วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขออำนวยพรแด่ท่านขออำนวยพรแด่ทุกท่าน 
..........................พรที่ดีย่อมได้แก่ผู้กระทำดี คิดดี พูดดีและทำดี...........................ขอท่านจงได้รับพรจากผู้ใหญ่เพื่อความสุขความเจริญสืบไป

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

" ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ " ทำความดี ชีวิตมีค่า  เมื่อชีวิตมีค่า จึงควรที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้สมค่าของชีวิต คือการที่ได้มาเป็นมนุษย์ โดยการทำความดี คือการไม่ทำบาปทั้งปวง  ขออนุโมทนาสาธุการต่อคุณงามความดีที่ทุกท่านกำลังกระทำอยู่ในปัจจุบัน และในปีใหม่ พุทธศักราช 2554 ตลอดปี ขอธรรมคือคุณงามความดีที่ทุกท่านประพฤติแล้วจงนำสุขมาให้แก่ท่าน เทอญ ขออำนวยพร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดสระเกศราชวรวิหาร 

"ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้เราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธหรือแม้แต่นับถือศาสนาอื่น ตั้งใจร่วมกันให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจงเจริญพระชนมพรรษา ปราศจากพระโรคาพาธ สามารถดำรงพระชนมพรรษาตามที่พระองค์ทรงปรารถนา และขอให้เราทั้งหลายจงตั้งใจเพื่อให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชีวิตของเราทุกๆ คน ขอให้ทุกคนจงมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบ ขอให้ความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน เทอญพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

"ขอให้ทุกคนจงทำแต่ความดี จะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขออย่าได้ประมาท ถ้าไม่ประมาทจะเป็นการดี แต่ถ้าประมาทก็ไม่ดี  ปีใหม่ปีนี้สิ่งสำคัญขอให้ทุกคนถือศีล 5 ปฏิบัติให้ครบถ้วยบริบูรณ์จะเป็นผลดีกับชีวิตตัวเอง และประชาชนทุกเพศ ทุกวัยไม่ควรห่างวัด เข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำ จะอยู่ที่หนึ่งที่ใดก็ขอให้มีศีลประจำใจ อยู่ในวัดก็ขอให้มีศีลประจำใจ อยู่นอกวัดก็ควรมีศีลประจำใจ จะทำให้เราสุขสบาย  ขอเตือนประชาชนที่ชอบดื่มสุราแล้วขับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประมาทเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้น ฉะนั้นอย่าได้ประมาท เมาแล้วอย่าประมาท อย่าขับรถ "อย่าประมาทเป็นคนดี คนประเสริฐ เน้อลูกหลานเอ้ย"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น