วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประเมิน โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม   2553   โรงเรียนวัดมโนรม  ได้รับการประเมิน โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จากคณะกรรมการประเมินของจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย  นายมานิต จงพัฒนา นักวิชาการสหกรณ์ นายธีระวีร์ ธีร์ธัญสิริ นักวิชาการสหกรร์ นายสุทิน ยอมดี นายช่าง เครื่องกล สหกรณ์ นางเกตุนภัส อภิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 และนาย ประสพ ศรีสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์  คณะกรรมการผู้ประเมิน  ให้ความคิดเห็นว่า
  • คณะครู /นักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการนำเสนอและการสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการครบถ้วนทุกกระบวนการ
  • ต้องการให้นักเรียนที่นำเสนอได้ฝึกฝนมากกว่านี้
นี่คือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน ในการอภิปรายต่อที่ประชุมเพิ่มเติม จับความได้ว่า กิจกรรมของโครงการนี้ อยู่ที่การที่โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ อย่างน่อเนื่องจริงจัง  นั่นคือ ต้องการให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องสหกรณ์อย่งแท้จริง และใช้อุดมการณ์ของการสหกรณ์ในการทำงานร่วมกัน โดยโรงเรียนจัดทำแผนการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ และปฏิบัติ มีผู้รับผิดชอบ มีแผนการสอน จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเกม เล่านิทาน เพลง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ องค์กรและชุมชนมีส่วนร่วม สอดคล้องกับสภาพจริง มีการวัดประเมินผล ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  บูรณาการเรียนรู้กับวิชาอื่น นอกจากนี้ โรงเรียนต้องมีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และมีการดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการสหกรณ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ผลการประเมินเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 53 คณะกรรมการได้ แจ้งให้ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า กิจกรรมของโรงเรียนเราได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐาน และจะมีการมอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป
ในโอกาสนี้จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรักษาความมีมาตรฐานที่ได้รับ และเพิ่มมูลค่าด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์  ให้สมกับที่ได้รับการรับรอง
ขอขอบคุณคณะทำงานของกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ที่ได้เพิ่มคุณค่าของงาน เราคงต้องทำอีกหลายเรื่อง แต่คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น