัน        สาระการงาน สาระภาษาอังกฤษ
          โรงเรียนบึงศรีราชา        เป็นสถานที่แข่งขัน        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          โรงเรียนอนุบาลบ้างบางพระ เป็นสถานที่แข่งขัน     กิจกรรมของนักเรียนปฐมวัย
          -โรงเรียนวัดมโนรม  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุฝึกซ้อม  ค่าพาหนะพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม  และในวันไปแข่งขันจ่ายค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนรายละ  30  บาท  ค่าอาหารครู  50  บาท  ค่าพาหนะจ่ายตามระเบียบการเดินทางไปราชการ
มติที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
          1.โรงเรียนวัดมโนรมได้รับอัตรากำลังครูจำนวน  5  อัตรา  (เป็นอัตราจ้าง)  และจากการพิจารณาอัตรากำลังที่ขาดแคลนของโรงเรียนได้แก่  ครูพลศึกษา  ครูคอมพิวเตอร์  ครูปฐมวัย  ครูดนตรีสากล
(ดุริยางคศิลป์)  ครูภาษาอังกฤษ
          ส่วนการปรับเปลี่ยนครูประจำชั้นนั้น  ให้ครูจีราวะดี  เกษี  เป็นครูประจำชั้น  ป.1 แทนครูประไพ  พรหมประเสริฐ,   ครูปราณี  คงไพศาล  เป็นครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2
          2.  กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1  จัดกีฬากลุ่มโรงเรียนในวันที่  18-19  พฤศจิกายน  2553   โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
          3.  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จัดงานวันที่  4  ธันวาคม  2553  มีการตัดบาตรอาหารแห้ง  พิธีถวายพระพร  และระดมทุนการศึกษา  ผู้อำนวยการมอบหมายให้ครูเอ็นดู  เอื้อสว่างพร  เป็นผู้จัดทำโครงการ
          4.  โรงเรียนวัดมโนรมเรียนชดเชย  เนื่องจากต้องหยุดเรียนช่วงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39  ชลบุรีเกมส์  วันที่ 9-19  ธันวาคม  2553  ดังนี้
          เปิดเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่  13, 20, 27 พฤศจิกายน  2553  และวันเสาร์ที่  4  ธันวาคม  2553 
          เพิ่มการสอน  วันละ  1  ชั่วโมง  จาก  15.30 16.30 น.  ตั้งแต่วันที่  15  พฤศจิกายน  2553  ถึง  27  พฤศจิกายน  2553
          5.  การอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  วันที่  7-11  ธันวาคม  2553   โรงเรียนวัดบ้านนา  ครูทานใดสนใจ  ติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนวัดบ้านนา
มติที่ประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ
          1.ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกภาเทศบาลนครแหลมฉบังวันที่  14  พฤศจิกายน  2553
          2. เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  วันที่  20  พฤศจิกายน  2553
          3.  การจัดงานสถาปนาโรงเรียนศรีราชา  วันที่  13  พฤศจิกายน  2553  โรงเรียนวัดมโนรมสนับสนุนงานเลี้ยงจำนวน  1  โต๊ะ  8  ที่นั่ง  ราคา  2,400  บาท
          4.  ครูจีราวะดี  เกษี  เสนอความคิดเห็นว่า  การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรให้ครูนำใบเสร็จไปตรวจที่เขตฯ ก่อน  แล้วจึงนำมาเบิก
          5.  มติที่ประชุมครู  ตกลงให้จ่ายเงินค่าเข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  กับครูที่เข้ารับการอบรมทุกคน  จากเดิมจ่าย  600  บาท  เพิ่มอีก 600  บาท  เป็นคนละ  1,200  บาท
มติประชุม  รับทราบ
เลิกประชุมเวลา  18.10  น.
         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น